สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดสีทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยตามความหมายของ สุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผ่นดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง มีค่าประดุจทองคำ

         ที่มาของซื่อ "สุวรรณภูมิ" จากผลการศึกษาคันคว้าเรื่อง "สุวรรณภูมิ" โดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตติดต่อกันนานเกือบศตวรรษ ควรค่าแก่การสรุปได้ว่า เมื่อราวต้นพุทธกาล มีดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งมีศนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย เป็นประตูแรกที่เปิดรับอารยธรรมโลกภายนอกสู่ดินแดนสุวรรณภูมิจากผู้คนที่มีจิตใจมุ่งหวังและเปิดกว้างด้วยสันถวไมตรี วิถีสันติและสติปัญญา ดังนั้นการนำชื่อ "สุวรรณภูมิ" มาเป็นชื่อเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีเขตพื้นที่จัดการศึกษาอยู่ใน 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรีซึ่งยังตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ขณะเดียวกัน ซื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะเป็นสื่อให้ประชาคมทั้งหลายทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ คือ แหล่งรวมสรรพวิทยาการ ผู้ทรงคุณความรู้ผู้เข้ามาแสวงหาความรู้ เปิดรับองค์ความรู้จากโลกภายนอก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางด้วยไมตรีจิต สันติสุขและสติปัญญาอย่างแท้จริง


           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก "ตันลีลาวดีสุวรรณภูมิ" เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกฤดูกาล ยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณค่า ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความว่า ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงามมีคุณค่า ประดุจต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง

 2351 ครั้ง