ผู้บริหารหน่วยงานภายใน

 

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
E-Mail : thongchai.a@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 086-642-6662


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
E-Mail : wijittra.l@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 092-278-9455


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : surachai.a@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-434-1566


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-Mail : jedsada.jun@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 065-472-6526


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
E-Mail : patchara.k@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 091-935-3653


ดร.สัมพันธ์ สุกใส
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
E-Mail : samphan.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-946-9644


ผู้อำนวยการกอง / สถาบัน / สำนัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-Mail : warunee.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-173-3243


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-Mail : thanaphol.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : XXX-XXX-XXXX


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : krittanai.t@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 098-325-1994


 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-Mail : ruethaichanok.p@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-759-2075


นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง
E-Mail : phongchai.w@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : XXX-XXX-XXXX


นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
E-Mail : apinya.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 086-125-5665


นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
E-Mail : benjawan.k@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 084-326-2795


นางสาวยุวดี สูนพยานนท์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
E-Mail : yuwadee.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : XXX-XXX-XXXX


นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
E-Mail : nattakarn.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : XXX-XXX-XXXX


นางธัญญารัตน์ สาริกา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
E-Mail : thunyarut.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 089-255-8895


 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
E-Mail : ruethaichanok.p@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-759-2075

 

 3903 ครั้ง