หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ศูนย์หันตราและศูนย์วาสุกรี)
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ศูนย์สุพรรณบุรี)
รายละเอียด
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการทำงานที่บ้านของบุคลากรในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการทำงานที่บ้านของบุคลากรในช่วงการะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป
รายละเอียด
รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม 1
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบ1 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download

รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ดูทั้งหมด >>
\
Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด >>
\
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (พนักงานราชการ)
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ค้นพบ 20 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า    1
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์นนทบุรี

more detail
ร่วมอนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

more detail
โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด

more detail
“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563”

more detail
พิธีเปิดโครงการให้บริการเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ดูทั้งหมด >>
ปฏิทินกิจกรรม มทร.ส.

Web Link
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready