หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลหลัก (Information) > Detail ...
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ หนูอินทร์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน
รองอธิการบดี

อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
รองอธิการบดี

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล
ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
ผู้ช่วยอธิการบดี

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready