RUS ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566

1. ข้อมูลพื้นฐาน

2. ข่าวประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

4. แผนการดำเนินงาน

5. การปฏิบัติงาน

6. การให้บริการ

7. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11. นโยบาย No Gift Policy

12. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

13. แผนป้องกันการทุจริต

14. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

15. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน1644 ครั้ง