หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประกาศรับสมัครบุคลากร > Detail ...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ

    1. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาคณบดี

    2. เกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี

    3. รายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดี

    4.1 แบบ คสค. 001 ใบสมัคร

    4.2 แบบ คสค. 002 ใบเสนอชื่อ

    4.3 แบบ คสค. 003 ข้อมูลเบื้องต้น

    5 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดี

    6 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาองค์กร

    7 ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง


 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready