หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประการผลการคัดเลือกบุคคลโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) ระยะ ๒ รอบที่ 2

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประการผลการคัดเลือกบุคคลโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) ระยะ ๒ รอบที่ 1

more detail
ประกาศกำหนดการทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มเติม

more detail
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้

more detail
ซุ้มปันใจ เพิ่มความสุขสู้วิกฤต COVID – 19

more detail
โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน Online มมร.มวก.

more detail
ถวายเงินรายได้จากกิจกรรมเดินการกุศล

more detail
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2563

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

more detail
ครบรอบวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
เลื่อนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

more detail
บำเพ็ญประโยชน์

more detail
ประกาศกำหนดการรับชุดอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 ศูนย์นนทบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2563

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานตามปกติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

more detail
รับมอบหน้ากากเฟซชิลด์ สู้วิกฤต COVID – 19

more detail
สวท.ตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรอง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สวท.ตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรอง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการทำงานวิจัย เรื่อง พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่องานทางด้านปศุสัตว์

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความในการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชเสพติด

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งตู้ปันสุขช่วยภัยโควิด-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมสู้วิกฤติ COVID - 19

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

more detail
หนุนเกษตรกรค้ากล้วยไม้ ปันรอยยิ้มสร้างกำลังใจสู้วิกฤต COVID - 19

more detail
บันทึกเทปสัมภาษณ์ทางสถานีข่าวเอทีวี ถอดบทเรียนจากวิกฤตการณ์ COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบชุดถุงยังชีพ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2563

more detail
รับมอบแอลกอฮอล์

more detail
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว

more detail
การประชุมการจัดตั้งศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ๒/๒๕๖๓

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี และสมาคมศิษย์เก่ามทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

more detail
กำหนดการส่งใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทางไปรษณีย์
กำหนดการส่งใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทางไปรษณีย์
more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เลื่อนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

more detail
มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19 อย่างต่อเนื่อง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19

more detail
การประชุมการจัดตั้งศูนย์ Agritech And Innovation Center (AIC) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

more detail
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2562
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19อย่างเคร่งครัด

more detail
กบว.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

more detail
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19

more detail
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
กบส.เพิ่มมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2563

more detail
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าฉีดพ่นยาป้องกัน COVID-19 ณ วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมปรับตัวสู่วิกฤติ COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19อย่างเคร่งครัด

more detail
ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
more detail
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19อย่างเคร่งครัด

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรีคุมเข้มคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
more detail
ศูนย์วาสุกรีงดใช้สนามกีฬาทุกชนิด ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19

more detail
การป้องกัน ไวรัส Covid -19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างองค์ความรู้ต้านไวรัส Covid -19

more detail
ศูนย์วาสุกรีวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

more detail
อบรมการคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
อธิการบดีตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
“อบรมการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันไวรัส covid-19”

more detail
ผอ.กบว นำทีมบุคลากรตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

more detail
ประกาศแจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราวภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

more detail
ประชุมกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 3/2563

more detail
คณะบริหารธุรกิจฯ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมป้องกันเชื้อโรค

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยรับเทค จำกัด
16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 เดือน เมษายน 2563
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563
more detail
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลล้างมือแก่กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

more detail
ร่วมอนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
รางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ"

more detail
แจ้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

more detail
สวท.จัดประชุมรับฟังการนำเสนอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
สวท.จัดประชุมรับฟังการนำเสนอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(EDC)
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

more detail
โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด

more detail
“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563”

more detail
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม AIC ต้นแบบแห่งแรก ณ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
พิธีเปิดโครงการให้บริการเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับมอบนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจด้านประชาสัมพันธ์ อว.

more detail
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ

more detail
สวท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 5
สวท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 5
more detail
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

more detail
“ทำบุญวันพุธ”

more detail
“งานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2”

more detail
“ขอบคุณบริษัทมิตซูไทยธาดา จำกัด”

more detail
ประชุมคระกรรมการงานวิ่ง “Wasukri Mini Marathon 2020”

more detail
“ทำบุญวันพุธ”

more detail
“Hand-On Experience ณ โรงเรียนบางปะหัน”

more detail
มอบรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ”

more detail
การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ๒/๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีวิชาการ

more detail
“งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๑”

more detail
“การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง”

more detail
การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

more detail
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ

more detail
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแบ่งปันสังคม “น้องอิ่ม พี่สุข”

more detail
บท. หันตรา พี่น้องคล้องสัมพันธ์เราร่วมกันการจัดการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Open House ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะนำแนวการศึกษา“ธัญรัตน์นิทรรศ ๖๒”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงาน “สิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

more detail
บริหารฯ หันตรา เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์เพื่อชุมชน

more detail
ราตรีฟ้า - ขาว 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อ

more detail
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

more detail
กำกับติดตามหลักสูตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา “สารภีรวมใจเปิดโลกวิชาการ”

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ทอ.อบรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2563

more detail
ผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ”

more detail
โครงการพัฒนามาตราฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 8
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 8
more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปัจฉิมนิเทศและร่วมลงนามบริษัท จีเอเบิล จำกัด

more detail
เข้าร่วมประชุมและรับรางวัลโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
ทอ.พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

more detail
ประเมินผลการดำเนินงาน

more detail
โครงการจัดการความรู้บูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพสู่สถานประกอบการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมพัฒนาพื้นฐานอาชีพบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

more detail
ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562
ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562
more detail
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔

more detail
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบางบัวทอง

more detail
เตรียมความพร้อมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างรอยยิ้มวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

more detail
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗"The Sun Games 2020"

more detail
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

more detail
พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ทอ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๓ นายมีชัย ฤชุพันธุ์

more detail
ทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

more detail
เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ร่วมแถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ “ตะวันออกเกมส์”

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กราบสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล

more detail
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

more detail
ถวายราชสักการะเนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๓

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนามหาวิทยาลัยไทย

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวามคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2562

more detail
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๕

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน

more detail
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดอบรมภาษาและการสื่อสาร

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาเป้าหมายความเป็นสากลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

more detail
ส่งเสริมความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2562
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
รายงานผลการดำเนินงาน

more detail
มอบวุฒิบัตรอบรมกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

more detail
กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน

more detail
ครบรอบ ๒๐ ปี “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ” ๒๕๖๒

more detail
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๕

more detail
กีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๕

more detail
“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๕

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรำลึกเนื่องในวันประกาศขึ้นทะเบียนอยุธยามรดกโลก

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมหารือ จีน – ไทยอุตสาหกรรมไทย ๔.๐”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมแสดงความจงรักภักดี “พิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค”

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๑/๒๕๖๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
"โครงการพัฒนาคูน้ำ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

more detail
กีฬาศิลปศาสตร์เชื่อมความสัมพันธ์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงค์รวมพลังสร้างความดี Good Guy Run 2019

more detail
สวท.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน
สวท.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมแสดงนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

more detail
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน มทร.อีสาน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

more detail
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกิจการนักศึกษา

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
สารสนเทศจัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ

more detail
พิธีมอบธงสี “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์” ครั้งที่ ๑๑

more detail
กบว.เป็นเจ้าภาพทำบุญทุกวันพุธแรกของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมจัด Wasukri MiniMarathon ครั้งที่ ๒

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ/อาชีพ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

more detail
การประชุมรับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562
more detail
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีและโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

more detail
มอบรางวัลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งมอบบ้าน โครงการต่อบ้านเติมฝันบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ

more detail
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นแลกเปลี่ยนรู้ทางการศึกษานานาชาติ

more detail
โครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service
โครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

more detail
เสริมศักยภาพสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot สำหรับธุรกิจด้วย Dialogflow

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มศักยภาพนิสิตสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมวิ่งการกุศล “สานพลังเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์”

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/ 2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/ 2562
more detail
ต้อนรับผู้อบรมผลิตอิฐก่อสร้าง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจจิตอาสาพัฒนา “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ”

more detail
๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท Pay Out Japan. Co., Ltd.

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2562

more detail
มอบนโยบายการทำงาน

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3-2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2-2562

more detail
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตรนักศึกษาช่างตัดผม

more detail
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา
more detail
องค์กรนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานภาคการศึกษาที่ 2-2562

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ

more detail
ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ บ่มเพาะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
พิธีฉลองกฐินสามัคคี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดการประกวด “RUS Nonthaburi Freshy 2019”

more detail
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

more detail
การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 (รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง)

more detail
การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วท. กับ CompTIA และ Practice Labs

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

more detail
WOW WOW WOW L-G-B-T เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ สรุปผลงานเพื่อชุมชนเเละสังคม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานอธิการบดี

more detail
สัมมนาวิชาชีพ

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมสามเรือนโมเดล

more detail
การประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน”

more detail
ลงนามการบริการด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง กับ สมาคมนักผังเมืองไทย

more detail
ให้เลือดให้ใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

more detail
สาขาวิชาการบัญชี เป็นเจ้าภาพทำบุญวันพุธ

more detail
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

more detail
ส่งเสริมทักษะสร้างอาชีพการออกแบบโรงเรือน

more detail
พัฒนาทักษะนักศึกษาในสายวิชาชีพ

more detail
คณะศิลปศาสตร์ เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายใน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

more detail
บุคลากรและนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าอบรมมาตรฐานความปลอดภัย

more detail
ส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรม

more detail
ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายใน

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกันยายน 2562

more detail
สวท.จัดประชุมการสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อที่ มทร.สุวรรณภูมิ
สวท.จัดประชุมการสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อที่ มทร.สุวรรณภูมิ
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
ประกาศ มทร. สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
พิธีทำบุญสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์นักศึกษาวิศวฯ กิจกรรม Home Room

more detail
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

more detail
เกษียณเปี่ยมสุข ๒๕๖๒

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

more detail
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒

more detail
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2562

more detail
ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
หารือความช่วยเหลือโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

more detail
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8
more detail
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านดิจิทัลและการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

more detail
เสวนาเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

more detail
RUS Freshy ๒๐๑๙

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒/๒๕๖๒

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7
more detail
ประชุมยกร่างข้อบังคับ กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม2562

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บันทึกความเข้าใจ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

more detail
คณะศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
สวท.ถวายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สวท.ถวายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

more detail
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ”

more detail
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลบัณฑิตราชมงคล

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

more detail
สวท.ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
สวท.ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2562
more detail
วิศวฯ จิตอาสาเก็บผักตบชวา บริเวณคลองพระพิมลราชและคลองทวีวัฒนา

more detail
การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การส่งมอบ การปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้พิการในจังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๑

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

more detail
ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

more detail
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
พิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
FEA Freshy 2019

more detail
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความเข้าใจนักศึกษาใหม่

more detail
มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

more detail
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษา

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2562
more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2562

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง uTalk”

more detail
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

more detail
มทรส.สุพรรณบุรี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

more detail
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒

more detail
KM DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิชาการ

more detail
พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๑๐

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

more detail
พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
เกษตรมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”

more detail
ถวายเทียนพรรษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
มทร.ธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และอบรมพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัลและหุ่นยนต์

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
more detail
ประชุมวิชาการ Thailand-Japan Microwave 2019 (TJMW 2019)

more detail
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน ARIT NET ครั้งที่ 5

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนจำนำพรรษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา กับ บริษัทเจียงซีไท่เคอจิ่นเอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะซี พี ออลล์

more detail
ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒

more detail
โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมนักศึกษาพบปะผู้บริหารสร้างความเข้าใจ

more detail
เพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมการออกแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับควบคุม (HMI)

more detail
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

more detail
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ให้โอวาทนักศึกษา Lions Clubs International Denmark Youth Camp 2019

more detail
ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019”

more detail
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

more detail
สวท.ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
สวท.จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2562
สวท.จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2562
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2562

more detail
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project 2019 (TDYT)

more detail
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ช่วยชุมชน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

more detail
นักวิจัยผู้ประสานงานพบพี่เลี้ยง

more detail
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง นักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

more detail
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มทร.ส จัดเข้าค่ายธรรมะ องค์การ นศ.และสโมสร นศ.’ ๖๒

more detail
สวท.จัดประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สวท.จัดประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

more detail
โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะ ๕ เดือน

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๒

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

more detail
“กาวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน

more detail
มหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
สวท.นำผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 เข้ารับช่อดอกไม้จากนายกสภามหาวิทยาลัย
สวท.นำผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 เข้ารับช่อดอกไม้จากนายกสภามหาวิทยาลัย
more detail
พัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

more detail
สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) และ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) และ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
more detail
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับอาจารย์บรรจุใหม่ ในหัวข้อ “ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

more detail
ระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย

more detail
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าฯ ถวาย รัชกาลที่ ๘

more detail
นายกสภา เยี่ยมชมศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมมือวิชาการพัฒนาการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2562

more detail
สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป และ TCAS รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน
สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป และ TCAS รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน
more detail
ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ร่วมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2562
more detail
เลื่อน กำหนดการและสถานที่รับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
สวท. จัดการประชุม คณะกรรมการทุจริตในการวัดผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดำริ

more detail
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) กิจกรรมที่ 2
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) กิจกรรมที่ 2
more detail
สวท.จัดโครงการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
สวท.จัดโครงการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
more detail
“เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดบ้านต้อนรับ “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ

more detail
ประกาศรับสมัคร และ ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

more detail
ยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ ๕

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

more detail
สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบรับตรงและTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน
สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบรับตรงและTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

more detail
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม

more detail
ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ SME Online ๖๒

more detail
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2562

more detail
“อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

more detail
ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

more detail
เก็บมาฝาก ณ ตลาดราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

more detail
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ ทอ.

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

more detail
สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ ๑

more detail
คณะศิลปศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์

more detail
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๓

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
สวท.จัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
สวท.จัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๒

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รู้ทันอัคคีภัย

more detail
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
มอบทุนการศึกษานักกีฬาสร้างชื่อเสียง

more detail
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
สร้างเครือข่ายสถานประกอบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things

more detail
สัมมนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

more detail
โครงการสร้างความร่วมมือกันทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โครงการสร้างความร่วมมือกันทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการไปศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 4.0

more detail
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคการศึกษา 1/2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชุนและสังคม

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอผลงานรางวัลพระราชทาน

more detail
ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562 และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562 และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรณรงค์เลือกตั้ง

more detail
ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย

more detail
“รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศรับสมัครผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

more detail
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8
more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

more detail
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษษ 2561 ศูนย์นนทบุรี

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
more detail
สวท.จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
สวท.จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

more detail
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
พัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า

more detail
โครงการฝึกอบรมไฮดรอลิกส์ขั้นพื้นฐานกับการใช้งานและบำรุงรักษา

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-Based Education
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-Based Education
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ๔.๐

more detail
เตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การจัดการศึกษาแบบ CDIO-based Education

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม “เทศน์มหาชาติ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาวิชาชีพและแลกเปลี่ยนภาษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี

more detail
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบนโยบายในการบริหารงานให้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบนโยบายในการบริหารงานให้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก
more detail
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

more detail
ราชมมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5
more detail
ยกระดับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ “ข้าว Rice For Life”

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

more detail
สวท.จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน ร่วมกับพันธมิตรหลัก บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
สวท.จัดโครง