หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์


ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ ๒
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า VPN เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
คลิกที่นี่

รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ดูทั้งหมด >>
\
Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด >>
\
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกยื่นเอกสารเช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention (อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ค้นพบ 13 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า    1
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2565
ประกาศ มทร.ส. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2565
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2565
ค้นพบ 67 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า    1
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564

more detail
พิธีเปิดอาคารเลิศสรรพวิทย์

more detail
คืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี

more detail
ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

more detail
เปิดการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming)

more detail
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี

more detail
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน

more detail
ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกาาที่ 2 -2564

more detail
การประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
ดูทั้งหมด >>
ปฏิทินกิจกรรม มทร.ส.

Web Link
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready