หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > Detail ...
สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 

สีประจำมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดสีทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยตามความหมายของ สุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผ่นดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง มีค่าประดุจทองคำ 
  ที่มาของชื่อ "สุวรรณภูมิ" จากผลการศึกษาค้นคว้าเรื่อง "สุวรรณภูมิ" โดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตติดต่อกันนานเกือบศตวรรษ ควรค่าแก่การสรุปได้ว่า เมื่อราวต้นพุทธกาล มีดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย เป็นประตูแรกที่เปิดรับอารยธรรมโลกภายนอกสู่ดินแดนสุวรรณภูมิจากผู้คนที่มีจิตใจมุ่งหวังและเปิดกว้างด้วยสันถวไมตรี วิถีสันติและสติปัญญา ดังนั้นการนำชื่อ "สุวรรณภูมิ" มาเป็นชื่อเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีเขตพื้นที่จัดการศึกษาอยู่ใน ๓ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งยังตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ขณะเดียวกัน ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเป็นสื่อให้ประชาคมทั้งหลายทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ คือ แหล่งรวมสรรพวิทยาการ ผู้ทรงคุณความรู้ ผู้เข้ามาแสวงหาความรู้ และเปิดรับองค์ความรู้จากโลกภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง ด้วยไมตรีจิต สันติสุขและสติปัญญาอย่างแท้จริง


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก ต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกฤดูกาล ยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณค่า ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความว่า ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณค่า ประดุจต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง


ข้อมูลจาก วารสารราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม - ธันวาคม 2549

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ราชมงคล นามพระราชทาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มทร.สุวรรณภูมิ
ตราสัญลักษณ์และค่าสีสำหรับงานกราฟิกของแต่ละหน่วยงาน
สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ติดต่อมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready