ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา ดูทั้งหมด

  1. คู่มือการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี
  2. คู่มือการใช้ระบบบริหารงานฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย
  3. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม
  4. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
  5. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  6. ขั้นตอนการยื่นวารสารวิชาการ
  7. คู่มือขั้นตอนการให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า
  8. ขั้นตอนการขอรับบริการ
  9. คู่มือ/ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศ
  10.  คู่มือ การขอหนังสือรับรอง
  11. คู่มือ การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
  12. คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365
  13. คู่มือ VPN (Virtual Private Network การเข้าถึงเครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัย)
  14. คู่มือการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย @RUS
  15. คู่มือการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  16. คู่มือระบบลางานออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  17. คู่มือการระบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์
  18. คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
  19. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2566

ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

 

ผู้รับผิดชอบ : กบ.

ผู้รับผิดชอบ : สวท.

 1. ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์

 

 

ผู้รับผิดชอบ : สวพ.

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ดูทั้งหมด

 

ผู้รับผิดชอบ : กผ.

 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สภามหาวิทยาลัย

การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ดูทั้งหมด

 

ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

 

ผู้รับผิดชอบ : สวส. / กก.

 

ผู้รับผิดชอบ : สวส. / กก.