จำนวนรายการทั้งหมด : 2531 รายการ

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2563
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2563
มอบนโยบายและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่สอง
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมเสวนาวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด
ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มทร.รัตนโกสินทร์
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศูนย์สุพรรณบุรี)
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศูนย์นนทบุรี)
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ
ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ