หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ทั่วไป > Detail ...
RUS แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
การเปลี่ยนอักษรย่อภาษาอังกฤษจาก RMUTSB เป็น  RUS
 
          เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคม 2558 เป็นวันครบรอบ 1 ทศวรรษ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 1 ทศวรรษ มทร.สุวรรณภูมิ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนอักษรย่อภาษาอังกฤษจาก RMUTSB เป็น RUS โดยผลประชามติจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนตัวอักษรย่อเดิมของมหาวิทยาลัย คือ “RMUTSB” จำนวน 6 ตัวอักษร เหลือเพียง 3 ตัวอักษรคือ “RUS(อ่านออกเสียงว่า อาร์-อัส )  เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ในการออกแบบสื่อ จำง่าย โดยเฉพาะไม่ทิ้งความหมายเดิมคือยังมี ตัวอักษร “R” คือ ราชมงคล (Rajamangala) อันเป็นนามพระราชทาน มีความหมายว่า “มงคลแห่งพระราชา” 
 
          ในการออกแบบตัวอักษรทั้ง 3 คือ RUS จะมีอักษรภาษาไทยกำกับ “ราชมงคลสุวรรณภูมิ” เพื่อให้ประชาคมได้คุ้นเคยกับชื่อย่อมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมี เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นตัวอักษรว่า “แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี” เพื่อกำหนดเป้าหมายภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนในการมุ่งมั่นที่ไปให้ถึงจุดหมายข้างหน้า ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 
          ตัวอักษร RUS ทั้ง 3 ตัว จะมีลักษณะ เอน (Italic) มีความหมายถึง การมุ่งมั่นไปข้างหน้า พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม อัตลักษณ์ของบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี  มีความรู้ รักสู้งาน” มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน  และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน  โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิต ให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
          
R = Rajamangala  
U = University of Technology
S = Suvarnabhumi
 
รูปแบบของสัญลักษณ์
  1. ตัวอักษรทั้งสามตัว  ใช้อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) front  “Tahoma”
  2. ตัวอักษร R   ใช้   สีฟ้าสด หรือ สีน้ำเงินเข้ม (Royal Blue)
  3. ตัวอักษร US ใช้  สีทอง หรือ สีเหลืองอำพัน (Amber) 
             


Download ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Click ทีนี่

 
 
 


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready