หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download

รอบรั้วสุวรรณภูมิ
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (TCAS) รอบที่ 4 การรับแบบ admissions
รายละเอียด
ประกาศศูนย์นนทบุรี เรื่องการเลื่อนกำหนดการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด
การแสดง เพลงแห่เรือ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดง ละครนอก จากคณะ คุณจเด็ด ดาวเด่น ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงจาก โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงโขน จากศูนย์ศิลปะอ่างทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงลิเก จาก ส.สำรวมศิลป์ ลูกสาวบ้านแพน ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงจากสภาวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงลำตัด จากคณะคุณหวังเล็ก เสียงทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงละครชาตรี จากคณะอุดมศิลป์กระจ่างโชติ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
มินิคอนสิร์ตจาก ป็อปปี้ ไมค์ทองคำ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงเพลงฉ่อย จากสภาวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงโขน จาก ศูนย์ศิลปอ่างทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงจากโรงเรียนวัดพระญาติการาม และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงของนัท มาลิสา จากไมค์ทองคำ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>


Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด >>
\
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ค้นพบ 6 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม หลักสูตร ฝึกปฏิบัติสำหรับแกนนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

more detail
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ภายใต้การประเมิน ITA กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกัน การรับสินบน/ผลประโยชน์ทับซ้อน

more detail
ฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

more detail
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐”

more detail
การประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมการทำขนมไทยโบราณ

more detail
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพร

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์นนทบุรี

more detail
ดูทั้งหมด >>
ปฏิทินกิจกรรม มทร.ส.

Web Link
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready