หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า >
“ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

“ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงงานการวิจัยนวัตกรรมสู่สังคมภายนอกตลอดจนเกิดเครือข่ายการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและนานาชาติทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้อาจารย์ของคณะได้นำผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง คือ “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี” และ “การคงอยู่ของภูมิปัญญาตีมีดอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นผลงานของ สิบเอก   ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ  และ  อาจารย์เบญจพร เชื้อผึ้ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ นำมาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ให้กับผู้เข้าประชุมได้ศึกษาข้อมูลอีกด้วย

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ:นางสาววรรณภา ใหญ่มาก   เรื่อง: น.ส.ไพลิน ฉิมฉวี

งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ระบบศิษย์เก่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready