แนวปฏิบัติที่ดี ดูทั้งหมด

 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 เทคนิคการบูรณการการเรียนการสอนสู่การพัฒนานวัตกร
2 การปลูกพืชแบบไม่ใช่ดิน
3 Senior Project สร้างผู้ประกอบการดิจิทัล
4 Marketing Project สร้างผู้ประกอบการออนไลน์
5 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Kahoot
6 โครงการออกแบบเชิงพัฒนาชุมชนนาเกลือ จังหวัดชลบุรี
7 เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ
8 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
9 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ในรายวิชาการท่องเที่ยว 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
2 กระบวนการผลิตนมกล้วยน้ำว้าผง
3 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้แบบAgile Methodolgy
4

แนวทางการสร้างงานวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

5 การพัฒนาคุณภาพอิฐมอญแบบไม่ต้องเผา
6 การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
7 การศึกษาและออกแบบเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ