จำนวนรายการทั้งหมด : 2234 รายการ

สวท.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2562
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมแสดงนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ 2562
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน มทร.อีสาน
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกิจการนักศึกษา
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
สารสนเทศจัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ
พิธีมอบธงสี “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์” ครั้งที่ ๑๑
กบว.เป็นเจ้าภาพทำบุญทุกวันพุธแรกของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมจัด Wasukri MiniMarathon ครั้งที่ ๒
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ/อาชีพ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
การประชุมรับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี