หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565

1. ข้อมูลพื้นฐาน

2. ข่าวประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

4. แผนการดำเนินงาน

5. การปฏิบัติงาน

6. การให้บริการ

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

9. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

14. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

    •  


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready