ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.สุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติ | 84 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 | 126 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 63 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุม Premium Course | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 319 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 206 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 148 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 150 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 145 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 169 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 286 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Up Expro | 234 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
BCG Market | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 167 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 215 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 208 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 171 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 156 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร | 171 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว