ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 33 ครั้ง เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ให้กับคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในงานมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 41 ครั้ง เมื่อ 21 ชั่วโมงที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 96 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 27 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 49 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ และร่วมสัมมนาวิชาการด้านสุขภาพจิต ระดับชาติ ครั้งที่ 2 | 44 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เติมกึ๋นผู้นำนักศึกษาทะยานสู่โลก AI | 69 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
เติมพลังแกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน | 85 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 107 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ | 104 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567 | 61 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือ ทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่น 2 | 67 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพลังแกนนำนักศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่ม Soft Skills & Hard Skills มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล | 64 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้การประชาสัมพันธ์อย่างก้าวกระโดดในยุคสังคมออนไลน์ | 78 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 ร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ | 65 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือการออกแบบชุดแต่งกายโครงการ “ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 13 | 65 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นิเทศติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 64 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 รองรับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในการจัดการองค์กร | 81 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและภาวะผู้นำ สู่การพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง | 58 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมองค์ความรู้ ทักษะการบริหารงาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน | 87 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 | 65 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 71 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ MOU Universiti Sains Malaysia ด้านการศึกษา | 115 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน “การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” | 60 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตร 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเเลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่ความยั่งยืน | 68 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า "เฟืองทองสัมพันธ์ พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 59" เเละหาเเนวทางสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป | 93 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 73 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “เกษตรปันสุข” สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน | 74 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนา "รู้จักฉันรู้จักเธอ" ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ให้กับอาจารย์แนะแนวสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา | 21 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 12 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน | 106 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 เสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร | 138 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมองค์ความรู้ ทักษะการบริหารงาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน | 176 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล | 97 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 | 124 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด | 118 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความรู้งานด้านสหกิจศึกษาเชิงบูรณษการกับการทำงาน | 148 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับโรงแรมเซ็นทารา ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก | 206 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมานาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | 44 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย Sun Thailand รวมพลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero Campus | 123 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมนำเสนอผลการทบทวนการวิเคราะห์บริบทข้อมูลจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 111 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 116 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 14 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ควายไทย Thailand Buffalo Heritage | 122 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทดลองตลาดนำผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จำหน่ายยังสถานที่จริง | 131 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมโครงการ “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคกลาง | 123 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 183 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ รับรางวัลต้นแบบเยาวชนไทย | 151 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” | 104 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว