วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา


พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและตรงตามความต้องการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ปณิธาน


มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ


1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและส่งเสริมการสร้างนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ

2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม

3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาลอัตลักษณ์นักศึกษา


บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

อำนาจหน้าที่


(ตามมาตรา 7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครู วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผุ้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ระดับปริญญาเป็นหลัก

ข้อมูลจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ฯ3139 ครั้ง