จำนวนรายการทั้งหมด : 2439 รายการ

สวท.ตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรอง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการทำงานวิจัย เรื่อง พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่องานทางด้านปศุสัตว์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความในการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชเสพติด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งตู้ปันสุขช่วยภัยโควิด-19
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมสู้วิกฤติ COVID - 19
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
หนุนเกษตรกรค้ากล้วยไม้ ปันรอยยิ้มสร้างกำลังใจสู้วิกฤต COVID - 19
บันทึกเทปสัมภาษณ์ทางสถานีข่าวเอทีวี ถอดบทเรียนจากวิกฤตการณ์ COVID - 19
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19
ราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบชุดถุงยังชีพ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2563
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2563
รับมอบแอลกอฮอล์
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว
การประชุมการจัดตั้งศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ๒/๒๕๖๓
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี และสมาคมศิษย์เก่ามทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กำหนดการส่งใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทางไปรษณีย์
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เลื่อนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19 อย่างต่อเนื่อง