หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
แจ้ง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ศูนย์สุพรรรณบุรี 27 ก.ย. 2559
รายละเอียด
แจ้งระบบเครือข่าย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ขัดข้องชั่วคราว
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
บูชาครู
รายละเอียด
Thailand Pesearch Expo 2016
รายละเอียด
แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รายละเอียด
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
รายละเอียด
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และโพชฌังคปริตร
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด
สวท.จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษากับคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ
รายละเอียด
อบรมยุวมัคคุเทศก์
รายละเอียด
แถลงข่าวกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ Big Day
รายละเอียด
ปฐมนิเทศนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 115 ณ จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนทำการวินิจฉัยพบปะผู้ประกอบการ
รายละเอียด
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
๙ ราชมงคล ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
เรียนรู้ร้องเล่นเพลงเรือ
รายละเอียด
ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8
รายละเอียด
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายชัยมงคล
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>


Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (E-BOOK)

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559 (เพิ่มเติม 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559 (เพิ่มเติม 2)
more detail
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม รอบ2)

more detail
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่๑/๒๕๕๙
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาพนักงานภูมิทัศน์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
ค้นพบ 5 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้ง ที่ 10

more detail
โครงการเรียนรู้ร้องเล่นเพลงเรือ

more detail
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

more detail
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ (RMTC2016) Manufacturing Technology toward Industry 4.0

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม”

more detail
พิธีประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ๖๔ พรรษา

more detail
โครงการอบรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

more detail
พิธีถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานผ่านทางมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ นำถวายวัดวัง

more detail
พิธีถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานผ่านทางมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ นำถวายวัดดงเสลา

more detail
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
  - การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
  - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  - รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย)
  - รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย)
  - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศุนย์สุพรรณบุรี
  - รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี
  - รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี
  - รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  - โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 8) จำนวน 1 โครงการ
  - โครงการศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
  - โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 2)
  - โครงการจ้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3
  - โครงการจ้างปรับปรุงสาธารณูปโภค ศูนย์หันตรา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.