แผนที่และการติดต่อ มหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103
โทรสาร : 035-709083
อีเมล : pr.rus@rmutsb.ac.th


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-324180
โทรสาร :   035-252393


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เขตเหนือ
เลขที่ 144  ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เขตใต้
เลขที่ 217  ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

         หน่วยประชาสัมพันธ์   02-969-1370 ถึง 71
         หน่วยพัสดุ  02-969-1530
         หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
         หน่วยการเงิน 02-526-5045
         งานด้านกองทุนกู้ยืม (กยศ.) 02-525-4617

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 035-434004
โทรสาร : 035-434005


 

 7489 ครั้ง