หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ >
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ดังนี้

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณปกรณ์  โฮมชัย
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 2 บรรยายโดย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอและการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ บรรยายโดย อาจารย์จิราณีย์  พันมูล
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย ดร.จอมพล  สุภาพ

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ
คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready