ประกาศมหาวิทยาลัย
Untitled Document
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • อดีต - 2551
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย หมายเหตุ
1 ประกาศ มทรส. เรื่องยุบเลิกสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ -
2 ประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื่องแนวปฏิบัติในการยกร่างและให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -
3 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -
4 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -
5 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๘๔
-
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-
9 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-
10 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-
11 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร -
12 ประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกร่างและให้คำปรึกษา
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (ฉบับที่ 2)
-
13 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-
14 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-
15 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-
16 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ -
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย หมายเหตุ
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก -
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในตำแหน่งรองอธิการบดี -
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ -
4 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
5 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
6 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
7 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) -
8 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) -
9 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓) -
10 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔) -
11 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) -
12 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
13 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
14 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) -
15 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) -
16 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
17 ประกาศ มทรส. เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในตำแหน่งรองอธิการบดี -
18 ประกาศ มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) -
19 ประกาศ มทรส. เรื่องอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
20 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
21 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
22 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
23 ประกาศ มทรส. เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ -
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย หมายเหตุ
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
2 ประกาศ มทรส. เรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน -
3 ประกาศ มทรส. เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร -
4 ประกาศ มทรส. เรื่องอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ -
5 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาดการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
6 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาดการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
7 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาดการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
8 ประกาศ มทรส. เรื่องนโยบายการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ -
9 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
10 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาดการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) -
11 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
12 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
13 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) -
14 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ -
15 ประกาศ มทรส. เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓ -
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย หมายเหตุ
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง คณะกรรมการนโยบายและทรัพย์สิน -
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ -
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -
8 ประกาศ มทรส. เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร -
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย หมายเหตุ
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๖๐ -
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง อัตราการเก็บค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
9 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
10 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
11 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
12 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
13 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
14 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
15 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
16 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
17 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
18 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ)
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ยนสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
9 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
10 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
11 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
12 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
13 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (กรณีพิเศษ)
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการ
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง
(คำสั่ง มทรส. ที่ 1213/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
9 ประกาศ มทรส. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘
10 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
11 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
12 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
13 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
14 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กรณีพิเศษ)
15 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
16 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
17 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
18 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
20 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
20 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
21 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
22 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
23 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
24 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
25 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่องการแบ่งคณะออกเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ)
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
9 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ)
10 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
11 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
12 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
13 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามบัณฑิตที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
14 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
15 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
16 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๗
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
9 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
10 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
11 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
12 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
13 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
15 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
16 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
17 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
18 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
19 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
20 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
21 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
22 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
23 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี(เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
24 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายยามบัณฑิตที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
25 ประกาศ มทรส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิกโดย ข้อบังคับฉบับ ปี ๒๕๖๔)
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
9 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
10 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
11 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
12 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
13 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาดเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
14 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
15 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
16 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เพิ่มเติม) ประจำภาดการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
7 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
8 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
9 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
10 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
11 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
12 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
13 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
14 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
15 ประกาศ มทรส. เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย หมายเหตุ
1 ประกาศ มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ ยกเลิกโดย ฉบับปี ๒๕๕๑
2 ประกาศ มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
4
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐
6
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๔๙
7
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
9
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๔๙
10
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา   ๒๕๔๙
11
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างคณะ หรือต่างเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๙
13
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
14
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๐
15
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐
6
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
1
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างจัดฝึกอบรมและหรือดูงานด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  
2
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  
3
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๙  
6
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๔๙  
7
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  
9
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.๒๕๔๙  
10
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างคณะ หรือต่างเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๙  
16
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับมหาบัญฑิต ๒๕๔๙  
17
ประกาศมทรส. เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  
21
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินองค์การนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  
23
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินองค์การนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  
17
ประกาศคณะกรรมการบริหารงนบุคคลสำหรับพนักงาน มทรส.ฉบับที่ ๑/๒๕๕o เรื่องการกำหนดตำแหน่งและมาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  
18
ประกาศคณะกรรมการบริหารงนบุคคลสำหรับพนักงาน มทรส.ฉบับที่ ๒/๒๕๕o เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
19
ประกาศคณะกรรมการบริหารงนบุคคลสำหรับพนักงาน มทรส.ฉบับที่ ๓/๒๕๕o เรื่อง ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  
4
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘  
5
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมประจำภาคศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘  
1
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๙  
2
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  
5
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินองค์การนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  
7
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินองค์การนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  
8
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐  
งานสภามหาวิทยาลัยฯ  
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ