หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564

more detail
พิธีเปิดอาคารเลิศสรรพวิทย์

more detail
คืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี

more detail
ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

more detail
เปิดการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming)

more detail
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี

more detail
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน

more detail
ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกาาที่ 2 -2564

more detail
การประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า ฯ

more detail
บันทึกข้อตกลง TPA Education

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

more detail
ประชุม ceo

more detail
แสดงความยินดีกับทีมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ

more detail
ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

more detail
วิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่อาชีพการเพาะเห็ดภูฐาน

more detail
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2564

more detail
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย

more detail
อำลาตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ

more detail
มอบรางวัลหน่วยงาน

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

more detail
มุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี

more detail
มุทิตาจิตแด่อธิการบดี ศูนย์วาสุกรี

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

more detail
มุฑิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ และ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี

more detail
มุฑิตาจิตสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

more detail
มุฑิตาจิตสำนักงานตรวจสอบภายใน

more detail
มุฑิตาจิตสาขาวิชาการจัดการ

more detail
มุฑิตาจิตสถาบันวิจัยและพัฒนา

more detail
มุฑิตาจิตกองพัฒนานักศึกษา

more detail
มุฑิตาจิตกองบริหารงานบุคคล

more detail
มุฑิตาจิตกองนโยบายและแผน

more detail
มุฑิตาจิตกองคลัง

more detail
ประชุมใหญาสามัญ 2564

more detail
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
มุทิตาจิต กองกลาง

more detail
มุทิตาจิต สำนักงานอธิการบดี

more detail
คณะเกษตรมุทิตาจิต

more detail
จิตอาสากรอกถุงทราย ถวายพระพร

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ

more detail
MOU ด้านประมง

more detail
รัฐมนตรี อว ลงพื้นที่ บางบาล

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2564

more detail
วันพระราชทานธงชาติไทย

more detail
คนดีแห่งแผ่นดิน

more detail
เกษียณอายุราชการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

more detail
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ

more detail
พิธีมอบทุนการศึกษา

more detail
จับมือภาคีเครือข่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง”

more detail
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะ ปีการศึกษา 2564

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน OneDrive

more detail
หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Forms

more detail
สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข

more detail
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
มอบชุดตรวจเชื้อ Rapid Tests ชนิด Antigen

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator for Beginners

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการ Adabe Photoshop for Beginners

more detail
ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

more detail
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ

more detail
จัดวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2564

more detail
30 ก.ค.64 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างความตระสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการวิธีการดำเนินงานของ GLOBE

more detail
อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

more detail
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแบบ New Normal

more detail
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

more detail
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ ผ่านสื่อออนไลน์

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยมือถือ

more detail
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ครั้งที่ 3

more detail
การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี

more detail
พัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง

more detail
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

more detail
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 2564

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๔

more detail
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมใจสู้ COVID-19

more detail
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

more detail
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

more detail
เสวนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นตำบลสามเรือน On-line และนิทรรศการแบบ New Normal

more detail
โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา “ถวายเทียนจำนำพรรษา”

more detail
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

more detail
ร่วมแสดงพลังองค์กรคุณธรรมขับเคลื่อน “วินัย ใส่ใจส่วนรวม” สู่จังหวัดคุณธรรม

more detail
ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
รวมรูปฉีดวัคซีน อว

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

more detail
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ศูนย์นนทบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)

more detail
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2564

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย.01

more detail
โครงการ U2T ตำบลดอนหญ้านางร่วมรณรงค์~ยโควิดและรวมพลังฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด

more detail
มอบปุ๋ย

more detail
เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย

more detail
ประชุมสามัญองค์กรนักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนางานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

more detail
อบรมการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม_001

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

more detail
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล 001

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2564

more detail
2ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔”_001

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือพัฒนาคู่มือนักศึกษา 2564

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรสายสนับสนุน_001

more detail
รับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากเทสโก้โลตัส อ.เสนา

more detail
รับมอบแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย-หน้ากาก N95

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมสภามหาวิทยาลัยหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มอบสิ่งของแก่โรงพยาบาลสนาม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส COVID 19

more detail
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การประชุมพิจารณาแบบการก่อสร้างฐานองค์พระวิษณุกรรม (เขตใต้)

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2564

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

more detail
รับมอบที่นอนยางพารา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช_001

more detail
ร่วมมือร่วมใจเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับทีมงานชัช

more detail
จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ_001

more detail
ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ.01

more detail
ตรวจเยียมโรงพยาบาลสนาม

more detail
ตรวจโรงพยาบาลสนาม

more detail
สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๗ ปี.01

more detail
ประชุมเตรียมคาวมพร้อมประชุมวิชาการ.01

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์

more detail
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2564

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการอาหารไทย ๔ ภาค ประจำปี ๒๕๖๔

more detail
โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

more detail
เตรียมความพร้อมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภา~ะสมทบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

more detail
การประชุมหารือการย้ายองค์พระวิษณุกรรม

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ ถวายจักรีวงศ์

more detail
วันจักรี

more detail
อบรม ปชส

more detail
วันสถาปนากรุงศรี

more detail
พิธีประกาศราชสดุดี ๒ เมษายน ๒๕๖๔

more detail
อว.ส่วนหน้า

more detail
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564

more detail
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

more detail
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนส่งเสิมงานวิจัย

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2564

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมน้อมรำลึกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ_001

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 5

more detail
ประชุมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

more detail
แปรรูปน้ำพริกสู่การผลิตเชิงพานิชย์อย่างยั่งยืน

more detail
แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

more detail
วิ่งต้านโควิด

more detail
ยกระดับสินค้าชุมชน

more detail
แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

more detail
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

more detail
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12

more detail
บริหารธุรกิจฯ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 12

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

more detail
วันมวยไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ ๑๗

more detail
รักษ์โลกเริ่มที่เรา Season 2

more detail
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย

more detail
สร้างเครือข่ายพิทักษ์สถาบัน

more detail
โครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนปากกรานพิทยา

more detail
มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ให้กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเข้าสู่สถานประกอบการ

more detail
พิธีปิดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมพัฒนาตราสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

more detail
ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๔

more detail
อบรมให้ความรู้การใช้โดรนทางการเกษตรฉีดสารควบคุมศัตรูพืช

more detail
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

more detail
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๔

more detail
แข่งขันกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ BMG for Young Gen

more detail
เสริมสร้างคุณธรรม

more detail
สร้างร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหญิง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะเยาวชนพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

more detail
MOU ด้านวิชาการ

more detail
ประกวดสหกิจ

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน IT

more detail
อบรมการเขียนบรรณานุกรม.01

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
สหกิจ

more detail
บริษัทแมริกอท จิวเวลรี่ เข้าสัมภาษนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

more detail
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช

more detail
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

more detail
ศึกษาดูงานฟาร์มหนูพุกยักษ์

more detail
มอบผลผลิตงานฟาร์มจากนักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2564

more detail
อบรมทบทวนเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

more detail
วส. เยี่ยมชม บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

more detail
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการ

more detail
ประชุมเพื่อพิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

more detail
ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่

more detail
ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา

more detail
อบรมการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

more detail
พิธีบวงสรวงเจ้าพระยากลาโหม

more detail
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ รุ่นที่ ๑

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

more detail
สร้างต้นแบบตลาดมาตรฐานเกษตรและอาหารปลอดภัย

more detail
ร่วมมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นักศึกษา

more detail
ทุนการศึกษาจากทุนสงเคราะห์นักเรียนช่างกลนนทบุรี

more detail
เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

more detail
สอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

more detail
สร้างร่วมมือในการพัฒนาแผนการพัฒนาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

more detail
ประชุมสร้างร่วมมือในการพัฒนาแผนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
ประชุมสร้างร่วมมือในการพัฒนาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว

more detail
ประชุมในการหาแนวทางความร่วมมือและขอคำปรึกษาในการพัฒนาเชิงพื้นที่

more detail
ร่วมกิจกรรม “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณเล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

more detail
นิทรรศการผลงานวิจัย เกษตรปลอดภัย

more detail
แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหาหารือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา หัวข้อภาษาและการสื่อสาร ๑

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนปัณณวิชญ์

more detail
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

more detail
แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วนระบบดิจิทัล

more detail
แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

more detail
ร่วมหารือการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

more detail
ขอบคุณสื่อมวลชน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์

more detail
ร่วมมือ “จัดอบรมการค้นข้อมูล ภายใต้โครง~ารมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

more detail
สหกิจศึกษา

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานรางวัลพระทานระดับอุดมศึกษา_001

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่องคมนตรี

more detail
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2564

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
วางแผนยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

more detail
ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ เครือข่ายภาคกลางตอนบน

more detail
สวัสดีปีใหม่ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ศูนย์นนทบุรี

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสู่สถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์

more detail
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2564

more detail
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายราชสัการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

more detail
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

more detail
มอบของปีใหม่ คนงานภูมิทัศน์ แม่บ้าน

more detail
ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

more detail
โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย

more detail
สหกิจศึกษา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เข้มมาตรการแนวทางป้องกัน COVID - 19

more detail
การปฏิบัติการป้องกันโควิด 19

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2563

more detail
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

more detail
บวงสรวงพระพิรุณ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเชิดชูเกียรติ “ครูไทย”

more detail
ประชุมจัดนิทรรศการงานมหกรรม UP Expo 2021

more detail
เสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการ.01

more detail
แนะแนวโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสตรีอ่างทอง

more detail
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up company

more detail
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบางบัวทอง

more detail
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

more detail
ประชุมโควิด 63

more detail
ยกระดับภูมิปัญญาชุมชนนครหลวง อยุธยา

more detail
ปัจฉิมคณะ

more detail
ปัจฉิม หันตรา

more detail
ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

more detail
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

more detail
ประกวดเฟรชชี่ คณะวิศวะ ฯ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

more detail
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ผักและปลา

more detail
ปัจฉิม2563

more detail
ตรวจสุขภาพบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอุทัย

more detail
ประชุมศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

more detail
9 ธ.ค.63 ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

more detail
สหกิจ

more detail
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

more detail
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

more detail
โครงการประกวดเดินแบบแฟชั่นผ้าทอบ่อสุพรรณ

more detail
โครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน

more detail
วางแผนทำความเข้าใจโครงการสำนักงานสีเขียว

more detail
วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
วิศวะกรรมศาสตร์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปกติ

more detail
ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์ม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

more detail
3 ธโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

more detail
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างชีวิตที่ใช่ ได้ชีวิตที่ชอบ

more detail
โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน

more detail
ออกร้านจำหน่ายหนังสือ

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2563

more detail
ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 - 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงไหว้แม่ย่านางเรือ

more detail
โครงการอบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
พัฒนาศักนภาพสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

more detail
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา

more detail
ร่วมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

more detail
สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐

more detail
แถลงข่าว เรือยาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

more detail
R2R

more detail
เตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

more detail
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพิธีวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑

more detail
ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ

more detail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่

more detail
การประชุมผลการปฎิบัติงาน ปี 2563 และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงาน ปี 2564

more detail
มอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ

more detail
ร่วมออกบูธมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย

more detail
มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน

more detail
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

more detail
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนและประกันภัย

more detail
ประชุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ

more detail
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม

more detail
ประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

more detail
นิทรรศการภาพถ่าย

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

more detail
โครงการประกวดแผนธุรกิจ

more detail
การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

more detail
ศิลปข้ามวัฒนธรรม

more detail
โครงการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

more detail
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2563

more detail
กรรมการประกวดเรือสวยงามในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร

more detail
ประกวดกระทง ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ไทยพาณิชย์มอบทุน

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ประกวดกระทง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
MOU ตลาด 4 ภาค พัทยา

more detail
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”

more detail
ประชาสัมพันธ์การศึกษาเชิงรุก โรงเรียนอุทัย

more detail
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล

more detail
Leadership

more detail
ประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

more detail
โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนมหรรณพาราม

more detail
Standard Operation Procedure

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

more detail
ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

more detail
27 ต.ค. 63 27 ตค 63 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าช้างวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
โครงการแบ่งปันก้าวนี้เพื่อน้อง

more detail
โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

more detail
รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯหารือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

more detail
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

more detail
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานประกอบการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติอย่างยั้งยืน

more detail
ทอ.เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
สัมมนาเชิงวิชาการทางวิชาชีพชั้นสูง

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ วาสุกรี ร่วมใจบริจากโลหิต ประจำปี 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี2564

more detail
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

more detail
ร่วมงานวันสวรรคตในหลวง ร.9 กับ จ.อยุธยา

more detail
บำเพ็ญประโยชน์ วัดสุวรรณดาราราม

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

more detail
ร่วมประเพณีแห่กฐินทางน้ำ

more detail
ตักบาตร ร9

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิขับเคลื่อนผู้นำนักศึกษาพัฒนาชมรม

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 14

more detail
ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

more detail
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”

more detail
โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าชะอมแปลงใหญ่

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทวอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

more detail
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ศึกษาดูงานการผลิตโคเนื้อ (Beef Production)

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางแพรกเหนือ

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
เตรียมความพร้อมงบลงทุน ปี 2564

more detail
ออกเเนะเเนวโรงเรียนบางปะอิน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

more detail
ทอดกฐินวัดคลองขอม

more detail
ฉลองกฐินวัดคลองขอม

more detail
หัวเหว่ย

more detail
ประชุมกรรมการอำเภอ

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2563

more detail
ฝึกประสบการณ์ผู้ประกอบการรายใหม่

more detail
แข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร

more detail
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

more detail
อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วย Application Kasetforecase รุ่น 1/63 ( เกษตรวิวัฒน์ Start Up )

more detail
บรรยายพิเศษสร้างผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

more detail
กบส.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

more detail
แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการแบบ New Normal

more detail
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ๑๕๐ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"

more detail
รับมอบข้าวสารขวัญถุง

more detail
สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดเห็นพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

more detail
วันราชมงคล

more detail
ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด

more detail
ประชุม 3 สภา

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
สืบสารวัฒนธรรมภายในองค์กร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๓

more detail
ประกวด Freshy ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2.2563

more detail
ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

more detail
ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

more detail
การจัดการทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสู่สถานประกอบการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมแผนพัฒนางานสำนักงานอธิการบดี

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว Green Office

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP

more detail
สาขาวิชาการจัดการ หันตรา สาธิตวิธีการทำหมอนหลอด

more detail
ปรึกษาหารืองานโครงการในพระราชดำริ อพ.สธ.

more detail
พัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวิจัยเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

more detail
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

more detail
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาออนไลน์

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพระนครศรีอยุธยา (PGS)

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ”

more detail
มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานฟาร์ม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถ่ายทอดองค์ความรู้สู้สถานการณ์ COVID -19

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า รับการตรวจประเมิน SAR”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรมแห่งแรกในประเทศไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างงานผู้ได้รับผลกระทบCOVID – 19

more detail
เสวนา “เกษตรและอาหารปลอดภัย สำคัญไฉน”

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจสื่อและเทคโนโลยี

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนา~รหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียนTQR

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนา~รหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียนTQR

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ องค์กรคุณธรรมเเละชุมชนคุณธรรมต้นเเบบ ระดับจังหวัด

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่สอง

more detail
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

more detail
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

more detail
ร่วมเสวนาวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐

more detail
ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มทร.รัตนโกสินทร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศูนย์นนทบุรี)

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ (การเงิน)

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ

more detail
ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

more detail
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 17

more detail
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

more detail
อบรมเพิ่มทักษะเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

more detail
พัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกเทปรายการวันนี้ประเทศไทย

more detail
ประชุมวิชาการระดับชาติมทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๔

more detail
อบรมพัฒนานักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
Workshop จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลการทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

more detail
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วว. พัฒนามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่สากล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน RUS SMART SERVICE

more detail
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกรายการวันนี้ประเทศไทย

more detail
คณะศิลปศาสตร์เตรียมความพร้อมอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน

more detail
เสวนาเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลา

more detail
อบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ สยามคูโบต้า เปิดศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค

more detail
ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก

more detail
อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.

more detail
การเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลการทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

more detail
โครงการสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๒

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2563

more detail
ประชุมรับเด็จพิธีเปิดป้ายอาคารบูรณมงคล

more detail
ยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

more detail
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

more detail
ครบรอบวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยูธยา ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยูธยา ศูนย์นนทบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยูธยา วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยูธยา หันตรา

more detail
บำเพ็ญประโยชน์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

more detail
รับมอบหน้ากากเฟซชิลด์ สู้วิกฤต COVID – 19

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งตู้ปันสุขช่วยภัยโควิด-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมสู้วิกฤติ COVID - 19

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

more detail
บันทึกเทปสัมภาษณ์ทางสถานีข่าวเอทีวี ถอดบทเรียนจากวิกฤตการณ์ COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบชุดถุงยังชีพ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19

more detail