หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

more detail
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการผลิต

more detail
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรม "ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP) สู่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง"

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ความเชื่อมโยงภาคประกอบการ (Enterprise Linkage Center : ELC)

more detail
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

more detail
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

more detail
บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ณ วัดช้างใหญ่

more detail
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนอุดมศิลวิทยา

more detail
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรมมยานยนต์

more detail
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม แก่คณาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

more detail
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

more detail
คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566

more detail
สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
more detail
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ

more detail
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
more detail
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

more detail
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล

more detail
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
more detail
ร่วมแสดงความยินดี สำนักข่าว คมชัดลึก

more detail
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
more detail
ทุนนี้เพื่อน้อง 2565

more detail
สวท.จัดประชุม Premium Course
สวท.จัดประชุม Premium Course
more detail
รับมอบทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติ

more detail
กิจกรรมแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
สป.อว ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน (EEC Model Type A)

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

more detail
ประกาศ กระทรวง อว. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

more detail
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ ม.ศิลปากร
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ ม.ศิลปากร
more detail
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.อีสาน
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.อีสาน
more detail
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

more detail
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.ธัญบุรี
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.ธัญบุรี
more detail
มทร.สุวรรณภูมิและบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
มทร.สุวรรณภูมิและบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
more detail
สวพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC

more detail
สวพ. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start Up Company พัฒนาแนวคิดสู่แผนธุรกิจ

more detail
สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 2/2565

more detail
สวพ. ร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up company บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

more detail
สวท.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2664 Oxford Placement Test ครั้งที่ 2
สวท.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2664 Oxford Placement Test ครั้งที่ 2
more detail
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม

more detail
สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

more detail
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 3 “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์งานวิจัย

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

more detail
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร

more detail
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office

more detail
ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร

more detail
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO

more detail
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

more detail
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม

more detail
ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือคณะกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

more detail
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

more detail
จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ฯ

more detail
ร่วมบูรณาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

more detail
จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย”

more detail
รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี

more detail
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กิจกรรมที่ ๑)

more detail
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม เครือข่ายราชมงคล

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดอาคารบูรณมงคล

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2564

more detail
การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

more detail
ทอ. มอบทุน

more detail
อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาดิจิทัล (BAIT AI Chatbot)

more detail
อบรมการเขียนข้อกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (กบม.2)

more detail
ร่วมรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

more detail
องค์การนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษายุคดิจิตัล

more detail
ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

more detail
ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ U2T

more detail
จัดอบรมเตรียมความพร้อมประกวดมารไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน

more detail
รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม_001

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
U2T ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน

more detail
ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านกิจการนักศึกษา

more detail
รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม

more detail
U2T เกษตร

more detail
ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ”

more detail
ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ”

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา”

more detail
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

more detail
ประชุมรับฟังรูปแบบการพัฒนาทางแยกต่างระดับกรมทางหลวง

more detail
มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรช่างตัดผมชาย

more detail
รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี

more detail
บรวสวง มรดกโลก

more detail
U2T ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

more detail
ประชุมเตรียมงานรับเสด็จ

more detail
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙

more detail
น้อมรำลึก ร. 9

more detail
เพื่อนพึงภา

more detail
พิธีรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

more detail
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล”

more detail
จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ coach) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๕

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ทบทวนกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564

more detail
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค new normal”

more detail
ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะบริหารธุรกิจฯ

more detail
สวท.เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

more detail
เปิดการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง

more detail
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

more detail
Electrical Engineering

more detail
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

more detail
จัดกิจกรรมสร้างเยาวชนและชุมชนนักสื่อความหมาย

more detail
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี

more detail
๙ รมส. รุ่นที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี

more detail
สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี

more detail
12สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี

more detail
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า ฯ

more detail
ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี

more detail
กบน.ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 7/2564

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ครั้งที่ 6/2564

more detail
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
more detail
กำหนดการรับอุปกรณ์นักศึกษา และชุดกิจกรรม

more detail
อธิการบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 20

more detail
การเลือกกรรมการสรรหา

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

more detail
ร่วมมือปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

more detail
ประชุม U2T

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน

more detail
จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย บันทึกข้อตกลง TPA Education

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน”

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2564

more detail
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย

more detail
มอบ ซอร์ฟแว

more detail
ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน

more detail
ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้ให้ชุมชน

more detail
มุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี

more detail
คณบดี 6 คณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี

more detail
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ และ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ

more detail
มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑”

more detail
แสดงความยินดี

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

more detail
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี

more detail
ทอ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี

more detail
กองกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี

more detail
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การนำเสนอผลงานวิจัย

more detail
ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา

more detail
โครงการ Hands-on Experience Project หลักสูตรที่ 3

more detail
โครงการ Hands-on Experience Project หลักสูตรที่ 2

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

more detail
ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งและปัญหาด้านต้นทุนสูงในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร

more detail
เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

more detail
รัฐมนตรี อว ลงพื้นที่บางบาล

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2564

more detail
ร่วมรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

more detail
ร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”

more detail
ผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่นที่ ๑

more detail
สรุปผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี

more detail
รายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์

more detail
พิธีมอบทุนการศึกษา

more detail
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

more detail
วันพระราชทานธงชาติไทย

more detail
สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข

more detail
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล"

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ระดมความคิดขับเคลื่อนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

more detail
เกษียณอายุราชการ ๖๔ ศูนย์นนทบุรี

more detail
มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา

more detail
บริจาคเงิน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับมอบชุดตรวจ ATK

more detail
ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

more detail
ศูนย์นนทบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)

more detail
ร่วมส่งเสริมแกนนำนักศึกษาสู่ “ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ ๘”

more detail
ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

more detail
จับมือภาคีเครือข่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง”

more detail
จัดประประกวดแต่งหน้าผ่านสื่อออนไลน์ “สวย ทะลุ แมส”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานสื

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator for Beginners

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการ Adabe Photoshop for Beginners

more detail
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ประชันเสียงออนไลน์

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564
more detail
สวท. จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สวท. จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ศูนย์นนทบุรี

more detail
ประชุมมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
จัดวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

more detail
ร่วมติดตามโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพก

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2564

more detail
อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

more detail
โครงการติดตามความก้าวหน้า

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์

more detail
กล่องความห่วงใย จากใจ บท.

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม_001

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหมี่กรอบสมุนไพร

more detail
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณมือจับมือเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด

more detail
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์นนทบุรี

more detail
เปิด รพ สนามอำเภอสามชุก

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

more detail
ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

more detail
ร่วมนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

more detail
พ่นยา สวพ

more detail
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมการออมของนักศึกษาและบุคลากร

more detail
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

more detail
การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
รับพระราชทานเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

more detail
พัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง

more detail
พ่นยา หันตรา

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2564

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ “Get Togeter การจัดการไม่ทิ้งกัน”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๔

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัย COVID-19

more detail
ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

more detail
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

more detail
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ประจำปี พ.ศ.2564

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายเทียนจำนำพรรษา

more detail
การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์บน Platform Lazada

more detail
แข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)

more detail
โครงการถวายเทียนพรรษา 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
โครงการถวายเทียนพรรษา 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
กบส นำสิ่งของช่วยเหลือนักศึกษา

more detail
โครงการหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

more detail
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓_001

more detail
ร่วมแสดงพลังองค์กรคุณธรรมขับเคลื่อน “วินัย ใส่ใจส่วนรวม” สู่จังหวัดคุณธรรม

more detail
คณะศิลปะศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบบ New Normal

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

more detail
สำรวจและเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ สนาม ศุนย์สุพรรณบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ

more detail
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2564

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2564

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือสร้างบัณฑิตยุคใหม่

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3/2563
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3/2563
more detail
โรงพยาบาลสนาม

more detail
ร่วมอบรมการสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

more detail
กรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด

more detail
องค์กรนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานกิจกรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖

more detail
สัมมนา RMUT transformation forum

more detail
เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน (Work from Home)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยาย RMUT transformation forum

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2564

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔"

more detail
การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ

more detail
สร้างผู้ประกอบการ start up company

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือพัฒนาคู่มือนักศึกษา ๒๕๖๔

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรสายสนับสนุน

more detail
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

more detail
ร่วมแรงร่วมใจ ผลิตน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาวต้าน COVID-19

more detail
รับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากเทสโก้โลตัส อ.เสนา

more detail
รับมอบแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย-หน้ากาก N95

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมสภามหาวิทยาลัยหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มอบสิ่งของแก่โรงพยาบาลสนาม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส COVID 19

more detail
อบรมโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

more detail
สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

more detail
การประชุมพิจารณาแบบการก่อสร้างฐานองค์พระวิษณุกรรม (เขตใต้)

more detail
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (ในรูปแบบออนไลน์)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (ในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภายใต้กรอบแนวคิด “การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักวิจัยที่เข้าร่วมงาน และ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
more detail
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

more detail
มอบทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID - 19

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2564

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับ อบต.หันตรา ร่วมมือร่วมใจ สู้วิกฤต COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน มอบขวัญกำลังใจ สู้ COVID - 19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

more detail
รับมอบที่นอนยางพารา รองรับการดูแลรักษา

more detail
ร่วมมือร่วมใจเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับทีมงานชัช

more detail
จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมอนุรักษณ์มรดกไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ ถวายจักรีวงศ์

more detail
ติดตามประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

more detail
จิตอาสา

more detail
ตรวจโรงพยาบาลสนาม

more detail
ตรวจโรงพยาบาลสนาม

more detail
ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ

more detail
สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๗ ปี

more detail
เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการระดับชาติ

more detail
ตรวจโรงพยาบาลสนาม

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์

more detail
พิธีประกาศราชสดุดี 2 เมษายน 2564

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

more detail
สวพ. ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.นนทบุรี ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการใหม่ ฐานนวัตกรรม จ.นนทบุรี

more detail
สวพ. ร่วมกับ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) “การออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพไข่เค็ม”

more detail
สวพ. จัดโครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของแผนงานวิจัยของโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

more detail
การซ้อมใหญ่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
ประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๔ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ประชุมการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรเศรษฐกิจกัญชง – กัญชา

more detail
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
โครงการอาหารไทย ๔ ภาค ประจำปี ๒๕๖๔

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

more detail
รองอธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรีเข้ารับรางวัลคนดีศรี สกสค.

more detail
สาขาคอมฯ จับมือพันธมิตรหลักจัดอบรมการบินโดรน

more detail
สงกรานต์วาสุกรี สืบสานประเพณีไทย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
การประชุมหารือการย้ายองค์พระวิษณุกรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมงานวันสถาปนากรุงศรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดนิทรรศการวันสถาปนากรุงศรี

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า

more detail
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

more detail
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนส่งเสิมงานวิจัย

more detail
ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563
ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2564

more detail
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลหนังสั้น สุวรรณภูมิ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมเกษตรแปรรูปอ่องมันปูนาชนิดผงพร้อมทาน

more detail
ประชุมการยื่นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility

more detail
ประชุมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

more detail
ลงนามความร่วมมือและประชุมวิพากษ์หลักสูตร

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
more detail
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการวิ่งต้านโควิด

more detail
สวพ. จัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีดอรัญญิก

more detail
สวพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและจัดโครงการเสวนาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว จากผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

more detail
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

more detail
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

more detail
ร่วมวางแนวทางการพัฒนานักศึกษาและการเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

more detail
แข่งขันกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ BMC for Young Gen

more detail
สร้างร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหญิง

more detail
บริษัทแมริกอท จิวเวลรี่ เข้าสัมภาษนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

more detail
“คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านโลจิสติกส์และระบบราง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถาบันเครือข่าย”

more detail
แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิยกระดับสินค้าชุมชนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีดอรัญญิก

more detail
ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

more detail
แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

more detail
วันมวยไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ ๑๗

more detail
รักษ์โลกเริ่มที่เรา Season 2

more detail
ประกาศผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๔

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2563
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2563
more detail
สร้างเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตรย์ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา

more detail
มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ให้กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒

more detail
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

more detail
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยผลงานการทดสอบประสิทธิภาพของหัวทิป Part No.๒๓๗C๐๕๘๓๐๔๐K๓๐๐๐ “ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมพัฒนาตราสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

more detail
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะเยาวชนต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน

more detail
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา

more detail
ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

more detail
MOU ด้านวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

more detail
สวพ. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ 2 "อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคม"

more detail
สวพ. จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำโรงเรือนด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท”

more detail
สวพ. จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำโรงเรือนด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท”

more detail
สวพ. จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำโรงเรือนด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท”

more detail
สวพ. จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีให้คำปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการ

more detail
สวพ. ร่วมกับ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ดำเนินโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) “ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย”

more detail
อบรมการเขียนบรรณานุกรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันพระบิดาเเห่งมาตรฐานช่างไทย

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2564

more detail
อบรมทบทวนเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

more detail
“คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด”

more detail
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
แนะแนวโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา

more detail
ทุนการศึกษาจากทุนสงเคราะห์นักเรียนช่างกลนนทบุรี

more detail
ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

more detail
อบรมการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

more detail
ประชุมพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการให้สอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

more detail
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

more detail
ร่วมกิจกรรม “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณเล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหาหารือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ โชว์ผลงานวิจัย “เกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ”

more detail
แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

more detail
ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

more detail
ร่วมหารือการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

more detail
แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วนระบบดิจิทัล

more detail
แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา หัวข้อภาษาและการสื่อสาร ๑

more detail
ขอบคุณสื่อมวลชน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานรางวัลพระทานระดับอุดมศึกษา

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่องคมนตรี

more detail
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2564

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2564

more detail
สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี

more detail
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานรับเสด็จ

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
วางแผนยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

more detail
ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ เครือข่ายภาคกลางตอนบน

more detail
สวัสดีปีใหม่ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ศูนย์นนทบุรี

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสู่สถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์

more detail
Big Cleaning Day ๒๕๖๔

more detail
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายราชสัการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

more detail
ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย

more detail
กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลังจิตอาสา ๙๐๔

more detail
มอบของปีใหม่ คนงานภูมิทัศน์ แม่บ้าน

more detail
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

more detail
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564

more detail
สวพ. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

more detail
สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

more detail
โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เข้มมาตรการแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เข้มมาตรการแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

more detail
สวท.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
สวท.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
more detail
สวท.จัดประชุมเพื่อการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สวท.จัดประชุมเพื่อการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
more detail
สวท.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
สวท.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2563

more detail
บวงสรวงพระพิรุณ

more detail
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัตการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ประชุมมาตรการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธ์ใหม่ (Covid-19)

more detail
ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

more detail
ประชุมศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

more detail
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

more detail
Hantra chaina town fea freshy boy and girl

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาและการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการติดตามและประเมินแผนงานวิจัย งบประมาณกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2563

more detail
จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up company กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

more detail
รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

more detail
การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา”

more detail
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและพลังงานสำหรับชุมชนต้นแบบอย่างพอเพียงและยั่งยืน”

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
more detail
วางแผนทำความเข้าใจโครงการสำนักงานสีเขียว

more detail
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

more detail
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยววน.๖๕

more detail
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สร้างชีวิตแบบใช่ ได้ชีวิตแบบชอบ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปกติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมการเรียนรู้ “จัดกิจกรรมออกร้านหนังสือ

more detail
โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2563

more detail
ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร ๙ แห่ง

more detail
ร่วมพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย โรงงานน้ำตาลประจำปีการผลิต ๒๕๖๓/๒๕๖๔

more detail
โครงการประกวดสหกิจและจัดแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจ ปีการศึกษา 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงไหว้แม่ย่านางเรือ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาสร้างทักษะสู่สถานประกอบการชั้นนำ

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา

more detail
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์

more detail
พัฒนาศักยภาพสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและเอกชนสำหรับอาจารย์

more detail
สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐

more detail
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี

more detail
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

more detail
จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจบริการประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมอบรมโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินปีที่ ๓

more detail
เตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ”

more detail
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

more detail
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18

more detail
ผอ สวพ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย ครู คือทางออกของประเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร

more detail
สวพ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

more detail
ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ

more detail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่

more detail
การประชุมผลการปฎิบัติงาน ปี 2563 และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงาน ปี 2564

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพิธีวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑

more detail
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ

more detail
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

more detail
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
มอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกทักษะนักศึกษาเครื่องกลระบบรางอย่างมืออาชีพ

more detail
ร่วมออกบูธมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย

more detail
มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะนักศึกษาจัดประกวดเขียนแผนธุรกิจ

more detail
นิทรรศการภาพถ่าย

more detail
การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

more detail
ศิลปข้ามวัฒนธรรม

more detail
มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนและประกันภัย

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

more detail
โครงการประกวดแผนธุรกิจ

more detail
โครงการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

more detail
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2563

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปรจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

more detail
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
นิทรรศการอนุรักษ์สายน้ำและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร

more detail
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ครั้งที่ 3

more detail
การแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมหรรณพาราม

more detail
ประชุมหารือการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

more detail
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล

more detail
Leadership

more detail
ประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

more detail
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

more detail
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม”

more detail
“โครงการแบ่งปันก้าวนี้เพื่อน้อง”

more detail
“โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR”

more detail
“Up Expo 2021”

more detail
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

more detail
โครงการปลูกต้นไม้ วันโปลิโอโลก 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ร่วมประชุมหารือ อว. แนวทางบริหารจัดการการเดินทางระหว่างประเทศ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ วาสุกรี ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

more detail
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

more detail
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานประกอบการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติอย่างยั้งยืน

more detail
กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำสนธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ร่วมเสวนาเผยกลยุทธ์สร้างธุรกิจ MICE กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
กบส.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

more detail
ทอ.ผู้บริหารพบปะนักศึกษา

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563
more detail
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ”
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ”
more detail
มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมใจใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ปี๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

more detail
ฉลองกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

more detail
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

more detail
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

more detail
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

more detail
บำเพ็ญประโยชน์ วัดสุวรรณดาราราม

more detail
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสนา “เสนาประ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมผู้นำนักศึกษา “หัวใจทำความดีเพื่อความดี”