ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.สุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติ | 107 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 | 143 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 | 106 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 82 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุม Premium Course | 206 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 290 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 340 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 223 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 165 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 165 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 160 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 221 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 184 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 303 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Up Expro | 254 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
BCG Market | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 182 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 172 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 230 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 223 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 186 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 174 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร | 187 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 321 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว