จำนวนรายการทั้งหมด : 3384 รายการ

สวท.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2664 Oxford Placement Test ครั้งที่ 2
ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางการศึกษา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนานาชาติ
มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรศูนย์นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าว “ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑ ”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อบรม Motion Graphic
พัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2565
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2565
มอบเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน_001
มอบนโยบาย หันตรา
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่ความยั่งยืนระดับชาติ
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับ The Open University of Fujian
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ทิศทางการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม