หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > คณะผู้บริหาร > Detail ...
ผู้บริหารหน่วยงานภายใน

 

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศดร.เจษฎา จันทร์ผา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้อำนวยการกอง / สถาบัน / สำนัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ดร.เอกชัย  เนาวนิช
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 


นายภูริทัต อยู่สบาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง

 


นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี


อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี


 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


นางสาวมาลี ทวนทอง
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready