หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลหลัก (Information) > Detail ...
คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก

 

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้อำนวยการกอง / สถาบัน / สำนัก


รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ดร.เอกชัย  เนาวนิช
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 


นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
ผู้อำนวยการกองกลาง

 


นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอุศนา อนงค์เวช 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นางสาววิยะดา นุชพันธุ์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด 
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล สังฆโสภณ
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี


อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี


 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


นางสาวมาลี ทวนทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์   พวงยาณี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready