หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > Detail ...
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา


พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและตรงตามความต้องการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศปณิธาน


มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


 

วิสัยทัศน์


มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงพันธกิจ


  • จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
  • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย


อัตลักษณ์นักศึกษา 


บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

 
 

 

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 


แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

 
 
 
 

ข้อมูลจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพ.ศ. 2560- พ.ศ. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ราชมงคล นามพระราชทาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มทร.สุวรรณภูมิ
ตราสัญลักษณ์และค่าสีสำหรับงานกราฟิกของแต่ละหน่วยงาน
สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ติดต่อมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready