ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ รุ่น 2 เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล | 115 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ และร่วมสัมมนาวิชาการด้านสุขภาพจิต ระดับชาติ ครั้งที่ 2 | 120 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตร 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเเลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่ความยั่งยืน | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมองค์ความรู้ ทักษะการบริหารงาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน | 223 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดตัวโครงการใหม่ อว. สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ | 124 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัยอย่างมืออาชีพ | 205 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาสู่สากล | 181 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติ | 145 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 | 158 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุม Premium Course | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 309 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 359 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 239 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 180 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 180 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 173 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 235 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 200 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 321 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Up Expro | 271 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
BCG Market | 168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 197 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 190 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 249 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 238 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 204 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 194 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร | 204 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 339 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว