Untitled Document
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
คำสั่ง มทรส. ที่ 1671/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
-
คำสั่ง มทรส. ที่ 1992/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เพิ่มเติม)
-
คำสั่ง มทรส. ที่ 1996/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
-
คำสั่ง มทรส. ที่ 2440/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี -
คำสั่ง มทรส. ที่ 2745/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เพิ่มเติม) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 2800/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 2836/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 -
คำสั่ง มทรส. ที่ 2992/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 3050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 3736/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี -
คำสั่ง มทรส. ที่ 3737/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 3742/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 3957/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี -
คำสั่ง มทรส. ที่ 3963/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
-
คำสั่ง มทรส. ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
คำสั่ง มทรส. ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี -
คำสั่ง มทรส. ที่ 189/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 307/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ (เพิ่มเติม) ยกเลิกโดย
862/2563
คำสั่ง มทรส. ที่ 336/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา -
คำสั่ง มทรส. ที่ 358/2563 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 368/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ยกเลิกโดย
1456/2563
คำสั่ง มทรส. ที่ 452/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 -
คำสั่ง มทรส. ที่ 465/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 503/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (เพิ่มเติม) ยกเลิกโดย
1456/2563
คำสั่ง มทรส. ที่ 518/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ ยกเลิกโดย
862/2563
คำสั่ง มทรส. ที่ 617/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 862/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ ยกเลิกโดย
1502/2563
คำสั่ง มทรส. ที่ 1033/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการช่วยเหลือพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจำเงินรายได้ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1036/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1111/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1167/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและธรรมาภิบาลการแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1363/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1456/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการทำผลงานของบุคลากร เพื่อให้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1493/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1502/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 116/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ ยกเลิกโดย
862/2563
คำสั่ง มทรส. ที่ 114/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่งคณบดี -
คำสั่ง มทรส. ที่ 115/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 361/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 800/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ ยกเลิกโดย
1264/2562
คำสั่ง มทรส. ที่ 1161/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1264/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1265/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1499/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน(เพิ่มเติม) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1500/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1548/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1549/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1579/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1580/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1602/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1729/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1730/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1744/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการการเบิกจ่ายงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1757/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี -
คำสั่ง มทรส. ที่ 113/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 360/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 522/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 989/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1027/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1395/2561 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1644/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ ยกเลิกโดย
800/2562
คำสั่ง มทรส. ที่ 1645/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1646/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1647/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1648/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1649/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1650/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1798/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี -
คำสั่ง มทรส. ที่ 1799/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก -
คำสั่ง มทรส. ที่ 164/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 255/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ ๒
คำสั่ง มทรส. ที่ 255/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่ง มทรส. ที่ 376/2560 เรื่อง แต่งคั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 531/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 550/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
คำสั่ง มทรส. ที่ 655/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 802/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 821/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 822/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (ช่วงรักษาราชการ)
คำสั่ง มทรส. ที่ 823/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (ช่วงรักษาราชการ)
คำสั่ง มทรส. ที่ 931/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 932/2560 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ช่วงรักษาราชการ)
คำสั่ง มทรส. ที่ 933/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ช่วงรักษาราชการ)
คำสั่ง มทรส. ที่ 1036/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 1038/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่ง มทรส. ที่ 1039/2560 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 1040/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 1079/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 1302/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ
คำสั่ง มทรส. ที่ 13/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำสั่ง มทรส. ที่ 15/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คำสั่ง มทรส. ที่ 23/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 159/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนานโยบายบุคลากร
คำสั่ง มทรส. ที่ 205/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 513/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่ง มทรส. ที่ 516/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 792/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 953/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ(เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 19/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 61/2558 เรื่องแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 62/2558 เรื่องแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 100/2558 เรื่องแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 144/2558 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 234/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
คำสั่ง มทรส. ที่ 235/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คำสั่ง มทรส. ที่ 236/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง
คำสั่ง มทรส. ที่ 262/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอปรับแก้ข้อมูลของหลักสูตร
คำสั่ง มทรส. ที่ 263/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้
คำสั่ง มทรส. ที่ 282/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 294/2558 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรดำรงจำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 311/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 312/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่ง มทรส. ที่ 401/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 458/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 459/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา
คำสั่ง มทรส. ที่ 460/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่ง มทรส. ที่ 534/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 573/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 1013/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 1031/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำสั่ง มทรส. ที่ 1077/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาระบบค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 1153/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ(เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 152/2557 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่ง มทรส. ที่ 295/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ
คำสั่ง มทรส. ที่ 362/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 416/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั้ง มทรส. ที่ 713/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คำสั้ง มทรส. ที่ 714/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คำสั้ง มทรส. ที่ 715/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั้ง มทรส. ที่ 716/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คำสั้ง มทรส. ที่ 717/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คำสั้ง มทรส. ที่ 718/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำสั้ง มทรส. ที่ 719/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั้ง มทรส. ที่ 720/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ (เพิ่มเติม)
คำสั้ง มทรส. ที่ 1195/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คำสั้ง มทรส. ที่ 1196/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันสำนัก
คำสั่ง มทรส. ที่ 118/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 278/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่ง มทรส. ที่ 366/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒)
คำสั่ง มทรส. ที่ 413/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 542/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 610/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 744/2556 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 812/2556 เรื่องแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 813/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 815/2556 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 882/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 921/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 922/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้
คำสั่ง มทรส. ที่ 1050/2556 เรื่องแต้งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ้
คำสั่ง มทรส. ที่ 1051/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำสั่ง มทรส. ที่ 1052/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 1053/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 1062/2556 เรื่องแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 1067/2556 เรื่องแต่งตั้งเลชานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 1213/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 1214/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับแก้ข้อมูลหลักสูตร
คำสั่ง มทรส. ที่ 1287/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คำสั่ง มทรส. ที่ 1288/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง
คำสั่ง มทรส. ที่ 1289/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
คำสั่ง มทรส. ที่ 29/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำสั่ง มทรส. ที่ 192/2555 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 465/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 545/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 546/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 547/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 532/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่ง มทรส. ที่ 716/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 717-724/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล คณบดี-ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก
คำสั่ง มทรส. ที่ 1173/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 1174/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 4/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายผังแม่บทด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 5/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายผังแม่บทด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 76/2554 เรื่องแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 77/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 78/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 85/2554 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คำสั่ง มทรส. ที่ 86/2554 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คำสั่ง มทรส. ที่ 87/2554 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่ง มทรส. ที่ 88/2554 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่ง มทรส. ที่ 89/2554 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คำสั่ง มทรส. ที่ 90/2554 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
คำสั่ง มทรส. ที่ 91/2554 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำสั่ง มทรส. ที่ 92/2554 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่ง มทรส. ที่ 109/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 110/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 191/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 192/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
คำสั่ง มทรส. ที่ 193/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 424/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรราการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 425/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 425.1/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 425.2/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการโรงเรียนในกำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 568/2554 เรื่องแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 576/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 577/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทรส. ที่ 578/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถาวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 647/2554 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 648/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 649/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่ง มทรส. ที่ 936/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 335/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่ง มทรส. ที่ 336/2553 เรื่องแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 337/2553 เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 428/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 429/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
คำสั่ง มทรส. ที่ 523/2553 เรื่องแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 696/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่ง มทรส. ที่ 785/2553 เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 797/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทรส. ที่ 1038/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ
คำสั่ง มทรส. ที่ 001/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
คำสั่ง มทรส. ที่ 296/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 523/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร (เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 651/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 678/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 785/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมสภาวิชาการ
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 788/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 874/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการจัดการ(เพิ่มเติม)
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 971/2552 เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 973/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 974/2552 เรื่องแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 1036/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
คำสั่ง มทร.ส. ที่ 1137/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 001/2551  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายบริหารงานบุคลากร
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 002/2551  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 003/2551  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 004/2551  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 005/2551  เรื่อง  แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 006/2551  เรื่อง  ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 007/2551  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 008/2551  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 009/2551  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 010/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 011/2551 เรื่อง ให้ราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 012/2551 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีและแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 013/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 014/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการจัดการ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 015/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามทรส. ที่ 016/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคคล(เพิ่มเติม)
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 1/ 2550 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากรักษาราชการแทนตำแหน่งคณบดี และแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 3/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 4/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 5/2550 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 6/2550 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 7/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 8/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำผังแม่บทพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 9/2550 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 10/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ เพิ่มเติม
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 11/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 12/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 13/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 14/2550 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งผู้รักษาราชการแทน และแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำสั่งสภามทร.ส. ที่ 15/2550 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ