ผู้บริหารหน่วยงานภายใน

 

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : XXX-XXX-XXXX


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 098-304-4618


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 081-434-1566


ดร.เจษฎา จันทร์ผา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 065-472-6526


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : XXX-XXX-XXXX


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ : 092-250-3883


ผู้อำนวยการกอง / สถาบัน / สำนัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 081-173-3243


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 081-780-6996


ดร.เอกชัย  เนาวนิช
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 094-898-7453


นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 081-946-4107


นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
โทรศัพท์ : 092-978-9178


นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-125-5665


นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 084-326-2795


นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 063-080-7983


นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
โทรศัพท์ : XXX-XXX-XXXX


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
โทรศัพท์ : 081-942-7599


อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : XXX-XXX-XXXX


 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 081-759-2075


นางสาวมาลี ทวนทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 081-851-4586


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ
โทรศัพท์ : 081-780-6996487 ครั้ง