หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > คณะผู้บริหาร > Detail ...
ผู้บริหารหน่วยงานภายใน 2564

 

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้อำนวยการกอง / สถาบัน / สำนัก


รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ดร.เอกชัย  เนาวนิช
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 


นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
ผู้อำนวยการกองกลาง

 


นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอุศนา อนงค์เวช 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นางสาววิยะดา นุชพันธุ์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด 
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี


อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี


 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


นางสาวมาลี ทวนทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน


อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready