หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สารจากอธิการบดี >
ผู้บริหาร_End of agenda_2017


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
รองอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล คล่องคำนวณการ
รองอธิการบดี


รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน
รองอธิการบดี


อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี


รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ สุวรรณศร
รองอธิการบดี


รองศาสตราจารย์ดวงฤดี ศุภติมัสโร
รองอธิการบดี


รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
ผู้ช่วยอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ชลอ หนูอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
ผู้ช่วยอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยอธิการบดี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready