ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คนที่ ๑

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คนที่ ๒

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คนที่ ๓

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ปัจจุบัน

ดาวน์โหลด >>คลิก<<2809 ครั้ง