หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานตามปกติ
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาศูนย์สุพรรณบุรี เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เลื่อนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ศูนย์หันตราและศูนย์วาสุกรี)
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ศูนย์สุพรรณบุรี)
รายละเอียด
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการทำงานที่บ้านของบุคลากรในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
รายละเอียด
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 (ศูนย์ นนทบุรี)
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ศูนย์นนทบุรี)
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
รายละเอียด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready