จำนวนรายการทั้งหมด : 4057 รายการ

rus การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2566 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-17 09:35:46]
rus ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-17 09:32:51]
rus การพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 9K9S เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย การพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 9K9S เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย [วันที่ประกาศ : 2023-03-17 09:28:48]
rus โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) [วันที่ประกาศ : 2023-03-17 09:24:26]
rus การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2566 การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-17 09:20:48]
rus โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี2566 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-17 09:17:07]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันมาฆบูชา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันมาฆบูชา [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 14:25:18]
rus มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖ มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 14:22:57]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 14:17:53]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางความร่วมมือไทยไต้หวันพัฒนาด้านการศึกษาสู่ระดับสากล ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางความร่วมมือไทยไต้หวันพัฒนาด้านการศึกษาสู่ระดับสากล [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 14:12:17]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 14:08:26]
rus ชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 14:04:40]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 14:00:04]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 13:56:25]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สู่การบริหารจัดการนวัตกรรม มทร.สุวรรณภูมิ เสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สู่การบริหารจัดการนวัตกรรม [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 13:53:41]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 13:50:54]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทันสื่อและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทันสื่อและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 13:48:12]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 13:44:33]
rus ต้อนรับ Mr.Takashi Sakakibara (Chief Operating Officer Director) CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น ต้อนรับ Mr.Takashi Sakakibara (Chief Operating Officer Director) CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:55:42]
rus โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:53:22]
rus ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:50:33]
rus โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:47:25]
rus ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:44:00]
rus คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:40:53]
rus ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:38:04]
rus กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:27:16]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมบาริสต้ามืออาชีพ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมบาริสต้ามืออาชีพ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:23:44]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกล้วย  ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกล้วย [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:20:16]
rus อธิการบดีมอบนโยบาย อธิการบดีมอบนโยบาย [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:17:48]
rus ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:15:28]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:12:09]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:08:06]
rus ผู้บริหารสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:05:26]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ครั้งที่ 3/2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ครั้งที่ 3/2565 [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 11:01:52]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:59:10]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสวนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคเอกชน และรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสวนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคเอกชน และรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:56:36]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:54:15]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พลิกโฉมครั้งใหม่ สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พลิกโฉมครั้งใหม่ สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:51:08]
rus พิธีจุดเทียนเติมใจ จุดไฟเติมฝัน และกิจกรรม Goodbye Senior 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พิธีจุดเทียนเติมใจ จุดไฟเติมฝัน และกิจกรรม Goodbye Senior 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:46:53]
rus ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (BSCM) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (BSCM) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:43:22]
rus โครงการสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี รุ่น 3 โครงการสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี รุ่น 3 [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:38:42]
rus บท. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บท. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:34:52]
rus โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:28:47]
rus โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” ปีการศึกษา 2565 โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” ปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:25:13]
rus โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:21:41]
rus สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:18:47]
rus โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:14:32]
rus บท. ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บท. ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:10:46]
rus ร่วมทำบุญและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมทำบุญและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:06:40]
rus สัมมนาสาขาวิชาการตลาด Happy Work บัณฑิตจบใหม่ทำงานอย่างไรให้ปัง สัมมนาสาขาวิชาการตลาด Happy Work บัณฑิตจบใหม่ทำงานอย่างไรให้ปัง [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 10:03:33]
rus ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bye Nior ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bye Nior [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 09:59:49]
rus โครงการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ใด ๆ ในธุรกิจ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาโลจิสติกส์ โครงการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ใด ๆ ในธุรกิจ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาโลจิสติกส์ [วันที่ประกาศ : 2023-03-16 09:55:29]
rus โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปรับ Mindset เพิ่ม Passion ก้าวสู่ยุค New Normal” โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปรับ Mindset เพิ่ม Passion ก้าวสู่ยุค New Normal” [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 10:53:39]
rus โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 10:50:05]
rus โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 10:45:37]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 10:40:27]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS NEXT สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนด้านการศึกษา ราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS NEXT สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนด้านการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 10:33:27]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 10:30:43]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 10:27:14]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 10:24:15]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศอินเดียกับประเทศไทย ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศอินเดียกับประเทศไทย [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 09:41:53]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 09:39:01]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้กับ สปป.ลาว ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้กับ สปป.ลาว [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 09:35:49]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดตลาดสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดตลาดสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 09:32:27]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการตลาด U2T for BCGเพื่อยกระดับให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการตลาด U2T for BCGเพื่อยกระดับให้ชุมชนอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 09:29:45]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ศรีวิชัยเกมส์” ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ศรีวิชัยเกมส์” [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 09:26:04]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 09:22:09]
rus โครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา โครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา [วันที่ประกาศ : 2023-03-15 09:18:26]
rus Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023) ภายใต้แนวคิดประจำปีคือ “Happiness Creation” #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023) ภายใต้แนวคิดประจำปีคือ “Happiness Creation” #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:50:24]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:47:27]
rus โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:44:19]
rus ‘แก้บนจนหลงใหล’ หลังเฉียดตาย!!! ‘อ.หมง – ดร.มงคล แก้วบำรุง’ มุ่งมั่น ‘นักวิทย์อนุรักษ์จิตรกรรมวัด’ ‘แก้บนจนหลงใหล’ หลังเฉียดตาย!!! ‘อ.หมง – ดร.มงคล แก้วบำรุง’ มุ่งมั่น ‘นักวิทย์อนุรักษ์จิตรกรรมวัด’ [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:39:58]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:34:21]
rus กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:30:40]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา) [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:27:34]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:15:56]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:12:06]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท ครีเอทีฟ ออโตเมชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท ครีเอทีฟ ออโตเมชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:07:56]
rus กิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย กิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 11:04:22]
rus โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:59:50]
rus โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CNC Milling Machine โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CNC Milling Machine [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:56:02]
rus โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากล (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากล (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:52:27]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ Maintenance Depot ศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS-หมอชิต โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ Maintenance Depot ศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS-หมอชิต [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:48:56]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ ส่วนซ่อมบำรุงโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาและหน้างานก่อสร้าง ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ ส่วนซ่อมบำรุงโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาและหน้างานก่อสร้าง ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:27:18]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อธิการบดีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อธิการบดีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:15:40]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:11:52]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:08:15]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิธีปิดโครงการกิจกรรม SI ดีพร้อม (DIPROM SI Development Program : SIDP) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิธีปิดโครงการกิจกรรม SI ดีพร้อม (DIPROM SI Development Program : SIDP) [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:05:39]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 10:02:29]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการให้ความรู้ในสายอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการให้ความรู้ในสายอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:58:55]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:54:03]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:51:14]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Open house คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันนวัตกรรม ผลิตนวัตกร สร้างพื้นที่การเรียนรู้ ทางการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Open house คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันนวัตกรรม ผลิตนวัตกร สร้างพื้นที่การเรียนรู้ ทางการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:48:17]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:44:01]
rus โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:37:30]
rus ประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:29:41]
rus กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:25:51]
rus การประชุมคัดเลือกอุปนายกสโมสรนักศึกษา การประชุมคัดเลือกอุปนายกสโมสรนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:17:30]
rus โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:13:24]
rus กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนลาดงาวิทยาคม กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนลาดงาวิทยาคม [วันที่ประกาศ : 2023-03-13 09:08:21]
rus กำหนดการตัดชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการตัดชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2023-03-10 14:19:08]
rus สวพ. จัดโครงการฝึกอบรม สวพ. จัดโครงการฝึกอบรม "ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP) สู่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง" [วันที่ประกาศ : 2023-03-09 16:47:25]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ความเชื่อมโยงภาคประกอบการ (Enterprise Linkage Center : ELC) มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ความเชื่อมโยงภาคประกอบการ (Enterprise Linkage Center : ELC) [วันที่ประกาศ : 2023-03-09 16:43:48]
rus สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ [วันที่ประกาศ : 2023-03-09 16:40:43]
rus สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ [วันที่ประกาศ : 2023-03-09 16:36:34]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การเงินการคลัง  มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การเงินการคลัง [วันที่ประกาศ : 2023-03-07 12:16:49]
rus การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2023-03-07 11:45:07]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร [วันที่ประกาศ : 2023-03-07 11:40:59]
rus การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2023-03-07 11:37:33]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ทำบุญตลาดราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มทร.สุวรรณภูมิ ทำบุญตลาดราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2023-03-07 11:31:02]
มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [วันที่ประกาศ : 2023-03-07 11:25:11]
rus โครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์ โครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์ [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 11:22:37]
rus พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 11:16:37]
rus แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 11:06:46]
rus ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “RMUT MUSIC AWARDS 2023” ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “RMUT MUSIC AWARDS 2023” [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:59:19]
rus แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:52:36]
rus “โครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา” “โครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา” [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:47:21]
rus โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:44:39]
rus โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:40:31]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางแนวทางรับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางแนวทางรับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:32:39]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราชมงคลสุวรรณภูมิ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:28:09]
rus บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 2/2566 บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 2/2566 [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:21:43]
rus สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:17:47]
rus โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:14:25]
rus สำนักงานประกันสังคมเข้าให้ความรู้เรื่องประกันสังคม แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคมเข้าให้ความรู้เรื่องประกันสังคม แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 10:11:05]
rus โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 09:57:51]
rus บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 09:47:02]
rus มทร.สุวรรณภูมิ MOU องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มทร.สุวรรณภูมิ MOU องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 09:40:38]
rus มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ OPEN Houseบริหารฯ อวดดี” มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ OPEN Houseบริหารฯ อวดดี” [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 09:37:45]
rus มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 09:34:02]
rus มทรสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบปริญญาบัตร มทรสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบปริญญาบัตร [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 09:31:00]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 09:27:23]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มทร.สุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2023-02-14 09:20:35]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2566 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 14:22:58]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 14:05:55]
rus กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 14:00:15]
rus โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 13:57:20]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดป่าโค มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดป่าโค [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 11:17:58]
rus มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานพบปะสื่อมวลชน มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานพบปะสื่อมวลชน [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 11:14:57]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดเจดีย์แดง มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดเจดีย์แดง [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 11:12:01]
มทร.สุวรรณภูมิ อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 11:08:46]
rus RUS hosts Grand Opening Ceremony of YCE 2023 RUS hosts Grand Opening Ceremony of YCE 2023 [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 11:04:50]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดเกาะแก้ว มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดเกาะแก้ว [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 10:59:38]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 10:56:19]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 10:53:24]
rus มทร.สุวรรณภูมิ จัดงาน Grand Openingโครงการ YCE 2023 มทร.สุวรรณภูมิ จัดงาน Grand Openingโครงการ YCE 2023 [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 10:50:12]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 10:45:21]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [วันที่ประกาศ : 2023-02-09 10:36:44]
rus ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 15:28:15]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 15:21:48]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 14:41:27]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 14:37:48]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ VIP RMUTK Vs. Singha All Star Team ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ VIP RMUTK Vs. Singha All Star Team [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 14:25:52]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือพลังเครือข่ายสานต่อภารกิจเพื่อสังคม ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือพลังเครือข่ายสานต่อภารกิจเพื่อสังคม [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 14:22:50]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 14:19:27]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 14:16:19]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 13:49:01]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการ ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 13:46:15]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 13:43:13]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:45:00]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:42:31]
rus โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:38:33]
rus โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:31:33]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:27:42]
rus โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ (สาขาวิชาการตลาด) โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ (สาขาวิชาการตลาด) [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:23:10]
rus โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนเอกอโยธยา โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนเอกอโยธยา [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:19:24]
rus กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:13:36]
rus กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนศรีสโมสรวิทยาลัย กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนศรีสโมสรวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2023-02-01 11:03:25]
rus โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด [วันที่ประกาศ : 2023-01-24 11:48:43]
rus กีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 กีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2023-01-24 11:30:15]
rus มหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์ มหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-24 11:16:14]
rus ประชุมติดตาม หารือ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดหารายได้ ประชุมติดตาม หารือ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดหารายได้ [วันที่ประกาศ : 2023-01-24 11:03:30]
rus โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 [วันที่ประกาศ : 2023-01-24 10:51:36]
rus ประกาศ มทรส. เรื่องประกาศรับสมัครผู้ประกอบการให้บริการตัดและเช่าชุดครุยและปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศ มทรส. เรื่องประกาศรับสมัครผู้ประกอบการให้บริการตัดและเช่าชุดครุยและปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2023-01-20 16:28:39]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 16:07:19]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 16:05:20]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดช่างทอง ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดช่างทอง [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 16:03:24]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดตูม ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดตูม [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:58:46]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:56:15]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ บันทึกความร่วมมือรองรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอเจ๋อ ราชมงคลสุวรรณภูมิ บันทึกความร่วมมือรองรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอเจ๋อ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:44:44]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ณ วัดพุทไธศวรรย์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ณ วัดพุทไธศวรรย์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:42:50]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:40:34]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:36:16]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๑๒ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๑๒ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:33:44]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจับมือเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ราชมงคลสุวรรณภูมิจับมือเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:31:30]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 15:29:59]
rus กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรมมยานยนต์ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรมมยานยนต์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:30:49]
rus บท. ร่วมเฉลิมฉลองเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 บท. ร่วมเฉลิมฉลองเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:26:55]
rus ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:24:59]
rus กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:22:07]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:12:27]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:10:25]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:08:45]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:05:37]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 14:02:13]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดป้อมรามัญ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดป้อมรามัญ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 13:59:52]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดอินทาราม มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดอินทาราม [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 13:58:03]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 13:56:05]
rus มทร.สุวรรณภูมิ จัดสรรหาคณบดีคณะเกษตรฯ มทร.สุวรรณภูมิ จัดสรรหาคณบดีคณะเกษตรฯ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 13:51:18]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 13:49:23]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 13:45:56]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-19 13:42:14]
rus ประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/ 2566 ประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/ 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-01-18 10:17:23]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-01-18 10:12:16]
rus การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566 การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ประกาศ : 2023-01-18 10:07:06]
rus การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ [วันที่ประกาศ : 2023-01-18 10:03:23]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจับมือเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ราชมงคลสุวรรณภูมิจับมือเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-01-17 10:20:56]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม [วันที่ประกาศ : 2023-01-17 10:03:13]
rus เปิดบ้านครูใหญ่ ครุสุวรรณภูมิ “EDU Open House” ปีที่ 3 เปิดบ้านครูใหญ่ ครุสุวรรณภูมิ “EDU Open House” ปีที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2023-01-17 09:59:52]
rus กิจกรรม หันตรา Big Cleaning Day กิจกรรม หันตรา Big Cleaning Day [วันที่ประกาศ : 2023-01-17 09:22:47]
rus โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2023-01-17 09:20:07]
rus ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566, การเทียบโอนผลการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566, การเทียบโอนผลการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) [วันที่ประกาศ : 2023-01-17 09:13:17]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2023-01-12 10:48:27]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดนโยบายNo Gift Policy ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดนโยบายNo Gift Policy [วันที่ประกาศ : 2023-01-12 10:46:02]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 10:01:44]
rus แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม แก่คณาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม แก่คณาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 09:57:16]
rus โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 09:50:56]
rus โครงการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี โครงการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 09:43:32]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 09:34:33]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 09:31:34]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 09:25:25]
rus กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ราชมงคลนนทบุรี กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ราชมงคลนนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 09:15:46]
rus ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2023-01-11 09:09:28]
rus คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-09 17:06:36]
rus ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 [วันที่ประกาศ : 2023-01-09 16:56:20]
rus ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาสหกิจ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาสหกิจ [วันที่ประกาศ : 2023-01-03 10:02:36]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการพัฒนาตลาดราชมงคล ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการพัฒนาตลาดราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2023-01-03 09:36:50]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล [วันที่ประกาศ : 2023-01-03 09:35:03]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร [วันที่ประกาศ : 2023-01-03 09:33:21]
rus ร่วมพิธีเปิดงาน ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ประจำปี ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2023-01-03 09:21:44]
rus อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร [วันที่ประกาศ : 2023-01-03 09:18:16]
rus สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์ [วันที่ประกาศ : 2023-01-03 09:15:29]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023 ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023 [วันที่ประกาศ : 2022-12-28 13:51:29]
rus วิศวกรรมการผลิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญและบายศรีสู่ขวัญ วิศวกรรมการผลิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญและบายศรีสู่ขวัญ [วันที่ประกาศ : 2022-12-28 13:48:38]
rus สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 13:11:55]
rus นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:35:42]
rus กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:32:13]
rus โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:29:52]
rus กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:21:38]
rus ประชุมสรุปผลงานวิ่ง “วาสุกรี มินิมาราธอน 2022” ประชุมสรุปผลงานวิ่ง “วาสุกรี มินิมาราธอน 2022” [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:19:25]
rus ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (CEO) ครั้งที่ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (CEO) ครั้งที่ 11/2565 [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:17:00]
rus โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสู่มาตรฐานสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสู่มาตรฐานสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:14:21]
rus ประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์ BA&IT e-Document ประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์ BA&IT e-Document [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:11:28]
rus คณะบริหารธุรกิจฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ [วันที่ประกาศ : 2022-12-27 09:08:14]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [วันที่ประกาศ : 2022-12-22 12:10:22]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-12-22 12:04:09]
rus โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ [วันที่ประกาศ : 2022-12-22 11:38:29]
rus ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน [วันที่ประกาศ : 2022-12-22 11:34:43]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [วันที่ประกาศ : 2022-12-22 11:30:51]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [วันที่ประกาศ : 2022-12-22 11:27:24]
rus พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด [วันที่ประกาศ : 2022-12-22 11:23:51]
rus ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากร จากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD. ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากร จากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD. [วันที่ประกาศ : 2022-12-22 11:20:00]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา [วันที่ประกาศ : 2022-12-19 16:11:55]
rus สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-12-19 16:09:21]
rus ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ [วันที่ประกาศ : 2022-12-19 16:07:51]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-12-19 15:50:50]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-12-19 15:45:54]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart City ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart City [วันที่ประกาศ : 2022-12-16 10:37:57]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ [วันที่ประกาศ : 2022-12-16 10:34:06]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ [วันที่ประกาศ : 2022-12-16 10:30:47]
rus นักศึกษาคว้ารางวัลทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙ นักศึกษาคว้ารางวัลทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙ [วันที่ประกาศ : 2022-12-16 10:24:06]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร ๙ ใบ ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร ๙ ใบ [วันที่ประกาศ : 2022-12-16 10:22:24]
rus คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมพิธีเปิดงาน SKILL EXPO THAILAND 2022 คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมพิธีเปิดงาน SKILL EXPO THAILAND 2022 [วันที่ประกาศ : 2022-12-16 10:02:49]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ ราชมงคล ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ ราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-12-15 14:27:00]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖ ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖ [วันที่ประกาศ : 2022-12-15 11:29:15]
rus คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 10:23:17]
rus กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ ๑๔" [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 10:19:15]
rus โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับ BA&IT EXPO โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับ BA&IT EXPO [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 10:14:20]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางบาล แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางบาล [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 10:08:07]
rus ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 10:06:34]
rus ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 10:04:27]
rus อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:58:32]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทัรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทัรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:55:45]
rus ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:53:56]
rus กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:51:26]
rus มทร.สุวรรณภูมิ จัดดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ มทร.สุวรรณภูมิ จัดดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:48:12]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:46:07]
rus วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙ [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:43:11]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:41:09]
rus ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย [วันที่ประกาศ : 2022-12-14 09:38:13]
rus สวพ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4 สวพ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4 [วันที่ประกาศ : 2022-12-09 14:21:23]
rus นักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 นักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565"Thailand Smart City Expo 2022" [วันที่ประกาศ : 2022-12-09 14:17:59]
rus อบรมโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย ผ่านโปรแกรม Google Meet อบรมโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย ผ่านโปรแกรม Google Meet [วันที่ประกาศ : 2022-12-09 14:13:23]
rus โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า [วันที่ประกาศ : 2022-12-02 11:02:16]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ [วันที่ประกาศ : 2022-12-02 10:59:19]
rus นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 [วันที่ประกาศ : 2022-12-02 10:57:20]
rus มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 [วันที่ประกาศ : 2022-12-02 10:55:47]
rus การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/2565 การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/2565 [วันที่ประกาศ : 2022-12-02 10:54:11]
rus การอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 [วันที่ประกาศ : 2022-12-02 10:52:40]
rus อบรมการจัดทำวารสารวิชาการและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online อบรมการจัดทำวารสารวิชาการและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online [วันที่ประกาศ : 2022-12-02 10:51:00]
rus โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ ๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ ๓ [วันที่ประกาศ : 2022-12-02 10:49:36]
rus สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 [วันที่ประกาศ : 2022-11-23 13:33:29]
rus สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง [วันที่ประกาศ : 2022-11-15 15:51:58]
rus โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) [วันที่ประกาศ : 2022-11-15 15:48:52]
rus โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) [วันที่ประกาศ : 2022-11-15 15:46:04]
rus มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-11-11 14:27:44]
rus ประชุมกฎหมาย ประชุมกฎหมาย [วันที่ประกาศ : 2022-11-11 14:26:36]
rus มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-11-11 14:25:20]
rus ศูนย์สุพรรณรับมอบนโยบาย ศูนย์สุพรรณรับมอบนโยบาย [วันที่ประกาศ : 2022-11-11 14:24:23]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งประธาน กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2566 มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งประธาน กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2566 [วันที่ประกาศ : 2022-11-11 14:22:53]
rus ทบทวน JOB ทบทวน JOB [วันที่ประกาศ : 2022-11-11 14:18:59]
rus แนะแนวการศึกษาสัญจร แนะแนวการศึกษาสัญจร [วันที่ประกาศ : 2022-11-11 11:52:41]
rus สวพ มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สวพ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ [วันที่ประกาศ : 2022-11-10 11:43:07]
rus สวพ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล สวพ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล [วันที่ประกาศ : 2022-11-10 11:29:22]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง [วันที่ประกาศ : 2022-11-10 11:23:36]
rus อบรมทรัพย์สินทางปัญญาระดับต้น อบรมทรัพย์สินทางปัญญาระดับต้น [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 15:10:08]
rus ลอยกระทง 2565 ลอยกระทง 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 15:09:11]
rus มอบนโยบายด้านสวัสดิการ ศูนย์นนทบุรี มอบนโยบายด้านสวัสดิการ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 15:08:05]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 15:06:58]
rus อธิการบดีพบบุคลากร อธิการบดีพบบุคลากร [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 15:05:35]
rus โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 15:03:53]
rus ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 15:02:55]
rus พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 15:00:46]
rus วันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 14:59:03]
rus สวพ.ส่งเสริมชุมชนฟื้นคือเมืองโบราณ สวพ.ส่งเสริมชุมชนฟื้นคือเมืองโบราณ [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 14:57:28]
rus ประชุมจัดสรรที่พักศูนย์นนทบุรี ประชุมจัดสรรที่พักศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 14:55:18]
rus ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความสะอาด ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความสะอาด [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 14:54:11]
rus ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย [วันที่ประกาศ : 2022-11-09 14:53:13]
rus เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน [วันที่ประกาศ : 2022-11-04 15:36:55]
rus เบ่งพื้นที่ อาคาร 16 ศูนย์นนทบุรี เบ่งพื้นที่ อาคาร 16 ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-11-04 12:02:13]
rus ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ [วันที่ประกาศ : 2022-11-04 11:24:06]
rus ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11-2565 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11-2565 [วันที่ประกาศ : 2022-11-04 11:21:01]
rus เลือกตั้ง ศูนย์นนทบุรี เลือกตั้ง ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-11-04 11:19:54]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 11:06:55]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 11:02:54]
rus สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาจัดกิจกรรม 90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 2023 สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาจัดกิจกรรม 90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 2023 [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 11:00:48]
rus ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ยกระดับการจัดการเรียนการสอน [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:59:09]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทอดกฐินพระราช มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทอดกฐินพระราช [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:56:25]
rus มอบโล่ แข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 มอบโล่ แข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:54:47]
rus พิธีเปิดแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 พิธีเปิดแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:51:20]
rus มทร.สุวรรณภูมิจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มทร.สุวรรณภูมิจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:48:24]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม หนูขอบาทเดียว ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม หนูขอบาทเดียว [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:47:02]
rus ประชุมบุคลากร กบน ประชุมบุคลากร กบน [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:35:35]
rus นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:34:45]
rus ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:33:55]
rus ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-11-02 10:32:54]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมอบวุฒิบัตรช่างตัดผมชาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมอบวุฒิบัตรช่างตัดผมชาย [วันที่ประกาศ : 2022-10-26 09:19:32]
rus ตลาดราชมงคล ตลาดราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-10-26 09:18:07]
rus วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช [วันที่ประกาศ : 2022-10-26 09:17:17]
rus บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรร บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรร [วันที่ประกาศ : 2022-10-26 09:16:26]
rus แก้ไขปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วม [วันที่ประกาศ : 2022-10-26 09:15:31]
rus ประชุมแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัย ประชุมแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-10-25 11:46:00]
rus แบ่งพื้นที่จัดการเรียนการสอนเครื่องกล แบ่งพื้นที่จัดการเรียนการสอนเครื่องกล [วันที่ประกาศ : 2022-10-25 11:43:38]
rus ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรม ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-10-25 11:41:52]
rus MOU วิชาการกับสถานประกอบการ MOU วิชาการกับสถานประกอบการ [วันที่ประกาศ : 2022-10-25 11:39:53]
rus ลงพื้นที่การลงทะเบียนยืนยันตัวตนบนระบบ B ลงพื้นที่การลงทะเบียนยืนยันตัวตนบนระบบ B [วันที่ประกาศ : 2022-10-25 11:36:05]
rus ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการ [วันที่ประกาศ : 2022-10-20 10:12:09]
rus ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม [วันที่ประกาศ : 2022-10-20 09:36:56]
rus ระดมความคิดขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ระดมความคิดขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ [วันที่ประกาศ : 2022-10-19 10:05:53]
rus ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก [วันที่ประกาศ : 2022-10-19 10:03:48]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565 ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565 [วันที่ประกาศ : 2022-10-18 14:22:14]
rus ร่วมแสดงความยินดี สำนักข่าว คมชัดลึก ร่วมแสดงความยินดี สำนักข่าว คมชัดลึก [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 15:57:38]
rus น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:48:09]
rus วันคล้ายวันสวรรคต วันคล้ายวันสวรรคต [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:46:49]
rus วส ร่วมทอดกฐิน วส ร่วมทอดกฐิน [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:30:21]
rus พิธีฉลองและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 พิธีฉลองและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:29:26]
rus วส.จัดประชุมผู้ปกครอง วส.จัดประชุมผู้ปกครอง [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:28:13]
rus วส. ลงทะเบียนระบบ Blockchain วส. ลงทะเบียนระบบ Blockchain [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:27:05]
rus วส มอบทุนเพื่อน้อง วส มอบทุนเพื่อน้อง [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:26:12]
rus ประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Digital Economy ประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Digital Economy [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:24:52]
rus กบน ติดตามสถานการณ์น้ำ กบน ติดตามสถานการณ์น้ำ [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:23:43]
rus ติดตามสถานการณ์น้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำ [วันที่ประกาศ : 2022-10-17 10:22:51]
rus Happy Workplace Happy Workplace [วันที่ประกาศ : 2022-10-10 10:31:42]
rus แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2022-10-10 09:34:10]
rus อบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard อบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard [วันที่ประกาศ : 2022-10-10 09:31:01]
rus เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม [วันที่ประกาศ : 2022-10-07 14:20:23]
rus ถ่ายทอดความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC ถ่ายทอดความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC [วันที่ประกาศ : 2022-10-07 14:02:38]
rus ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย [วันที่ประกาศ : 2022-10-07 11:20:37]
rus ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักบัญชีไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักบัญชีไทย [วันที่ประกาศ : 2022-10-07 11:17:45]
rus การแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [วันที่ประกาศ : 2022-10-07 11:16:51]
rus แถลงข่าวงานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2 แถลงข่าวงานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2 [วันที่ประกาศ : 2022-10-07 11:12:42]
rus ประชุมบริหารภายในครั้งที่ 5-2565 ประชุมบริหารภายในครั้งที่ 5-2565 [วันที่ประกาศ : 2022-10-06 16:29:06]
rus พยุง ศักดาสาวิตร เร่งเครื่อง TAT พุ่งเป้า 3 พันล้าน พยุง ศักดาสาวิตร เร่งเครื่อง TAT พุ่งเป้า 3 พันล้าน [วันที่ประกาศ : 2022-10-06 13:48:36]
rus กบน ประชุมหน่วยเลือกตั้ง กบน ประชุมหน่วยเลือกตั้ง [วันที่ประกาศ : 2022-10-06 11:27:17]
rus BA_IT HUNTRA AMBASSADOR 2022 BA_IT HUNTRA AMBASSADOR 2022 [วันที่ประกาศ : 2022-10-06 11:26:24]
rus สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมที่ดีขึ้น สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมที่ดีขึ้น [วันที่ประกาศ : 2022-10-05 15:25:09]
rus วส-ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ วส-ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ [วันที่ประกาศ : 2022-10-05 10:12:16]
rus ประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ [วันที่ประกาศ : 2022-10-05 10:11:06]
rus ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ [วันที่ประกาศ : 2022-10-05 10:10:14]
rus นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ [วันที่ประกาศ : 2022-10-04 14:17:40]
rus รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖ รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖ [วันที่ประกาศ : 2022-10-04 14:16:17]
rus โครงการ Hands-on Topics Training โครงการ Hands-on Topics Training [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 14:08:36]
rus จัด Workshop บูรณการการเรียนการสอน “เปิดตลาดราชมงคล” จัด Workshop บูรณการการเรียนการสอน “เปิดตลาดราชมงคล” [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 14:07:26]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เปิดตลาดราชมงคล มทร.สุวรรณภูมิ เปิดตลาดราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 11:12:57]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 11:01:41]
rus รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 10:14:44]
rus มอบเกียรติบัตร มอบเกียรติบัตร [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 10:13:46]
rus MOU บริษัทพันธมิตร MOU บริษัทพันธมิตร [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 10:12:48]
rus MOU MOU [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 10:11:43]
rus ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/2565 [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 10:10:35]
rus cobot รอบที่ 4 cobot รอบที่ 4 [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 10:09:36]
rus สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อสังคมไทย สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อสังคมไทย [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 09:42:48]
rus ลงนามความร่วมเพื่อสนับสนุนการศึกษา ลงนามความร่วมเพื่อสนับสนุนการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-10-03 09:41:29]
rus ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 16:08:00]
rus เปิดตลาดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสิน 19 ตำบล เปิดตลาดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสิน 19 ตำบล [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 16:06:08]
rus คณะเกษตรจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 คณะเกษตรจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 16:03:38]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 16:01:26]
rus ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่2-2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่2-2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 14:05:26]
rus ประชุมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2565 ประชุมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 14:04:39]
rus กิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 3 กิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 14:03:46]
rus อนาคตอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ อนาคตอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 14:02:57]
rus กิจกรรม HOME ROOM กิจกรรม HOME ROOM [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 14:01:56]
rus การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ 2 การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 14:00:59]
rus ทำบุญวันพุธ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทำบุญวันพุธ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ [วันที่ประกาศ : 2022-09-27 11:30:21]
rus การแข่งขันกีฬา Freshy sport Games ครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬา Freshy sport Games ครั้งที่ 1 [วันที่ประกาศ : 2022-09-26 14:27:41]
rus Cobot contest Thailand 2022-รอบ3 Cobot contest Thailand 2022-รอบ3 [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 10:12:52]
rus ศูนย์นนทบุรี ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2565 ศูนย์นนทบุรี ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 10:09:54]
rus สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุฑิตาจิต 65 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุฑิตาจิต 65 [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 10:08:27]
rus ทำบุญอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทำบุญอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 10:07:23]
rus คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุทิตาจิต 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุทิตาจิต 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 10:06:35]
rus การประชุมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส) การประชุมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส) [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 10:05:27]
rus ทุนนี้เพื่อน้อง 2565 ทุนนี้เพื่อน้อง 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 10:04:19]
rus HOME ROOM 2565 HOME ROOM 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 10:03:25]
rus สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 09:40:35]
rus ช่อง ๗ ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับรถ EV ช่อง ๗ ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับรถ EV [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 09:39:45]
rus ต้อนรับคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี ต้อนรับคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 09:37:28]
rus ร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.Shool อนาคตที่ออกแบบได้ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.Shool อนาคตที่ออกแบบได้ [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 09:35:38]
rus เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 09:34:02]
rus การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ ๒ การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ ๒ [วันที่ประกาศ : 2022-09-22 09:32:56]
rus ลงนามความร่วมมือ ทอ. ลงนามความร่วมมือ ทอ. [วันที่ประกาศ : 2022-09-20 16:16:46]
rus ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน [วันที่ประกาศ : 2022-09-20 16:13:24]
rus U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน [วันที่ประกาศ : 2022-09-19 10:53:30]
rus MOU ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MOU ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2022-09-16 16:18:01]
rus โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านเลน โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านเลน [วันที่ประกาศ : 2022-09-16 16:17:08]
rus งานเกษียญอายุราชการ ประจำปี 2565 งานเกษียญอายุราชการ ประจำปี 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-16 14:44:49]
rus อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2022-09-16 14:42:37]
rus นักลงทุนมือใหม่ นักลงทุนมือใหม่ [วันที่ประกาศ : 2022-09-16 14:41:52]
rus วันพระราชทานนามราชมงคล วันพระราชทานนามราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-09-15 14:40:49]
rus ประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล ประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-09-15 14:36:58]
rus Cobot contest Thailand 2022-รอบ2 Cobot contest Thailand 2022-รอบ2 [วันที่ประกาศ : 2022-09-15 10:29:00]
rus พร้อมสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ [วันที่ประกาศ : 2022-09-15 10:27:12]
rus เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง Cobot เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง Cobot [วันที่ประกาศ : 2022-09-15 10:26:12]
rus การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-09-15 09:42:19]
rus สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ [วันที่ประกาศ : 2022-09-15 09:40:41]
rus ทำบุญวันพุธสาขาวิชาการจัดการ ทำบุญวันพุธสาขาวิชาการจัดการ [วันที่ประกาศ : 2022-09-14 14:28:31]
rus มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2022-09-14 09:01:23]
rus สวท.จัดประชุม Premium Course สวท.จัดประชุม Premium Course [วันที่ประกาศ : 2022-09-13 15:28:11]
rus สัมมนาเครือข่าย 9 ราชมงคล สัมมนาเครือข่าย 9 ราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-09-13 14:04:53]
rus มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 [วันที่ประกาศ : 2022-09-12 11:40:49]
rus อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2022-09-12 11:32:03]
rus รับมอบทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติ รับมอบทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติ [วันที่ประกาศ : 2022-09-12 11:29:17]
rus พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-09-12 11:28:19]
rus ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-09-09 09:53:51]
rus กิจกรรมแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-09-09 09:52:45]
rus การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 6 [วันที่ประกาศ : 2022-09-09 09:51:33]
rus Cobot contest Thailand 2022 Cobot contest Thailand 2022 [วันที่ประกาศ : 2022-09-09 09:45:30]
rus ร่วมจัดทำผลสำรวจคอรับชัน ร่วมจัดทำผลสำรวจคอรับชัน [วันที่ประกาศ : 2022-09-08 11:38:54]
rus ทำบุญวันพุธ ทำบุญวันพุธ [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 13:56:50]
rus อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 13:56:03]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 10:38:58]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 10:34:41]
rus แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 10:10:29]
rus ประชุมจัดหารายได้ ประชุมจัดหารายได้ [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 10:09:39]
rus แนะแนวการศึกษาต่อนนทบุรีวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาต่อนนทบุรีวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 10:08:53]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2565 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 10:02:14]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 10:00:53]
rus U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 09:52:12]
rus MOU BSA MOU BSA [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 09:50:24]
rus บท.รว่มโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรม บท.รว่มโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 09:48:55]
rus ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว [วันที่ประกาศ : 2022-09-07 09:27:09]
rus การเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม การเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-09-01 09:29:05]
rus ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน [วันที่ประกาศ : 2022-09-01 09:28:11]
rus ร่วมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ร่วมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2022-08-29 13:28:27]
rus ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ ปีการศึกษา 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ ปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2022-08-29 10:26:15]
rus รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-08-29 10:24:36]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ [วันที่ประกาศ : 2022-08-29 10:23:25]
rus โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ [วันที่ประกาศ : 2022-08-29 10:16:11]
rus MOUสนับสนุนการทำงาน MOUสนับสนุนการทำงาน [วันที่ประกาศ : 2022-08-29 10:13:58]
rus ประชุมจัดทำประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน ประชุมจัดทำประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน [วันที่ประกาศ : 2022-08-29 10:09:13]
rus คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี [วันที่ประกาศ : 2022-08-25 15:43:39]
rus สป.อว ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน (EEC Model Type A) สป.อว ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน (EEC Model Type A) [วันที่ประกาศ : 2022-08-25 15:23:52]
rus พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [วันที่ประกาศ : 2022-08-24 10:02:42]
rus รัฐมนตรี อว. รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน U2T for BCG และ TASSHA รัฐมนตรี อว. รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน U2T for BCG และ TASSHA [วันที่ประกาศ : 2022-08-24 10:01:45]
rus ร่วมกิจกรรม บดินทรนนท์ สร้างงานสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 ร่วมกิจกรรม บดินทรนนท์ สร้างงานสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 [วันที่ประกาศ : 2022-08-24 09:55:46]
rus อบรมการเขียนหนังสือราชการ อบรมการเขียนหนังสือราชการ [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 11:32:31]
rus วางแผนผังแม่บทกายภาพ ศูนย์นนทบุรี วางแผนผังแม่บทกายภาพ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 11:31:31]
rus MOU พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา MOU พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 09:04:34]
rus นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton2022 นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton2022 [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 09:03:23]
rus ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 09:01:28]
rus มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 08:59:30]
rus ทำบุญตักบาตรวันพุธ ทำบุญตักบาตรวันพุธ [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 08:58:31]
rus ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8-2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8-2565 [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 08:57:41]
rus MOU บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) MOU บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 08:56:49]
rus พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี [วันที่ประกาศ : 2022-08-23 08:55:51]
rus แลกเปลี่ยนความรู้ (KM) พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ (KM) พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:43:54]
rus รับโล่นายกรัฐมนตรี หน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง รับโล่นายกรัฐมนตรี หน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:43:02]
rus โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:41:55]
rus พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:39:38]
rus นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:38:38]
rus อบรมฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:37:46]
rus ประชุมหารือ MOU ประชุมหารือ MOU [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:19:41]
rus พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:18:49]
rus ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:17:55]
rus เปิดโลกนวัตกรรมเกษตรหันตรา เปิดโลกนวัตกรรมเกษตรหันตรา [วันที่ประกาศ : 2022-08-22 10:06:50]
rus กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครืองแต่งกายและชุดกิจกรรม 2565 กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครืองแต่งกายและชุดกิจกรรม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-08-17 10:34:40]
rus ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวินัยและดูแลความเรียบร้อยนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวินัยและดูแลความเรียบร้อยนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-08-16 15:59:36]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-08-16 15:55:21]
rus ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM [วันที่ประกาศ : 2022-08-16 09:25:16]
rus MOU สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ MOU สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2022-08-16 09:24:16]
rus ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-08-15 10:48:47]
rus การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2022-08-15 10:45:22]
rus บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-08-15 09:50:13]
rus บุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2022-08-15 09:49:07]
rus กิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ [วันที่ประกาศ : 2022-08-15 09:20:36]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมจิตวันทา บูชาครู ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมจิตวันทา บูชาครู [วันที่ประกาศ : 2022-08-15 09:19:01]
rus พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 11:31:38]
rus มอบวุฒิบัตร แก่ ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 มอบวุฒิบัตร แก่ ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 11:30:23]
rus โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 11:29:30]
rus โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ ศูนย์นนทบุรี โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 11:28:34]
rus กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 11:27:39]
rus เกษตรอาสา 65 เกษตรอาสา 65 [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 11:07:22]
rus บำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 10:03:57]
rus จัดพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จัดพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 10:01:52]
rus บท MOU บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บท MOU บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 10:01:00]
rus นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 09:59:27]
rus ทำบุญตักบาตร ทำบุญตักบาตร [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 09:58:27]
rus 2 สค 65 บท ให้ความรูปด้านการลงทุน 2 สค 65 บท ให้ความรูปด้านการลงทุน [วันที่ประกาศ : 2022-08-11 09:57:34]
rus อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2022-08-09 11:35:17]
rus MOU เพื่อพัฒนางานวิจัย และการผลิตชิ้นส่วนระบบราง MOU เพื่อพัฒนางานวิจัย และการผลิตชิ้นส่วนระบบราง [วันที่ประกาศ : 2022-08-09 09:20:53]
rus ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green office ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green office [วันที่ประกาศ : 2022-08-09 09:19:51]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสร้าง ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสร้าง [วันที่ประกาศ : 2022-08-05 09:29:17]
rus ร่วมวางแผนด้านการศึกษา ร่วมวางแผนด้านการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-08-05 09:28:18]
rus แถลงวิสัยทัศน์ แถลงวิสัยทัศน์ [วันที่ประกาศ : 2022-08-05 09:27:21]
rus นิเทศติดตามมหาวิทยาลัยคุณธรรม1-2565 นิเทศติดตามมหาวิทยาลัยคุณธรรม1-2565 [วันที่ประกาศ : 2022-08-05 09:18:23]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 2565 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-08-05 08:40:27]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกรกฎาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-08-05 08:33:05]
rus หลักสูตรกระบวนการและเทคโนโลยีในการจัดทำบัญชีภาครัฐ หลักสูตรกระบวนการและเทคโนโลยีในการจัดทำบัญชีภาครัฐ [วันที่ประกาศ : 2022-08-04 14:23:36]
rus โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565 ศูนย์นนทบุรี โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565 ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-08-04 14:22:03]
rus ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ศูนย์วาสุกรี ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ศูนย์วาสุกรี [วันที่ประกาศ : 2022-08-04 13:29:44]
rus ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 10:04:52]
rus กิจกรรมเกษตรอาสาพืชพลังใบ กิจกรรมเกษตรอาสาพืชพลังใบ [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 10:04:03]
rus ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันและการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันและการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 10:03:11]
rus โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:51:32]
rus MOU ด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม MOU ด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:50:22]
rus ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ๒๕๖๕ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:49:12]
rus แห่เทียนพรรษา วัดหันตรา แห่เทียนพรรษา วัดหันตรา [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:48:14]
rus แห่เทียน สุพรรณบุรี แห่เทียน สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:47:09]
rus ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการวางแผนผังแม่บทด้านกายภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการวางแผนผังแม่บทด้านกายภาพ [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:46:04]
rus บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ๑๙ บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ๑๙ [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:44:59]
rus MOU ปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา MOU ปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:43:50]
rus วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช [วันที่ประกาศ : 2022-08-03 09:42:40]
rus ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน [วันที่ประกาศ : 2022-08-02 10:44:57]
rus ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา [วันที่ประกาศ : 2022-08-02 10:41:21]
rus ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2022-07-25 15:03:43]
rus ประกาศ กระทรวง อว. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ กระทรวง อว. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-07-21 09:36:28]
rus สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ ม.ศิลปากร สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ ม.ศิลปากร [วันที่ประกาศ : 2022-07-11 15:33:14]
rus โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (วันที่ ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (วันที่ ๒) [วันที่ประกาศ : 2022-07-11 14:51:24]
rus การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑.๒๕๖๕ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑.๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-07-11 14:50:29]
rus “กิจกรรมเปิดเทอมใหม่ หัวใจสีฟ้า” คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี “กิจกรรมเปิดเทอมใหม่ หัวใจสีฟ้า” คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-07-11 14:49:27]
rus โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (วันที่ ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (วันที่ ๑) [วันที่ประกาศ : 2022-07-11 14:48:36]
rus ประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแนวทางเดียวกันในการทำความเข้าใจ ประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแนวทางเดียวกันในการทำความเข้าใจ [วันที่ประกาศ : 2022-07-11 14:47:35]
rus ทอ.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทอ.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:22:13]
rus ตรวจประกัน สาขาวิชาการตลาด ตรวจประกัน สาขาวิชาการตลาด [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:19:35]
rus ตรวจประกัน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ตรวจประกัน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:18:40]
rus หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:17:50]
rus ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:07:45]
rus กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 (ประจำปี 2565) กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 (ประจำปี 2565) [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:06:55]
rus ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:06:04]
rus เตรียมความพร้อมนักศึกษาบริการสังคมเพื่อประชาชน เตรียมความพร้อมนักศึกษาบริการสังคมเพื่อประชาชน [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:05:07]
rus ร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการและนำเสนอผลงานนักวิจัย ร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการและนำเสนอผลงานนักวิจัย [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:04:21]
rus ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข Happy University ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข Happy University [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:03:25]
rus ร่วมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 14:02:37]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-07-07 13:42:20]
rus สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.อีสาน สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.อีสาน [วันที่ประกาศ : 2022-07-04 14:37:23]
rus คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:55:55]
rus งานพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:54:02]
rus คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:51:47]
rus ร่วมงานแถลงข่าวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ร่วมงานแถลงข่าวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:45:04]
rus การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:38:57]
rus ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานวางแผนผังแม่บทด้านกายภาพ ศูนย์นนทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานวางแผนผังแม่บทด้านกายภาพ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:32:35]
rus ศึกษาดูงาน Crestron Experience Center (CEC), Singapore ศึกษาดูงาน Crestron Experience Center (CEC), Singapore [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:31:35]
rus โครงการเสวนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุุในประเทศไทย โครงการเสวนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุุในประเทศไทย [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:30:17]
rus พิธีเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร พิธีเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:29:05]
rus ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี เข้าพบรองอธิการบดี ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี เข้าพบรองอธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:27:43]
rus ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:24:55]
rus การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ระบบการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ระบบการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:23:30]
rus เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๖ เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๖ [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:02:37]
rus ผนึกกำลังช่วยเหลือชุมชน “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” ผนึกกำลังช่วยเหลือชุมชน “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:01:41]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 10:00:39]
rus อบรมหนีไฟ อบรมหนีไฟ [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 09:59:26]
rus นวตกร จิตอาสา นวตกร จิตอาสา [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 09:58:17]
rus นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 [วันที่ประกาศ : 2022-07-01 09:55:36]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบโล่ขอบคุณสนับสนุนกิจกรรม อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบโล่ขอบคุณสนับสนุนกิจกรรม อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:51:44]
rus พิธีปิดมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจไปกับ RUS VIRTUAL RUN” พิธีปิดมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจไปกับ RUS VIRTUAL RUN” [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:48:35]
rus พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:47:42]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขัน Start Up Thailand League 2022 ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขัน Start Up Thailand League 2022 [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:45:17]
rus อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:44:25]
rus ประชุมสภาคณาจารย์ครั้งที่ 4 ประชุมสภาคณาจารย์ครั้งที่ 4 [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:43:24]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:41:47]
rus พัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั้งยืน พัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั้งยืน [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:40:41]
rus โครงการ U2T ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โครงการ U2T ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:39:28]
rus ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:02:55]
rus การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 14:00:31]
rus สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.ธัญบุรี สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.ธัญบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 11:19:46]
rus พัฒนาผลิตภัณฑ์สุดว้าว ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์สุดว้าว ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 09:34:24]
rus ทอ.จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัด~ล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ทอ.จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัด~ล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 09:32:00]
rus แนะแนวเกษตรลพบุรี แนะแนวเกษตรลพบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 09:29:33]
rus ต้อนรับคณะดูงานโครงการบริการให้คำปรึกษาฯ เทคนิคการปลูกมะเขือเทศเชิงพาณิชย์ ต้อนรับคณะดูงานโครงการบริการให้คำปรึกษาฯ เทคนิคการปลูกมะเขือเทศเชิงพาณิชย์ [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 09:27:15]
rus อบรมแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ อบรมแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 09:24:04]
rus MOU ทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษา MOU ทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 08:50:29]
rus วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๘ วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๘ [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 08:49:10]
rus มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 08:48:12]
rus mou ทางวิชาการ mou ทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2022-06-23 08:47:07]
rus พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน [วันที่ประกาศ : 2022-06-20 09:24:58]
rus ประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่พิเศษ 2/2565 ประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่พิเศษ 2/2565 [วันที่ประกาศ : 2022-06-20 09:23:32]
rus พิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานแห่งใหม่ และพิธีบวงสรวง (เขตใต้) พิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานแห่งใหม่ และพิธีบวงสรวง (เขตใต้) [วันที่ประกาศ : 2022-06-20 09:22:25]
rus พิธีเปิดหอวิวัฒน์ราชมงคลนนทบุรี พิธีเปิดหอวิวัฒน์ราชมงคลนนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-06-20 09:20:59]
rus การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-06-20 09:19:49]
rus มทร.สุวรรณภูมิและบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มทร.สุวรรณภูมิและบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน [วันที่ประกาศ : 2022-06-17 16:14:08]
rus หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ [วันที่ประกาศ : 2022-06-17 14:15:45]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-06-16 10:39:39]
rus ประชุมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ ประชุมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ [วันที่ประกาศ : 2022-06-15 09:29:57]
rus การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบสูบน้ำ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบสูบน้ำ [วันที่ประกาศ : 2022-06-15 09:27:50]
rus สวพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC สวพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC [วันที่ประกาศ : 2022-06-14 10:34:13]
rus สวพ. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start Up Company พัฒนาแนวคิดสู่แผนธุรกิจ สวพ. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start Up Company พัฒนาแนวคิดสู่แผนธุรกิจ [วันที่ประกาศ : 2022-06-14 10:30:26]
rus สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 2/2565 สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 2/2565 [วันที่ประกาศ : 2022-06-14 10:25:47]
rus สวพ. ร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up company บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สวพ. ร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up company บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ [วันที่ประกาศ : 2022-06-14 10:19:12]
rus โครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา Higher Education Sandbox โครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา Higher Education Sandbox [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 11:06:14]
rus ประชุมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2022 ประชุมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2022 [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:59:52]
rus โครงการ Big Cleaning Day วัดน้อยนอก โครงการ Big Cleaning Day วัดน้อยนอก [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:58:55]
rus การนำเสนอโครงการอบรม Advanced Thai-Meister Training Program 2022 การนำเสนอโครงการอบรม Advanced Thai-Meister Training Program 2022 [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:57:53]
rus กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:56:53]
rus ร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:43:01]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start up Company ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start up Company [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:42:11]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:41:10]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบูรณาการสร้างรายได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบูรณาการสร้างรายได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:40:13]
rus ถวายพระพร ถวายพระพร [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:39:09]
rus กลุ่มราชมงคล ผลักดันและจัดทำหลักสูตร Premium Course กลุ่มราชมงคล ผลักดันและจัดทำหลักสูตร Premium Course [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:38:15]
rus พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-06-10 10:28:58]
rus ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖ [วันที่ประกาศ : 2022-06-09 11:01:21]
rus สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่จินดา สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่จินดา [วันที่ประกาศ : 2022-06-09 10:59:43]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนพฤษภาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-06-09 10:51:45]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-06-09 10:50:12]
rus กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ตรวจกิจกรรม 5 ส. + 3 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ตรวจกิจกรรม 5 ส. + 3 [วันที่ประกาศ : 2022-06-01 09:45:00]
rus สร้างผู้ประกอบการใหม่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนละมุด สร้างผู้ประกอบการใหม่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนละมุด [วันที่ประกาศ : 2022-06-01 09:40:22]
rus จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14  (EENET 2022) จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET 2022) [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 11:12:24]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเข้ารับพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเข้ารับพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 11:11:27]
rus อบรม Mini-MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น อบรม Mini-MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 11:10:30]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรม Mini-MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรม Mini-MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 11:09:31]
rus ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 11:02:47]
rus รำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง รำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 11:00:22]
rus สร้างผู้ประกอบการใหม่ startup company สร้างผู้ประกอบการใหม่ startup company [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 10:56:29]
rus ๙ ราชมงคล ร่วมลงนามความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ๙ ราชมงคล ร่วมลงนามความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 10:54:15]
rus การประชุมสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี การประชุมสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 10:37:47]
rus มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 4 มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 4 [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 10:29:45]
rus ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี เข้าพบรองอธิการบดี ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี เข้าพบรองอธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2022-05-31 10:26:58]
rus อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ ๔ [วันที่ประกาศ : 2022-05-27 09:24:39]
rus อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2022-05-27 09:21:12]
rus พิธีมอบวุฒิบัตรบัตร รุ่นที่ ๓ พิธีมอบวุฒิบัตรบัตร รุ่นที่ ๓ [วันที่ประกาศ : 2022-05-27 09:15:36]
rus ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2022-05-27 09:12:00]
rus อบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศน์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว.01 อบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศน์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว.01 [วันที่ประกาศ : 2022-05-25 14:20:39]
rus เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ [วันที่ประกาศ : 2022-05-25 14:15:53]
rus สวพ.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สวพ.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 19:56:30]
rus โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับ การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับ การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 19:50:17]
rus สวพ. ลงพื้นที่ โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สวพ. ลงพื้นที่ โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 19:44:10]
rus ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี 2565 ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:12:42]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:11:49]
rus ๙ ราชมงคล ร่วมผลักดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน ๙ ราชมงคล ร่วมผลักดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:10:53]
rus ลงนามความร่วมมือ ลงนามความร่วมมือ [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:10:03]
rus ร่วมหารือจัดสมัชชาคุณธรรมเละตลาดนัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ ๓ ร่วมหารือจัดสมัชชาคุณธรรมเละตลาดนัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ ๓ [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:09:08]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:08:11]
rus พิธีมอบใบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พิธีมอบใบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:07:19]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา ๙ มทร. [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:06:20]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมพัฒนาทักษะ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมพัฒนาทักษะ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:05:24]
rus การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมาย การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมาย [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:04:23]
rus แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:03:21]
rus แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:02:09]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:01:07]
rus นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 13:00:14]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 12:59:12]
rus ฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน) ฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน) [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 12:40:05]
rus อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 12:37:14]
rus การประชุมหารือการปรับแต่งแท่นองค์พระวิษณุกรรม การประชุมหารือการปรับแต่งแท่นองค์พระวิษณุกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-05-23 12:36:15]
rus สวท.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2664 Oxford Placement Test ครั้งที่ 2 สวท.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2664 Oxford Placement Test ครั้งที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2022-05-18 11:58:36]
rus ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-05-10 10:32:06]
rus ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนานาชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนานาชาติ [วันที่ประกาศ : 2022-05-10 10:31:22]
rus มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรศูนย์นนทบุรี มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-05-10 10:30:24]
rus ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน [วันที่ประกาศ : 2022-05-10 10:29:33]
rus กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ [วันที่ประกาศ : 2022-05-10 10:28:45]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าว “ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑ ” ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าว “ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑ ” [วันที่ประกาศ : 2022-05-06 10:12:02]
rus แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ [วันที่ประกาศ : 2022-05-06 10:09:09]
rus อบรม Motion Graphic อบรม Motion Graphic [วันที่ประกาศ : 2022-05-06 10:07:58]
rus พัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา พัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-05-06 10:06:12]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2565 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 15:03:34]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 15:02:34]
rus มอบเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม มอบเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 15:00:18]
rus อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 14:56:49]
rus ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน_001 ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน_001 [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 14:34:15]
rus มอบนโยบาย หันตรา มอบนโยบาย หันตรา [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 14:29:14]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่ความยั่งยืนระดับชาติ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่ความยั่งยืนระดับชาติ [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 14:28:06]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 14:21:04]
rus สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-05-02 14:18:12]
rus ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา [วันที่ประกาศ : 2022-04-28 09:05:05]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย [วันที่ประกาศ : 2022-04-26 09:44:18]
rus ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-04-26 09:41:51]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับ The Open University of Fujian มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับ The Open University of Fujian [วันที่ประกาศ : 2022-04-26 09:34:19]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ทิศทางการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ทิศทางการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-04-25 10:20:21]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการประจำสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการประจำสถาบัน [วันที่ประกาศ : 2022-04-25 10:17:13]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย [วันที่ประกาศ : 2022-04-25 10:14:11]
rus บท. ร่วมกับ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด บท. ร่วมกับ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด [วันที่ประกาศ : 2022-04-21 10:26:19]
rus คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ [วันที่ประกาศ : 2022-04-21 10:24:39]
rus การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-04-21 10:10:40]
rus ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ [วันที่ประกาศ : 2022-04-21 10:08:35]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การคินเงินค่ากีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Prompt Pay (พร้อมเพย์) โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การคินเงินค่ากีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Prompt Pay (พร้อมเพย์) โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน [วันที่ประกาศ : 2022-04-20 16:34:07]
rus สนองราชโองการ สนองราชโองการ [วันที่ประกาศ : 2022-04-20 10:15:56]
rus เยี่ยมสุพรรณบุรี เยี่ยมสุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-04-20 10:11:56]
rus ประชุมสร้างความเข้าใจในการเขียนขอเสนอโครงการ Talent Mobility ประชุมสร้างความเข้าใจในการเขียนขอเสนอโครงการ Talent Mobility [วันที่ประกาศ : 2022-04-20 10:06:48]
rus ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช [วันที่ประกาศ : 2022-04-20 10:03:54]
rus ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม [วันที่ประกาศ : 2022-04-12 15:46:24]
rus สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ  9 เดือน สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน [วันที่ประกาศ : 2022-04-12 15:14:41]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก [วันที่ประกาศ : 2022-04-12 14:46:38]
rus โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:54:56]
rus สร้างป้าย สร้างป้าย [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:53:44]
rus ดูแลมรดกศิลป ดูแลมรดกศิลป [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:52:48]
rus ศึกษาสูตรยา ศึกษาสูตรยา [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:51:52]
rus วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:50:49]
rus กีฬากระชับมิต มทรส. VS มรภอย. กีฬากระชับมิต มทรส. VS มรภอย. [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:49:43]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนมีนาคม 2565 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนมีนาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:47:53]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:46:34]
rus อบรมกฎหมาย อบรมกฎหมาย [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:44:59]
rus วัดหัวเขา วัดหัวเขา [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:43:16]
rus วิสาหกิจชุมชนข้าวโยธะกา วิสาหกิจชุมชนข้าวโยธะกา [วันที่ประกาศ : 2022-04-07 13:41:27]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก [วันที่ประกาศ : 2022-03-31 14:59:28]
rus กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2022-03-31 14:56:36]
rus สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2022-03-31 14:55:13]
rus ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว [วันที่ประกาศ : 2022-03-31 14:52:24]
rus การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:58:07]
rus การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:55:33]
rus ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:54:24]
rus สำรวจวิเคระห์สภาพปัญหาประชาชน ตำบลพระยาบันลือ สำรวจวิเคระห์สภาพปัญหาประชาชน ตำบลพระยาบันลือ [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:36:28]
rus ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:34:08]
rus พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:28:44]
rus ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:24:44]
rus Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:23:01]
rus ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [วันที่ประกาศ : 2022-03-28 10:22:02]
rus เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 14:16:00]
rus ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 10:05:41]
rus ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 10:04:00]
rus ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 10:02:47]
rus ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 10:01:34]
rus ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:52:54]
rus ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพื้นถิ่นสร้างความยั้งยืนสู่ชุมชน ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพื้นถิ่นสร้างความยั้งยืนสู่ชุมชน [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:52:04]
rus จับมือสถานประกอบการเพื่อพัฒนานวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล จับมือสถานประกอบการเพื่อพัฒนานวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:50:56]
rus ร่วมบวงสรวง ร่วมบวงสรวง [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:49:14]
rus ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:47:59]
rus วันบิดามตราฐานการช่างไทย วันบิดามตราฐานการช่างไทย [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:46:54]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:35:33]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:34:28]
rus คุณธรรมต้นแบบ คุณธรรมต้นแบบ [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:30:57]
rus ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:25:26]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-03-14 09:10:23]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง [วันที่ประกาศ : 2022-03-07 09:06:59]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 3 “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 3 “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์งานวิจัย [วันที่ประกาศ : 2022-03-07 09:04:35]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet [วันที่ประกาศ : 2022-03-07 09:00:26]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย [วันที่ประกาศ : 2022-03-07 08:56:59]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [วันที่ประกาศ : 2022-03-03 16:27:52]
rus ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม [วันที่ประกาศ : 2022-02-22 08:57:40]
rus ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน [วันที่ประกาศ : 2022-02-22 08:56:56]
rus Green Office Green Office [วันที่ประกาศ : 2022-02-22 08:56:05]
rus ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-02-18 11:33:13]
rus ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [วันที่ประกาศ : 2022-02-18 11:30:17]
rus กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:52:46]
rus ตรวจสุุขภาพนักศึกษา ตรวจสุุขภาพนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:50:35]
rus ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:28:43]
rus บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:27:46]
rus ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:26:58]
rus Ayutthaya Tourism For All Ayutthaya Tourism For All [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:26:03]
rus หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:25:05]
rus ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:24:15]
rus บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:23:26]
rus มอบหุ่นยนต์ มอบหุ่นยนต์ [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:22:28]
rus คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:21:16]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:20:21]
rus มอบเกียรติบัตร มอบเกียรติบัตร [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:19:18]
rus บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:18:15]
rus “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:16:14]
rus สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:15:21]
rus Up Expro Up Expro [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:13:52]
rus รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:09:03]
rus การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:07:01]
rus BCG Market BCG Market [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:05:58]
rus แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-02-17 09:05:09]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-02-15 13:55:28]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 [วันที่ประกาศ : 2022-02-15 13:54:29]
rus พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 [วันที่ประกาศ : 2022-02-15 10:03:37]
rus ประกวดมารยาทไทย ประกวดมารยาทไทย [วันที่ประกาศ : 2022-02-15 10:02:15]
rus ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT [วันที่ประกาศ : 2022-02-15 10:01:28]
rus มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว [วันที่ประกาศ : 2022-02-15 10:00:39]
rus เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-02-15 09:57:42]
rus บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-02-15 09:56:25]
rus การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2022-02-14 16:10:24]
rus สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ [วันที่ประกาศ : 2022-02-14 09:42:23]
rus คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-02-14 09:40:12]
rus คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2022-02-14 09:37:41]
rus คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2022-02-14 09:35:00]
rus คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-02-14 09:32:27]
rus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร [วันที่ประกาศ : 2022-01-24 13:49:53]
rus สวพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก สวพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก [วันที่ประกาศ : 2022-01-21 16:11:14]
rus สวพ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สวพ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา [วันที่ประกาศ : 2022-01-21 16:08:12]
rus สวพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สวพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2022-01-21 16:05:11]
rus รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office [วันที่ประกาศ : 2022-01-20 14:45:36]
rus ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร [วันที่ประกาศ : 2022-01-20 14:43:20]
rus คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO [วันที่ประกาศ : 2022-01-19 14:57:32]
rus วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2022-01-19 14:50:35]
rus ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม [วันที่ประกาศ : 2022-01-19 14:49:29]
rus ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” [วันที่ประกาศ : 2022-01-19 14:48:33]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือคณะกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือคณะกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA [วันที่ประกาศ : 2022-01-19 14:47:34]
rus วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช [วันที่ประกาศ : 2022-01-17 14:41:16]
rus จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง [วันที่ประกาศ : 2022-01-17 14:38:45]
rus อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-01-17 14:37:49]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ฯ ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ฯ [วันที่ประกาศ : 2022-01-17 14:35:52]
rus ร่วมบูรณาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ร่วมบูรณาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน [วันที่ประกาศ : 2022-01-17 14:34:26]
rus จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” [วันที่ประกาศ : 2022-01-17 14:32:48]
rus รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2022-01-17 14:31:37]
rus กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กิจกรรมที่ ๑) กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กิจกรรมที่ ๑) [วันที่ประกาศ : 2022-01-17 14:30:31]
rus สัมมนา เชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม เครือข่ายราชมงคล สัมมนา เชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม เครือข่ายราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-01-14 14:15:47]
rus อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2022-01-14 14:14:27]
rus สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดอาคารบูรณมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดอาคารบูรณมงคล [วันที่ประกาศ : 2022-01-07 10:40:37]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2022-01-07 10:10:12]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2022-01-07 10:08:56]
rus การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:30:37]
rus ทอ. มอบทุน ทอ. มอบทุน [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:25:32]
rus อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:15:29]
rus อบรมการเขียนข้อกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (กบม.2) อบรมการเขียนข้อกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (กบม.2) [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:13:18]
rus ร่วมรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ร่วมรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:09:44]
rus องค์การนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษายุคดิจิตัล องค์การนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษายุคดิจิตัล [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:08:55]
rus ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:07:59]
rus ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ U2T ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ U2T [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:06:58]
rus จัดอบรมเตรียมความพร้อมประกวดมารไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน จัดอบรมเตรียมความพร้อมประกวดมารไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:05:41]
rus รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม_001 รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม_001 [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:04:07]
rus อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:03:08]
rus U2T ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:02:10]
rus ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านกิจการนักศึกษา ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านกิจการนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:01:16]
rus รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 10:00:11]
rus U2T เกษตร U2T เกษตร [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 09:59:15]
rus ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ” ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ” [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 09:58:01]
rus ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ” ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ” [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 09:54:49]
rus อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 09:53:42]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 09:48:25]
rus ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน [วันที่ประกาศ : 2021-12-30 09:47:09]
rus ประชุมรับฟังรูปแบบการพัฒนาทางแยกต่างระดับกรมทางหลวง ประชุมรับฟังรูปแบบการพัฒนาทางแยกต่างระดับกรมทางหลวง [วันที่ประกาศ : 2021-12-16 11:23:26]
rus มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรช่างตัดผมชาย มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรช่างตัดผมชาย [วันที่ประกาศ : 2021-12-15 14:45:15]
rus รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-12-15 14:42:10]
rus บรวสวง มรดกโลก บรวสวง มรดกโลก [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:24:29]
rus U2T ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ U2T ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:23:25]
rus ประชุมเตรียมงานรับเสด็จ ประชุมเตรียมงานรับเสด็จ [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:22:18]
rus วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:21:24]
rus น้อมรำลึก ร. 9 น้อมรำลึก ร. 9 [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:20:24]
rus เพื่อนพึงภา เพื่อนพึงภา [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:19:19]
rus พิธีรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พิธีรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:18:27]
rus จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:17:27]
rus จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ coach) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ coach) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:16:22]
rus เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๕ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:15:25]
rus อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:03:20]
rus ทบทวนกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ ทบทวนกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 10:01:29]
rus อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 09:56:09]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 09:53:00]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 09:50:59]
rus มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค new normal” มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค new normal” [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 09:48:45]
rus ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 09:46:25]
rus ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะบริหารธุรกิจฯ ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะบริหารธุรกิจฯ [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 09:44:07]
rus สวท.เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สวท.เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 09:39:24]
rus ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ [วันที่ประกาศ : 2021-12-14 09:38:20]
rus สวพ.มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิกฯ จัดโครงการเสวนาการคืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี สวพ.มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิกฯ จัดโครงการเสวนาการคืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี [วันที่ประกาศ : 2021-12-07 15:13:01]
rus สวพ เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สวพ เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ [วันที่ประกาศ : 2021-12-07 15:10:03]
rus สวพ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 9 มทร. เพื่อสรุประบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง สวพ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 9 มทร. เพื่อสรุประบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง [วันที่ประกาศ : 2021-12-07 14:50:11]
rus ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 [วันที่ประกาศ : 2021-12-03 15:56:11]
rus เปิดการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming) เปิดการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming) [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:41:25]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:39:58]
rus ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:39:04]
rus Electrical Engineering Electrical Engineering [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:38:06]
rus ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:37:09]
rus จัดกิจกรรมสร้างเยาวชนและชุมชนนักสื่อความหมาย จัดกิจกรรมสร้างเยาวชนและชุมชนนักสื่อความหมาย [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:36:07]
rus มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:34:45]
rus ๙ รมส. รุ่นที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี ๙ รมส. รุ่นที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:33:07]
rus สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:31:51]
rus 12สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี 12สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:30:36]
rus มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า ฯ มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า ฯ [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:29:13]
rus ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:27:43]
rus กบน.ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี กบน.ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:26:05]
rus ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 7/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:24:37]
rus ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ครั้งที่ 6/2564 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ครั้งที่ 6/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:23:23]
rus ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ [วันที่ประกาศ : 2021-11-25 14:21:48]
rus สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-11-24 11:23:02]
rus กำหนดการรับอุปกรณ์นักศึกษา และชุดกิจกรรม กำหนดการรับอุปกรณ์นักศึกษา และชุดกิจกรรม [วันที่ประกาศ : 2021-11-22 13:42:02]
rus อธิการบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย อธิการบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 10:38:28]
rus ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 20 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 20 [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 10:36:33]
rus การเลือกกรรมการสรรหา การเลือกกรรมการสรรหา [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 09:12:49]
rus ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมสภามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 09:11:03]
rus ร่วมมือปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมมือปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 09:09:20]
rus ประชุม U2T ประชุม U2T [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 09:07:43]
rus เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 09:05:31]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 09:03:52]
rus จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย บันทึกข้อตกลง TPA Education จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย บันทึกข้อตกลง TPA Education [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 08:58:34]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 08:56:11]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” [วันที่ประกาศ : 2021-11-11 15:04:17]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” [วันที่ประกาศ : 2021-11-11 14:59:12]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-11-01 15:20:16]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-11-01 15:19:06]
rus ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-11-01 15:10:23]
rus มอบ ซอร์ฟแว มอบ ซอร์ฟแว [วันที่ประกาศ : 2021-11-01 15:08:34]
rus ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน [วันที่ประกาศ : 2021-11-01 15:02:58]
rus ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้ให้ชุมชน ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้ให้ชุมชน [วันที่ประกาศ : 2021-11-01 14:58:39]
rus มุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี มุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-11-01 14:56:34]
rus คณบดี 6 คณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี คณบดี 6 คณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-10-25 11:10:11]
rus สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ [วันที่ประกาศ : 2021-10-25 11:05:47]
rus มทร.สุวรรณภูมิ และ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ และ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-10-25 11:04:04]
rus ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ [วันที่ประกาศ : 2021-10-25 11:02:56]
rus มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” [วันที่ประกาศ : 2021-10-25 10:48:02]
rus แสดงความยินดี แสดงความยินดี [วันที่ประกาศ : 2021-10-25 10:47:00]
rus ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมสภามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-10-25 10:45:59]
rus น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ [วันที่ประกาศ : 2021-10-25 10:38:26]
rus แบบสอบถามประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ สอวช. และความสนใจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) แบบสอบถามประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ สอวช. และความสนใจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) [วันที่ประกาศ : 2021-10-18 15:19:26]
rus ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-10-16 12:33:36]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ [วันที่ประกาศ : 2021-10-14 09:22:17]
rus สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-10-14 09:20:30]
rus ทอ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี ทอ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-10-14 09:19:24]
rus กองกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี กองกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2021-10-14 09:16:10]
rus ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 [วันที่ประกาศ : 2021-10-11 16:03:03]
rus รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การนำเสนอผลงานวิจัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การนำเสนอผลงานวิจัย [วันที่ประกาศ : 2021-10-11 13:04:54]
rus ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-10-11 13:03:25]
rus โครงการ Hands-on Experience Project หลักสูตรที่ 3 โครงการ Hands-on Experience Project หลักสูตรที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2021-10-11 13:02:12]
rus โครงการ Hands-on Experience Project หลักสูตรที่ 2 โครงการ Hands-on Experience Project หลักสูตรที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2021-10-11 13:00:55]
rus ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) [วันที่ประกาศ : 2021-10-11 12:59:32]
rus ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งและปัญหาด้านต้นทุนสูงในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งและปัญหาด้านต้นทุนสูงในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร [วันที่ประกาศ : 2021-10-11 12:58:37]
rus เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 13:44:49]
rus รัฐมนตรี อว ลงพื้นที่บางบาล รัฐมนตรี อว ลงพื้นที่บางบาล [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 13:43:30]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 08:11:18]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 08:10:20]
rus ร่วมรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ร่วมรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 08:08:57]
rus ร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 08:07:48]
rus ผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่นที่ ๑ ผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่นที่ ๑ [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 08:06:49]
rus สรุปผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี สรุปผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 08:01:06]
rus รายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ รายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ [วันที่ประกาศ : 2021-10-02 07:59:48]
rus พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-09-29 16:18:43]
rus โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-09-29 16:16:45]
rus วันพระราชทานธงชาติไทย วันพระราชทานธงชาติไทย [วันที่ประกาศ : 2021-09-29 16:06:26]
rus สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข [วันที่ประกาศ : 2021-09-27 14:04:28]
rus ๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล ๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล" [วันที่ประกาศ : 2021-09-27 14:02:27]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ระดมความคิดขับเคลื่อนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ ระดมความคิดขับเคลื่อนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [วันที่ประกาศ : 2021-09-27 13:59:50]
rus เกษียณอายุราชการ ๖๔ ศูนย์นนทบุรี เกษียณอายุราชการ ๖๔ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 14:11:45]
rus มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 14:10:04]
rus บริจาคเงิน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี บริจาคเงิน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 14:07:01]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับมอบชุดตรวจ ATK มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับมอบชุดตรวจ ATK [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 14:05:34]
rus ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 13:57:29]
rus ศูนย์นนทบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19) ศูนย์นนทบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19) [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 13:54:25]
rus ร่วมส่งเสริมแกนนำนักศึกษาสู่ “ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ ๘” ร่วมส่งเสริมแกนนำนักศึกษาสู่ “ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ ๘” [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 13:48:33]
rus ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 13:47:35]
rus จับมือภาคีเครือข่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง” จับมือภาคีเครือข่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง” [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 13:45:54]
rus จัดประประกวดแต่งหน้าผ่านสื่อออนไลน์ “สวย ทะลุ แมส” จัดประประกวดแต่งหน้าผ่านสื่อออนไลน์ “สวย ทะลุ แมส” [วันที่ประกาศ : 2021-09-25 13:44:51]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานสื ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานสื [วันที่ประกาศ : 2021-09-16 13:18:00]
rus อบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator for Beginners อบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator for Beginners [วันที่ประกาศ : 2021-09-16 13:16:05]
rus อบรมเชิงปฏิบัติการ Adabe Photoshop for Beginners อบรมเชิงปฏิบัติการ Adabe Photoshop for Beginners [วันที่ประกาศ : 2021-09-16 13:14:27]
rus ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-09-16 13:13:06]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ประชันเสียงออนไลน์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ประชันเสียงออนไลน์ [วันที่ประกาศ : 2021-09-16 13:10:07]
rus สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564 สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-09-14 09:34:13]
rus สวท. จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สวท. จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-09-07 09:25:17]
rus ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ศูนย์นนทบุรี ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:59:30]
rus ประชุมมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประชุมมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:57:50]
rus จัดวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:56:54]
rus ร่วมติดตามโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพก ร่วมติดตามโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพก [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:55:54]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:47:51]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:46:52]
rus อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:44:36]
rus โครงการติดตามความก้าวหน้า โครงการติดตามความก้าวหน้า [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:42:43]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:40:35]
rus วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2021-09-04 12:38:32]
rus กล่องความห่วงใย จากใจ บท. กล่องความห่วงใย จากใจ บท. [วันที่ประกาศ : 2021-08-24 15:45:38]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม_001 ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม_001 [วันที่ประกาศ : 2021-08-24 15:43:15]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหมี่กรอบสมุนไพร ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหมี่กรอบสมุนไพร [วันที่ประกาศ : 2021-08-24 15:42:17]
rus ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2021-08-24 15:41:20]
rus ราชมงคลสุวรรณมือจับมือเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด ราชมงคลสุวรรณมือจับมือเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด [วันที่ประกาศ : 2021-08-24 15:40:22]
rus รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์นนทบุรี รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-08-23 16:23:31]
rus เปิด รพ สนามอำเภอสามชุก เปิด รพ สนามอำเภอสามชุก [วันที่ประกาศ : 2021-08-20 14:36:23]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร [วันที่ประกาศ : 2021-08-20 14:10:40]
rus ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [วันที่ประกาศ : 2021-08-20 14:09:49]
rus ร่วมนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ร่วมนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น [วันที่ประกาศ : 2021-08-20 14:07:11]
rus พ่นยา สวพ พ่นยา สวพ [วันที่ประกาศ : 2021-08-20 14:06:11]
rus ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมการออมของนักศึกษาและบุคลากร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมการออมของนักศึกษาและบุคลากร [วันที่ประกาศ : 2021-08-20 14:04:46]
rus พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล [วันที่ประกาศ : 2021-08-16 12:58:11]
rus ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ [วันที่ประกาศ : 2021-08-06 14:06:39]
rus การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 16:39:11]
rus รับพระราชทานเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม รับพระราชทานเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 16:38:18]
rus พัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง พัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 16:36:20]
rus พ่นยา หันตรา พ่นยา หันตรา [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 16:35:07]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 10:47:43]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 10:46:30]
rus มทร.สุวรรณภูมิ “Get Togeter การจัดการไม่ทิ้งกัน” มทร.สุวรรณภูมิ “Get Togeter การจัดการไม่ทิ้งกัน” [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 10:17:14]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๔ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 10:08:41]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัย COVID-19 [วันที่ประกาศ : 2021-08-05 10:06:54]
rus ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประชุมการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง [วันที่ประกาศ : 2021-07-26 14:02:25]
rus กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ [วันที่ประกาศ : 2021-07-26 13:58:36]
rus ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 [วันที่ประกาศ : 2021-07-26 13:56:56]
rus สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2021-07-23 12:32:10]
rus สวพ. จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) สวพ. จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) [วันที่ประกาศ : 2021-07-23 12:27:21]
rus สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-07-23 12:21:40]
rus การทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564 การทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-07-23 11:57:25]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายเทียนจำนำพรรษา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายเทียนจำนำพรรษา [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 15:19:46]
rus การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์บน Platform Lazada การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์บน Platform Lazada [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 14:33:15]
rus แข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) แข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 14:30:27]
rus โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา “ถวายเทียนจำนำพรรษา” 2564 ศูนย์นนทบุรี โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา “ถวายเทียนจำนำพรรษา” 2564 ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:41:33]
rus โครงการถวายเทียนพรรษา 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี โครงการถวายเทียนพรรษา 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:39:08]
rus โครงการถวายเทียนพรรษา 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี โครงการถวายเทียนพรรษา 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:38:37]
rus กบส นำสิ่งของช่วยเหลือนักศึกษา กบส นำสิ่งของช่วยเหลือนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:37:15]
rus โครงการหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:35:55]
rus ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓_001 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓_001 [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:29:36]
rus ร่วมแสดงพลังองค์กรคุณธรรมขับเคลื่อน “วินัย ใส่ใจส่วนรวม” สู่จังหวัดคุณธรรม ร่วมแสดงพลังองค์กรคุณธรรมขับเคลื่อน “วินัย ใส่ใจส่วนรวม” สู่จังหวัดคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:28:09]
rus คณะศิลปะศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบบ New Normal คณะศิลปะศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบบ New Normal [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:26:48]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล [วันที่ประกาศ : 2021-07-22 13:25:22]
rus สำรวจและเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ สนาม ศุนย์สุพรรณบุรี สำรวจและเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ สนาม ศุนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-07-19 12:09:12]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19) [วันที่ประกาศ : 2021-07-19 12:08:10]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) [วันที่ประกาศ : 2021-07-19 12:06:58]
rus ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ [วันที่ประกาศ : 2021-07-10 14:26:31]
rus ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ [วันที่ประกาศ : 2021-07-10 14:24:57]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-07-04 13:52:24]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-07-04 13:51:05]
rus มทร.สุวรรณภูมิ สร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ สร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-07-04 13:46:35]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือสร้างบัณฑิตยุคใหม่ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือสร้างบัณฑิตยุคใหม่ [วันที่ประกาศ : 2021-07-04 13:45:12]
rus สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 [วันที่ประกาศ : 2021-06-30 10:09:00]
rus ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ขยายเวลาขอรับเงินค่าปฐมนิเทศ ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ขยายเวลาขอรับเงินค่าปฐมนิเทศ [วันที่ประกาศ : 2021-06-28 16:40:36]
rus ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ขยายเวลาขอรับเงินค่ากีฬาภายใน ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ขยายเวลาขอรับเงินค่ากีฬาภายใน [วันที่ประกาศ : 2021-06-28 16:37:53]
rus โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนาม [วันที่ประกาศ : 2021-06-27 16:02:37]
rus ร่วมอบรมการสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมอบรมการสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [วันที่ประกาศ : 2021-06-27 16:01:35]
rus กรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด กรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด [วันที่ประกาศ : 2021-06-27 16:00:22]
rus องค์กรนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานกิจกรรม องค์กรนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานกิจกรรม [วันที่ประกาศ : 2021-06-27 15:58:08]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [วันที่ประกาศ : 2021-06-27 15:57:07]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ [วันที่ประกาศ : 2021-06-27 15:55:53]
rus สัมมนา RMUT transformation forum สัมมนา RMUT transformation forum [วันที่ประกาศ : 2021-06-27 15:54:50]
rus สวพ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 4 : สร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการ สวพ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 4 : สร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการ [วันที่ประกาศ : 2021-06-24 11:30:51]
rus หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สวพ. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครือข่ายภาคกลางตอนบน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สวพ. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครือข่ายภาคกลางตอนบน [วันที่ประกาศ : 2021-06-24 11:29:19]
rus สวพ. จัดประชุมชี้แจงการขอรับทุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 สวพ. จัดประชุมชี้แจงการขอรับทุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-06-24 11:26:34]
rus เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย [วันที่ประกาศ : 2021-06-22 14:35:39]
rus ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การขอรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การขอรับเงินค่าบำรุงการศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-06-16 11:08:43]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน (Work from Home) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน (Work from Home) [วันที่ประกาศ : 2021-06-16 08:39:52]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2021-06-15 15:52:54]
rus กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยาย RMUT transformation forum กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยาย RMUT transformation forum [วันที่ประกาศ : 2021-06-15 15:50:42]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ [วันที่ประกาศ : 2021-06-15 15:48:09]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล [วันที่ประกาศ : 2021-06-15 15:46:17]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องการขอรับเงินค่ากีฬาสีภายใน ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องการขอรับเงินค่ากีฬาสีภายใน [วันที่ประกาศ : 2021-06-08 18:39:25]
rus กำหนดการรับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-06-08 18:28:38]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-06-08 12:55:56]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-06-08 12:54:37]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔" [วันที่ประกาศ : 2021-06-08 12:52:21]
rus การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ [วันที่ประกาศ : 2021-06-08 12:46:27]
rus สร้างผู้ประกอบการ start up company สร้างผู้ประกอบการ start up company [วันที่ประกาศ : 2021-06-08 12:44:54]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) [วันที่ประกาศ : 2021-06-02 19:56:24]
rus แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับชุดครุยบัณฑิต แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับชุดครุยบัณฑิต [วันที่ประกาศ : 2021-05-28 09:40:03]
rus ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับเงินค่าปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับเงินค่าปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-05-28 09:16:41]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือพัฒนาคู่มือนักศึกษา ๒๕๖๔ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือพัฒนาคู่มือนักศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2021-05-25 10:49:54]
rus อบรมเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรสายสนับสนุน อบรมเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรสายสนับสนุน [วันที่ประกาศ : 2021-05-25 10:48:52]
rus ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2021-05-24 14:40:07]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) [วันที่ประกาศ : 2021-05-20 15:37:42]
rus ร่วมแรงร่วมใจ ผลิตน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาวต้าน COVID-19 ร่วมแรงร่วมใจ ผลิตน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาวต้าน COVID-19 [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:38:08]
rus รับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากเทสโก้โลตัส อ.เสนา รับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากเทสโก้โลตัส อ.เสนา [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:29:48]
rus รับมอบแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย-หน้ากาก N95 รับมอบแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย-หน้ากาก N95 [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:28:31]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมสภามหาวิทยาลัยหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมสภามหาวิทยาลัยหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:27:12]
rus บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มอบสิ่งของแก่โรงพยาบาลสนาม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มอบสิ่งของแก่โรงพยาบาลสนาม [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:25:52]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส COVID 19 มทร.สุวรรณภูมิ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส COVID 19 [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:24:06]
rus อบรมโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อบรมโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:22:59]
rus สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:21:33]
rus การประชุมพิจารณาแบบการก่อสร้างฐานองค์พระวิษณุกรรม (เขตใต้) การประชุมพิจารณาแบบการก่อสร้างฐานองค์พระวิษณุกรรม (เขตใต้) [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:15:53]
rus ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม มทร.สุวรรณภูมิ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2021-05-15 14:14:47]
rus โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การทำน้ำกระชายสกัดผสมน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่ม” โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การทำน้ำกระชายสกัดผสมน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่ม” [วันที่ประกาศ : 2021-05-12 14:12:16]
rus ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (ในรูปแบบออนไลน์) ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (ในรูปแบบออนไลน์) [วันที่ประกาศ : 2021-05-12 14:07:13]
rus ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2021-05-07 14:45:44]
rus มอบทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2021-05-07 10:53:32]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID - 19 ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID - 19 [วันที่ประกาศ : 2021-05-06 12:42:43]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-05-05 16:33:41]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-05-05 16:32:19]
rus สวพ.รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สวพ.รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting [วันที่ประกาศ : 2021-05-03 13:48:24]
rus สวพ.จัดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเทคนิคการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สวพ.จัดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเทคนิคการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2021-05-03 13:39:53]
rus สวพ.จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 สวพ.จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-05-03 13:31:34]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 [วันที่ประกาศ : 2021-05-03 11:14:02]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 [วันที่ประกาศ : 2021-05-03 10:57:06]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับ อบต.หันตรา ร่วมมือร่วมใจ สู้วิกฤต COVID - 19 ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับ อบต.หันตรา ร่วมมือร่วมใจ สู้วิกฤต COVID - 19 [วันที่ประกาศ : 2021-05-03 09:40:58]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน มอบขวัญกำลังใจ สู้ COVID - 19 ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน มอบขวัญกำลังใจ สู้ COVID - 19 [วันที่ประกาศ : 2021-05-03 09:38:12]
rus มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ [วันที่ประกาศ : 2021-05-03 09:25:05]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) [วันที่ประกาศ : 2021-04-28 13:38:57]
rus สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 [วันที่ประกาศ : 2021-04-28 13:19:31]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [วันที่ประกาศ : 2021-04-26 13:53:53]
rus รับมอบที่นอนยางพารา รองรับการดูแลรักษา รับมอบที่นอนยางพารา รองรับการดูแลรักษา [วันที่ประกาศ : 2021-04-26 13:52:32]
rus ร่วมมือร่วมใจเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล ร่วมมือร่วมใจเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 13:22:38]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับทีมงานชัช ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับทีมงานชัช [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 13:20:14]
rus จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 13:17:50]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 13:16:17]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมอนุรักษณ์มรดกไทย ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมอนุรักษณ์มรดกไทย [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 13:14:57]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ ถวายจักรีวงศ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ ถวายจักรีวงศ์ [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 13:13:41]
rus ติดตามประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ติดตามประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 13:12:08]
rus จิตอาสา จิตอาสา [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 13:00:51]
rus ตรวจโรงพยาบาลสนาม ตรวจโรงพยาบาลสนาม [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 12:58:02]
rus ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 12:54:32]
rus สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๗ ปี สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๗ ปี [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 12:52:11]
rus เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการระดับชาติ เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการระดับชาติ [วันที่ประกาศ : 2021-04-21 12:50:15]
rus ตรวจโรงพยาบาลสนาม ตรวจโรงพยาบาลสนาม [วันที่ประกาศ : 2021-04-19 15:12:55]
rus สืบสานประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ [วันที่ประกาศ : 2021-04-19 15:09:34]
rus พิธีประกาศราชสดุดี 2 เมษายน 2564 พิธีประกาศราชสดุดี 2 เมษายน 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-04-19 15:06:33]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [วันที่ประกาศ : 2021-04-15 12:52:06]
rus สวพ. ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.นนทบุรี ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการใหม่ ฐานนวัตกรรม จ.นนทบุรี สวพ. ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.นนทบุรี ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการใหม่ ฐานนวัตกรรม จ.นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 16:27:34]
rus สวพ. ร่วมกับ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) “การออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพไข่เค็ม” สวพ. ร่วมกับ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) “การออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพไข่เค็ม” [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 16:24:28]
rus สวพ. จัดโครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของแผนงานวิจัยของโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สวพ. จัดโครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของแผนงานวิจัยของโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 16:18:36]
rus การซ้อมใหญ่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การซ้อมใหญ่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 16:15:14]
rus ประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 10:05:50]
rus โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๔ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๔ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 10:03:34]
rus ประชุมการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรเศรษฐกิจกัญชง – กัญชา ประชุมการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรเศรษฐกิจกัญชง – กัญชา [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 10:00:49]
rus โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 09:49:29]
rus โครงการอาหารไทย ๔ ภาค ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการอาหารไทย ๔ ภาค ประจำปี ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 09:47:42]
rus โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 09:46:07]
rus คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 09:43:57]
rus รองอธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรีเข้ารับรางวัลคนดีศรี สกสค. รองอธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรีเข้ารับรางวัลคนดีศรี สกสค. [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 09:31:49]
rus สาขาคอมฯ จับมือพันธมิตรหลักจัดอบรมการบินโดรน สาขาคอมฯ จับมือพันธมิตรหลักจัดอบรมการบินโดรน [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 09:30:12]
rus สงกรานต์วาสุกรี สืบสานประเพณีไทย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี สงกรานต์วาสุกรี สืบสานประเพณีไทย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี [วันที่ประกาศ : 2021-04-09 09:29:05]
rus การประชุมหารือการย้ายองค์พระวิษณุกรรม การประชุมหารือการย้ายองค์พระวิษณุกรรม [วันที่ประกาศ : 2021-04-08 10:54:06]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมงานวันสถาปนากรุงศรี ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมงานวันสถาปนากรุงศรี [วันที่ประกาศ : 2021-04-08 10:52:06]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดนิทรรศการวันสถาปนากรุงศรี ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดนิทรรศการวันสถาปนากรุงศรี [วันที่ประกาศ : 2021-04-08 10:50:17]
rus พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า [วันที่ประกาศ : 2021-04-08 10:47:57]
rus ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2021-04-08 10:46:10]
rus ประชุมกรรมการบริหารกองทุนส่งเสิมงานวิจัย ประชุมกรรมการบริหารกองทุนส่งเสิมงานวิจัย [วันที่ประกาศ : 2021-04-08 10:44:47]
rus ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2021-04-07 10:22:13]
rus ประชุมเพื่อทวนสอบการปรับแก้ข้อเสนอแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีที่ 2 ประชุมเพื่อทวนสอบการปรับแก้ข้อเสนอแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2021-04-05 14:19:10]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-04-05 13:52:15]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 2/2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 2/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-04-05 13:35:59]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2021-04-05 11:19:12]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-04-05 10:03:15]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-04-05 10:01:39]
rus นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลหนังสั้น สุวรรณภูมิ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลหนังสั้น สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2021-04-03 08:01:05]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมเกษตรแปรรูปอ่องมันปูนาชนิดผงพร้อมทาน มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมเกษตรแปรรูปอ่องมันปูนาชนิดผงพร้อมทาน [วันที่ประกาศ : 2021-04-03 07:59:25]
rus ประชุมการยื่นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประชุมการยื่นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility [วันที่ประกาศ : 2021-04-03 07:57:30]
rus ประชุมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประชุมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) [วันที่ประกาศ : 2021-04-03 07:55:25]
rus ลงนามความร่วมมือและประชุมวิพากษ์หลักสูตร ลงนามความร่วมมือและประชุมวิพากษ์หลักสูตร [วันที่ประกาศ : 2021-04-03 07:52:53]
rus ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [วันที่ประกาศ : 2021-04-03 07:51:09]
rus สวท.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สวท.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2021-03-30 16:04:18]
rus สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-03-30 16:02:31]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการวิ่งต้านโควิด ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการวิ่งต้านโควิด [วันที่ประกาศ : 2021-03-30 09:15:33]
rus สวพ. จัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีดอรัญญิก สวพ. จัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีดอรัญญิก [วันที่ประกาศ : 2021-03-29 16:37:06]
rus สวพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและจัดโครงการเสวนาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว จากผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สวพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและจัดโครงการเสวนาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว จากผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น [วันที่ประกาศ : 2021-03-29 16:30:18]
rus พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2021-03-29 16:24:01]
rus แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-03-25 10:58:08]
rus บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12 บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12 [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 10:23:59]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 10:21:12]
rus โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 10:07:44]
rus ร่วมวางแนวทางการพัฒนานักศึกษาและการเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมวางแนวทางการพัฒนานักศึกษาและการเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 10:05:33]
rus แข่งขันกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ BMC for Young Gen แข่งขันกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ BMC for Young Gen [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 10:03:55]
rus สร้างร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหญิง สร้างร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหญิง [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 10:02:04]
rus บริษัทแมริกอท จิวเวลรี่ เข้าสัมภาษนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ บริษัทแมริกอท จิวเวลรี่ เข้าสัมภาษนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 10:00:54]
rus “คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านโลจิสติกส์และระบบราง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถาบันเครือข่าย” “คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านโลจิสติกส์และระบบราง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถาบันเครือข่าย” [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 09:19:20]
rus แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 09:16:08]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 09:12:03]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิยกระดับสินค้าชุมชนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีดอรัญญิก ราชมงคลสุวรรณภูมิยกระดับสินค้าชุมชนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีดอรัญญิก [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 09:08:22]
rus ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 09:05:52]
rus แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 09:01:31]
rus วันมวยไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ ๑๗ วันมวยไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ ๑๗ [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 08:59:33]
rus รักษ์โลกเริ่มที่เรา Season 2 รักษ์โลกเริ่มที่เรา Season 2 [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 08:57:20]
rus ประกาศผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประกาศผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๔ [วันที่ประกาศ : 2021-03-24 08:53:45]
rus สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2563 สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2021-03-18 12:14:13]
rus สร้างเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตรย์ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตรย์ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-03-18 10:14:40]
rus มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ให้กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ให้กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ [วันที่ประกาศ : 2021-03-18 10:09:35]
rus โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) [วันที่ประกาศ : 2021-03-18 10:08:11]
rus ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยผลงานการทดสอบประสิทธิภาพของหัวทิป Part No.๒๓๗C๐๕๘๓๐๔๐K๓๐๐๐ “ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยผลงานการทดสอบประสิทธิภาพของหัวทิป Part No.๒๓๗C๐๕๘๓๐๔๐K๓๐๐๐ “ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” [วันที่ประกาศ : 2021-03-15 13:47:28]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมพัฒนาตราสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมพัฒนาตราสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน [วันที่ประกาศ : 2021-03-15 10:23:59]
rus พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง [วันที่ประกาศ : 2021-03-15 10:22:00]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะเยาวชนต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะเยาวชนต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2021-03-15 10:16:44]
rus ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา [วันที่ประกาศ : 2021-03-12 09:37:09]
rus ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๔ [วันที่ประกาศ : 2021-03-12 09:35:04]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-03-12 09:32:48]
rus MOU ด้านวิชาการ MOU ด้านวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2021-03-12 09:28:26]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น [วันที่ประกาศ : 2021-03-12 09:26:12]
rus สวพ. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ 2 สวพ. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ 2 "อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคม" [วันที่ประกาศ : 2021-03-11 13:48:43]
rus สวพ. จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำโรงเรือนด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท” สวพ. จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำโรงเรือนด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท” [วันที่ประกาศ : 2021-03-11 13:43:58]
rus สวพ. จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีให้คำปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการ สวพ. จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีให้คำปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2021-03-11 13:30:56]
rus สวพ. ร่วมกับ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ดำเนินโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) “ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย” สวพ. ร่วมกับ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ดำเนินโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) “ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย” [วันที่ประกาศ : 2021-03-11 13:25:04]
rus อบรมการเขียนบรรณานุกรม อบรมการเขียนบรรณานุกรม [วันที่ประกาศ : 2021-03-05 16:04:55]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [วันที่ประกาศ : 2021-03-05 16:03:19]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2021-03-05 15:59:41]
rus คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2021-03-05 15:57:43]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2021-03-05 15:56:40]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันพระบิดาเเห่งมาตรฐานช่างไทย ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันพระบิดาเเห่งมาตรฐานช่างไทย [วันที่ประกาศ : 2021-03-04 08:54:07]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-03-03 11:45:22]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-03-03 11:44:13]
rus อบรมทบทวนเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบรมทบทวนเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [วันที่ประกาศ : 2021-03-03 10:24:07]
rus “คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด” “คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด” [วันที่ประกาศ : 2021-03-03 09:59:26]
rus บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2021-02-26 10:33:59]
rus แนะแนวโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา แนะแนวโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา [วันที่ประกาศ : 2021-02-26 10:29:40]
rus ทุนการศึกษาจากทุนสงเคราะห์นักเรียนช่างกลนนทบุรี ทุนการศึกษาจากทุนสงเคราะห์นักเรียนช่างกลนนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-02-26 10:25:30]
rus ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [วันที่ประกาศ : 2021-02-26 10:20:45]
rus อบรมการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ อบรมการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ [วันที่ประกาศ : 2021-02-26 10:11:16]
rus ประชุมพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชุมพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น [วันที่ประกาศ : 2021-02-26 10:07:32]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) [วันที่ประกาศ : 2021-02-25 15:43:26]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการให้สอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการให้สอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก [วันที่ประกาศ : 2021-02-23 17:38:49]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) [วันที่ประกาศ : 2021-02-23 17:32:31]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [วันที่ประกาศ : 2021-02-17 09:56:16]
rus บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ [วันที่ประกาศ : 2021-02-16 13:58:05]
rus ร่วมกิจกรรม “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณเล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” ร่วมกิจกรรม “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณเล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” [วันที่ประกาศ : 2021-02-16 09:13:24]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหาหารือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหาหารือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ [วันที่ประกาศ : 2021-02-16 09:11:08]
rus มทร.สุวรรณภูมิ โชว์ผลงานวิจัย “เกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ” มทร.สุวรรณภูมิ โชว์ผลงานวิจัย “เกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ” [วันที่ประกาศ : 2021-02-16 09:08:30]
rus แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี [วันที่ประกาศ : 2021-02-16 09:05:33]
rus ประชุมงานพัฒนานักศึกษา ประชุมงานพัฒนานักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 10:20:50]
rus ร่วมหารือการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมหารือการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 10:18:05]
rus แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 10:13:32]
rus ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วนระบบดิจิทัล ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วนระบบดิจิทัล [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 10:11:26]
rus แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 10:09:07]
rus อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 10:05:48]
rus เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา หัวข้อภาษาและการสื่อสาร ๑ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา หัวข้อภาษาและการสื่อสาร ๑ [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 10:04:09]
rus ขอบคุณสื่อมวลชน ขอบคุณสื่อมวลชน [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 10:01:38]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 09:57:45]
rus เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-02-11 09:55:02]
rus กำหนดการตัดชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการตัดชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2021-02-08 10:51:22]
rus นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานรางวัลพระทานระดับอุดมศึกษา นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานรางวัลพระทานระดับอุดมศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-02-03 14:55:47]
rus อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ [วันที่ประกาศ : 2021-02-03 14:53:03]
rus อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่องคมนตรี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่องคมนตรี [วันที่ประกาศ : 2021-02-03 09:55:34]
rus มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ [วันที่ประกาศ : 2021-02-03 09:49:15]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2564 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-02-03 09:36:57]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2564 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-02-03 09:32:07]
rus สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-02-02 08:55:33]
rus สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/256 สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/256 [วันที่ประกาศ : 2021-01-31 08:38:57]
rus สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) [วันที่ประกาศ : 2021-01-31 08:32:39]
rus ประชุมรายงานผลการดำเนินงานรับเสด็จ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานรับเสด็จ [วันที่ประกาศ : 2021-01-29 09:59:33]
rus ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) [วันที่ประกาศ : 2021-01-28 10:49:51]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-01-28 09:10:56]
rus วางแผนยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) วางแผนยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) [วันที่ประกาศ : 2021-01-27 10:15:36]
rus ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ เครือข่ายภาคกลางตอนบน	ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ เครือข่ายภาคกลางตอนบน [วันที่ประกาศ : 2021-01-26 10:22:00]
rus สวัสดีปีใหม่ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ศูนย์นนทบุรี สวัสดีปีใหม่ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-01-25 09:16:46]
rus เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสู่สถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสู่สถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ [วันที่ประกาศ : 2021-01-25 09:15:19]
rus Big Cleaning Day ๒๕๖๔ Big Cleaning Day ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2021-01-20 09:31:21]
rus วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันสถาปนามหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2021-01-20 09:27:54]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายราชสัการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายราชสัการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” [วันที่ประกาศ : 2021-01-20 09:24:54]
rus ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย [วันที่ประกาศ : 2021-01-20 09:22:33]
rus กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลังจิตอาสา ๙๐๔ กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลังจิตอาสา ๙๐๔ [วันที่ประกาศ : 2021-01-20 09:18:33]
rus มอบของปีใหม่ คนงานภูมิทัศน์ แม่บ้าน มอบของปีใหม่ คนงานภูมิทัศน์ แม่บ้าน [วันที่ประกาศ : 2021-01-20 09:16:35]
rus โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) [วันที่ประกาศ : 2021-01-15 10:44:17]
rus การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564 การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564 [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 17:45:21]
rus สวพ. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สวพ. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 17:23:12]
rus สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2563 สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2563 [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 17:13:31]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 11:24:11]
rus มทร.สุวรรณภูมิ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มทร.สุวรรณภูมิ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 11:22:50]
rus โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 11:16:55]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เข้มมาตรการแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มทร.สุวรรณภูมิ เข้มมาตรการแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 11:15:44]
rus เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 11:14:39]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เข้มมาตรการแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มทร.สุวรรณภูมิ เข้มมาตรการแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 11:13:33]
rus สวท.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 สวท.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2021-01-13 14:00:10]
rus สวท.จัดประชุมเพื่อการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สวท.จัดประชุมเพื่อการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป [วันที่ประกาศ : 2021-01-07 14:27:37]
rus สวท.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 สวท.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 [วันที่ประกาศ : 2021-01-06 11:20:23]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2563 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2021-01-06 09:28:06]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2563 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2021-01-06 09:25:01]
rus บวงสรวงพระพิรุณ บวงสรวงพระพิรุณ [วันที่ประกาศ : 2021-01-05 13:29:36]
rus ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัตการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัตการป้องกันและลดอุบัติเหตุ [วันที่ประกาศ : 2021-01-05 13:28:23]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2021-01-05 10:18:00]
rus ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2021-01-05 10:17:04]
rus ประชุมมาตรการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธ์ใหม่ (Covid-19)                             ประชุมมาตรการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธ์ใหม่ (Covid-19) [วันที่ประกาศ : 2021-01-04 11:47:07]
rus ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) [วันที่ประกาศ : 2021-01-04 11:44:53]
rus ประชุมศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประชุมศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ [วันที่ประกาศ : 2021-01-04 11:26:20]
rus โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2021-01-04 11:12:50]
rus โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางซ้ายวิทยา [วันที่ประกาศ : 2021-01-04 11:09:41]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช [วันที่ประกาศ : 2021-01-04 11:00:44]
rus Hantra chaina town fea freshy boy and girl Hantra chaina town fea freshy boy and girl [วันที่ประกาศ : 2021-01-04 10:56:31]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน [วันที่ประกาศ : 2020-12-28 12:09:05]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการรับใชัสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการรับใชัสังคม [วันที่ประกาศ : 2020-12-28 12:03:47]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน [วันที่ประกาศ : 2020-12-28 11:59:12]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาและการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาและการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน [วันที่ประกาศ : 2020-12-23 17:12:30]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการติดตามและประเมินแผนงานวิจัย งบประมาณกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการติดตามและประเมินแผนงานวิจัย งบประมาณกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-12-23 17:10:14]
rus จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up company กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up company กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ [วันที่ประกาศ : 2020-12-23 16:33:45]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 13:47:08]
rus รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 13:45:23]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 13:43:51]
rus วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 13:42:44]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 13:41:39]
rus การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา” การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา” [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 13:35:19]
rus “คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและพลังงานสำหรับชุมชนต้นแบบอย่างพอเพียงและยั่งยืน” “คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและพลังงานสำหรับชุมชนต้นแบบอย่างพอเพียงและยั่งยืน” [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 13:33:38]
rus คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 13:30:30]
rus สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 [วันที่ประกาศ : 2020-12-14 10:03:20]
rus วางแผนทำความเข้าใจโครงการสำนักงานสีเขียว วางแผนทำความเข้าใจโครงการสำนักงานสีเขียว [วันที่ประกาศ : 2020-12-07 16:16:53]
rus พิธีเปิดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย พิธีเปิดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย [วันที่ประกาศ : 2020-12-07 11:27:29]
rus โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยววน.๖๕ โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยววน.๖๕ [วันที่ประกาศ : 2020-12-07 11:24:23]
rus การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สร้างชีวิตแบบใช่ ได้ชีวิตแบบชอบ” การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สร้างชีวิตแบบใช่ ได้ชีวิตแบบชอบ” [วันที่ประกาศ : 2020-12-07 11:22:03]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร [วันที่ประกาศ : 2020-12-07 09:43:47]
rus คณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปกติ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปกติ [วันที่ประกาศ : 2020-12-04 13:40:25]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2020-12-04 13:39:15]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2020-12-04 13:38:18]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมการเรียนรู้ “จัดกิจกรรมออกร้านหนังสือ ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมการเรียนรู้ “จัดกิจกรรมออกร้านหนังสือ [วันที่ประกาศ : 2020-12-04 13:37:00]
rus โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน [วันที่ประกาศ : 2020-12-04 13:35:27]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ [วันที่ประกาศ : 2020-12-02 10:53:13]
rus มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้่งที่ 17 ในหัวข้อ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้่งที่ 17 ในหัวข้อ [วันที่ประกาศ : 2020-12-02 10:46:20]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2563 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-12-02 10:09:46]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2563 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-12-02 10:07:43]
rus ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร ๙ แห่ง ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร ๙ แห่ง [วันที่ประกาศ : 2020-12-02 09:00:10]
rus ร่วมพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย โรงงานน้ำตาลประจำปีการผลิต ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ร่วมพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย โรงงานน้ำตาลประจำปีการผลิต ๒๕๖๓/๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-12-01 10:35:58]
rus โครงการประกวดสหกิจและจัดแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจ ปีการศึกษา 2563 โครงการประกวดสหกิจและจัดแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจ ปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-12-01 09:56:17]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี [วันที่ประกาศ : 2020-11-30 09:19:52]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงไหว้แม่ย่านางเรือ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงไหว้แม่ย่านางเรือ [วันที่ประกาศ : 2020-11-30 09:17:26]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร [วันที่ประกาศ : 2020-11-30 09:15:04]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ [วันที่ประกาศ : 2020-11-30 09:13:07]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2020-11-30 09:11:58]
rus ประกวดผลงานสหกิจศึกษาสร้างทักษะสู่สถานประกอบการชั้นนำ ประกวดผลงานสหกิจศึกษาสร้างทักษะสู่สถานประกอบการชั้นนำ [วันที่ประกาศ : 2020-11-30 09:10:26]
rus เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ [วันที่ประกาศ : 2020-11-30 09:08:17]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2020-11-27 10:54:47]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) ด้วยระบบวิจัยพี่เลี้ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) ด้วยระบบวิจัยพี่เลี้ยง [วันที่ประกาศ : 2020-11-27 10:51:22]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2020-11-27 10:37:32]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2020-11-27 10:31:15]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย [วันที่ประกาศ : 2020-11-26 09:37:34]
rus นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2020-11-26 09:34:57]
rus อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ [วันที่ประกาศ : 2020-11-26 09:32:40]
rus พัฒนาศักยภาพสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและเอกชนสำหรับอาจารย์ พัฒนาศักยภาพสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและเอกชนสำหรับอาจารย์ [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:42:16]
rus สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐ สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐ [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:39:17]
rus พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:37:25]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:35:14]
rus ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:32:08]
rus จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจบริการประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจบริการประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:30:38]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมอบรมโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินปีที่ ๓ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมอบรมโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินปีที่ ๓ [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:28:05]
rus เตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” เตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:25:29]
rus ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:21:19]
rus โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18 [วันที่ประกาศ : 2020-11-25 15:17:05]
rus ผอ สวพ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย ครู คือทางออกของประเทศ ผอ สวพ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย ครู คือทางออกของประเทศ [วันที่ประกาศ : 2020-11-18 10:28:42]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระบิดาแห่งฝนหลวง [วันที่ประกาศ : 2020-11-16 09:35:23]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร [วันที่ประกาศ : 2020-11-16 09:29:52]
rus สวพ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สวพ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 10:33:14]
rus ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:55:09]
rus ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:53:49]
rus การประชุมผลการปฎิบัติงาน ปี 2563 และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงาน ปี 2564 การประชุมผลการปฎิบัติงาน ปี 2563 และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงาน ปี 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:50:49]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิพิธีวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ราชมงคลสุวรรณภูมิพิธีวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:48:03]
rus ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:45:12]
rus ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:43:06]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:41:05]
rus ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:38:31]
rus มอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ มอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:31:56]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกทักษะนักศึกษาเครื่องกลระบบรางอย่างมืออาชีพ ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกทักษะนักศึกษาเครื่องกลระบบรางอย่างมืออาชีพ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:28:53]
rus ร่วมออกบูธมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย ร่วมออกบูธมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:27:07]
rus มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:25:27]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ [วันที่ประกาศ : 2020-11-13 09:20:09]
rus สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 [วันที่ประกาศ : 2020-11-11 16:10:12]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง [วันที่ประกาศ : 2020-11-11 15:08:33]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะนักศึกษาจัดประกวดเขียนแผนธุรกิจ ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะนักศึกษาจัดประกวดเขียนแผนธุรกิจ [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:27:33]
rus นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการภาพถ่าย [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:25:11]
rus การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:22:15]
rus ศิลปข้ามวัฒนธรรม ศิลปข้ามวัฒนธรรม [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:20:14]
rus มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนและประกันภัย มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนและประกันภัย [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:15:45]
rus ทำบุญวันพุธ ทำบุญวันพุธ [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:12:38]
rus โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:10:38]
rus โครงการประกวดแผนธุรกิจ โครงการประกวดแผนธุรกิจ [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:08:49]
rus โครงการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:05:26]
rus แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2020-11-10 11:03:50]
rus พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) [วันที่ประกาศ : 2020-11-08 13:27:05]
rus สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-11-06 13:54:14]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2563 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:26:01]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2563 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:25:03]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปรจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปรจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:23:53]
rus มทร.สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง มทร.สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:22:15]
rus ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:20:17]
rus โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:17:51]
rus ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:15:27]
rus นิทรรศการอนุรักษ์สายน้ำและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร นิทรรศการอนุรักษ์สายน้ำและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:12:39]
rus ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ครั้งที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ครั้งที่ 3 [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:08:24]
rus การแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 การแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:04:20]
rus แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมหรรณพาราม แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมหรรณพาราม [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 11:01:34]
rus ประชุมหารือการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ประชุมหารือการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:59:13]
rus โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:56:19]
rus Leadership Leadership [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:54:36]
rus ประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ ประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:52:49]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:50:24]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:46:53]
rus แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:44:49]
rus แนะแนวการศึกษา โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม” แนะแนวการศึกษา โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม” [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:42:37]
rus “โครงการแบ่งปันก้าวนี้เพื่อน้อง” “โครงการแบ่งปันก้าวนี้เพื่อน้อง” [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:40:27]
rus “โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” “โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:37:59]
rus “Up Expo 2021” “Up Expo 2021” [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:36:09]
rus ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2020-11-03 10:33:57]
rus โครงการปลูกต้นไม้ วันโปลิโอโลก 2563 โครงการปลูกต้นไม้ วันโปลิโอโลก 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:55:15]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:53:12]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:49:45]
rus ร่วมประชุมหารือ อว. แนวทางบริหารจัดการการเดินทางระหว่างประเทศ ร่วมประชุมหารือ อว. แนวทางบริหารจัดการการเดินทางระหว่างประเทศ [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:47:47]
rus มทร.สุวรรณภูมิ วาสุกรี ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 มทร.สุวรรณภูมิ วาสุกรี ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:45:37]
rus วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:41:53]
rus แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานประกอบการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติอย่างยั้งยืน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานประกอบการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติอย่างยั้งยืน [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:38:31]
rus กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:36:34]
rus โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:31:16]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำสนธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำสนธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:26:20]
rus ร่วมเสวนาเผยกลยุทธ์สร้างธุรกิจ MICE กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัด ร่วมเสวนาเผยกลยุทธ์สร้างธุรกิจ MICE กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัด [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:25:07]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:23:05]
rus แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:17:55]
rus กบส.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กบส.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:16:00]
rus ทอ.ผู้บริหารพบปะนักศึกษา ทอ.ผู้บริหารพบปะนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:14:06]
rus ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 10:12:27]
rus สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-10-26 10:02:38]
rus สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ” สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ” [วันที่ประกาศ : 2020-10-21 15:49:22]
rus มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมใจใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมใจใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ [วันที่ประกาศ : 2020-10-15 09:31:26]
rus ทอดกฐินสามัคคี ปี๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ทอดกฐินสามัคคี ปี๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2020-10-15 09:29:02]
rus ฉลองกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ฉลองกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2020-10-15 09:26:42]
rus ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 11:39:01]
rus ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 11:37:55]
rus น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 11:34:15]
rus บำเพ็ญประโยชน์ วัดสุวรรณดาราราม บำเพ็ญประโยชน์ วัดสุวรรณดาราราม [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 11:30:54]
rus แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสนา “เสนาประ แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสนา “เสนาประ [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 11:28:01]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมผู้นำนักศึกษา “หัวใจทำความดีเพื่อความดี” ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมผู้นำนักศึกษา “หัวใจทำความดีเพื่อความดี” [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 11:20:43]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นทอดกฐินสามัคคีทางน้ำ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นทอดกฐินสามัคคีทางน้ำ [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 11:18:27]
rus ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 11:12:52]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิขับเคลื่อนผู้นำนักศึกษาพัฒนาชมรม ราชมงคลสุวรรณภูมิขับเคลื่อนผู้นำนักศึกษาพัฒนาชมรม [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 10:40:24]
rus ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 09:29:07]
rus “ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙” “ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙” [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 09:27:17]
rus ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 09:24:43]
rus โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าชะอมแปลงใหญ่ โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าชะอมแปลงใหญ่ [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 09:22:28]
rus ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต [วันที่ประกาศ : 2020-10-14 09:20:15]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 15:12:30]
rus พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ บริษัทวอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ บริษัทวอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:43:06]
rus แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางแพรกเหนือ แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางแพรกเหนือ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:41:35]
rus ศึกษาดูงานการผลิตโคเนื้อ (Beef Production) ศึกษาดูงานการผลิตโคเนื้อ (Beef Production) [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:37:13]
rus ทอ.เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทอ.เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:35:49]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:34:32]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:32:34]
rus ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรายการงบลงทุน ปี ๒๕๖๔ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรายการงบลงทุน ปี ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:30:34]
rus แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:29:25]
rus ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:27:29]
rus ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:24:51]
rus ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแนะแนว ปี ๒๕๖๔ ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแนะแนว ปี ๒๕๖๔ [วันที่ประกาศ : 2020-10-08 14:21:42]
rus ประกาศ เรื่อง การทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ศูนย์นนทบุรี ประกาศ เรื่อง การทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2020-10-03 12:54:50]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2563 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-10-02 14:07:43]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2563 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-10-02 14:03:21]
rus รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน [วันที่ประกาศ : 2020-10-02 09:57:30]
rus อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วย Application Kasetforecase รุ่น 1/63 ( เกษตรวิวัฒน์ Start Up ) อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วย Application Kasetforecase รุ่น 1/63 ( เกษตรวิวัฒน์ Start Up ) [วันที่ประกาศ : 2020-10-02 09:55:54]
rus ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน [วันที่ประกาศ : 2020-10-02 09:53:54]
rus ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-10-01 16:11:56]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกประสบการณ์ผู้ประกอบการรายใหม่ ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกประสบการณ์ผู้ประกอบการรายใหม่ [วันที่ประกาศ : 2020-10-01 16:06:11]
rus แข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร แข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร [วันที่ประกาศ : 2020-10-01 16:04:33]
rus บรรยายพิเศษสร้างผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ บรรยายพิเศษสร้างผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ [วันที่ประกาศ : 2020-10-01 16:02:35]
rus กบส.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม กบส.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม [วันที่ประกาศ : 2020-09-28 10:53:08]
rus สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 7 สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 7 [วันที่ประกาศ : 2020-09-24 15:05:22]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-09-24 14:11:34]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการแบบ New Normal ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการแบบ New Normal [วันที่ประกาศ : 2020-09-24 14:09:09]
rus แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ [วันที่ประกาศ : 2020-09-24 14:05:47]
rus ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2020-09-24 14:03:18]
rus สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข [วันที่ประกาศ : 2020-09-22 15:04:18]
rus รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ๑๕๐ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ๑๕๐ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" [วันที่ประกาศ : 2020-09-22 15:01:20]
rus รับมอบข้าวสารขวัญถุง รับมอบข้าวสารขวัญถุง [วันที่ประกาศ : 2020-09-22 14:59:09]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก [วันที่ประกาศ : 2020-09-22 14:56:59]
rus แนะแนวการศึกษา โรงเรียนปากกรานพิทยา แนะแนวการศึกษา โรงเรียนปากกรานพิทยา [วันที่ประกาศ : 2020-09-22 14:32:55]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดเห็นพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดเห็นพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ชุมชน [วันที่ประกาศ : 2020-09-22 14:28:30]
rus สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563 สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563 [วันที่ประกาศ : 2020-09-17 11:08:43]
rus การประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2020-09-16 16:11:07]
rus ๑๕ กันยายน วันราชมงคล ๑๕ กันยายน วันราชมงคล [วันที่ประกาศ : 2020-09-15 14:03:59]
rus มอบทุนการศึกษาจาก นายชุมา จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบทุนการศึกษาจาก นายชุมา จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าราชมงคลสุวรรณภูมิ [วันที่ประกาศ : 2020-09-15 14:01:24]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๓ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-09-15 11:13:50]
rus ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพ ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพ [วันที่ประกาศ : 2020-09-15 11:11:03]
rus ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.โท ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.โท [วันที่ประกาศ : 2020-09-15 10:56:49]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสนับสนุนอาชีพสู่วิกฤต COVID - 19 ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสนับสนุนอาชีพสู่วิกฤต COVID - 19 [วันที่ประกาศ : 2020-09-15 10:54:11]
rus ร่วมแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ร่วมแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:50:31]
rus โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 2 [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:30:00]
rus บริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร บริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:28:35]
rus มอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแห้วอินทรีย์ มอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแห้วอินทรีย์ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:26:47]
rus ลงนามต่ออายุสัญญาการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ลงนามต่ออายุสัญญาการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:24:57]
rus นำเสนอดาวเด่น KBO ปี 2563 นำเสนอดาวเด่น KBO ปี 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:23:25]
rus โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:22:12]
rus โครงการสายใย PLANT SCIENCES โครงการสายใย PLANT SCIENCES [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:21:11]
rus หารือแนวทางสร้างความร่วมมือความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและการปลูกข้าว หารือแนวทางสร้างความร่วมมือความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและการปลูกข้าว [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:19:55]
rus ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:18:08]
rus ประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:17:01]
rus ทำบุญวันพุธ ทำบุญวันพุธ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:05:05]
rus “บท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวสุโขทัย” “บท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวสุโขทัย” [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:03:52]
rus ทำบุญวันพุธ ทำบุญวันพุธ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:02:43]
rus “โครงการอบรมในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา” “โครงการอบรมในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา” [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 10:01:13]
rus บท.หันตรา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ บท.หันตรา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:48:38]
rus ประกวด Freshy ประจำปี ๒๕๖๓ ประกวด Freshy ประจำปี ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:46:38]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๓ ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:44:24]
rus นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ โครงการเปิดโลกอาชีพศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ โครงการเปิดโลกอาชีพศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:42:27]
rus ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:40:24]
rus ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:36:56]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:34:52]
rus เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสู่สถานประกอบการ เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสู่สถานประกอบการ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:33:27]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกอาชีพศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกอาชีพศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:30:41]
rus ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:27:56]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมแผนพัฒนางานสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมแผนพัฒนางานสำนักงานอธิการบดี [วันที่ประกาศ : 2020-09-11 09:25:49]
rus สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 [วันที่ประกาศ : 2020-09-10 14:07:03]
rus สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ส่งผลงานด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 สำหรับสถานบันการศึกษา ในเครือข่ายสหกิจศึกษา สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ส่งผลงานด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 สำหรับสถานบันการศึกษา ในเครือข่ายสหกิจศึกษา [วันที่ประกาศ : 2020-09-10 11:01:24]
rus ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนสิงหาคม 2563 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนสิงหาคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-09-02 11:30:50]
rus จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนสิงหาคม 2563 จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนสิงหาคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-09-02 11:28:45]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว Green Office ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว Green Office [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 13:48:20]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมส่งเสริมพัฒนาคนสู่มาตรฐานอาชีพอย่างยั่งยืน ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมส่งเสริมพัฒนาคนสู่มาตรฐานอาชีพอย่างยั่งยืน [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 13:46:43]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 13:40:33]
rus สาขาวิชาการจัดการ หันตรา สาธิตวิธีการทำหมอนหลอด  สาขาวิชาการจัดการ หันตรา สาธิตวิธีการทำหมอนหลอด [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 13:14:41]
rus “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ” “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ” [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:48:05]
rus ปรึกษาหารืองานโครงการในพระราชดำริ อพ.สธ. ปรึกษาหารืองานโครงการในพระราชดำริ อพ.สธ. [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:46:16]
rus พัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง พัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:44:30]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวิจัยเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวิจัยเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:41:57]
rus พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:39:39]
rus พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:37:24]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันกฎหมาย ราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันกฎหมาย [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:31:03]
rus เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:28:02]
rus วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:26:10]
rus “ทำบุญวันพุธ” “ทำบุญวันพุธ” [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:23:45]
rus ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปกุ้งก้ามกรามองครักษ์ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปกุ้งก้ามกรามองครักษ์ [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:21:08]
rus มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาออนไลน์ มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาออนไลน์ [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:16:49]
rus “พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และมอบทุนการศึกษานักศึกษาปัจจุบัน “พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และมอบทุนการศึกษานักศึกษาปัจจุบัน [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:13:19]
rus  “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” [วันที่ประกาศ : 2020-08-31 10:10:59]
rus ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 [วันที่ประกาศ : 2020-08-24 10:38:56]
rus เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ [วันที่ประกาศ : 2020-08-20 15:08:36]
rus โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ” โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ” [วันที่ประกาศ : 2020-08-20 15:07:17]
rus ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพระนครศรีอยุธยา (PGS) ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพระนครศรีอยุธยา (PGS) [วันที่ประกาศ : 2020-08-20 15:05:46]
rus โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษา SQL โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษา SQL [วันที่ประกาศ : 2020-08-20 15:03:19]
rus โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษา Python รุ่นที่ ๓ โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษา Python รุ่นที่ ๓ [วันที่ประกาศ : 2020-08-20 15:01:31]
rus ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [วันที่ปร