ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
E-Mail : pramuk.u@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 094-195-3965


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
รองอธิการบดี
E-Mail : songwit.c@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-942-7599


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
รองอธิการบดี
E-Mail : salinun.b@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 092-250-3883


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
รองอธิการบดี
E-Mail : suwut.t@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 099-581-5564


อาจารย์ธานี สมวงศ์
รองอธิการบดี
E-Mail : tanee.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-341-5045


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
รองอธิการบดี
E-Mail : bhadpiroon.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 092-289-1951


นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง
รองอธิการบดี
E-Mail : sathit.a@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 089-776-7815


อาจารย์สัญญา คำจริง
รองอธิการบดี
E-Mail : sanya.k@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 093-525-4995


อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด
รองอธิการบดี
E-Mail : chalerm.k@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-569-3919


ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
รองอธิการบดี
E-Mail : narongsak.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 061-879-1914ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail  : sasikan.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 065-263-6153


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : amnat.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 086-302-5428


อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : wanida.w@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 086-316-6642


นางสาวอุศนา อนงค์เวช

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : usana.a@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 061-785-9987


อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : suphatthra.w@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 065-472-2819


อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : ekawit.s@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 062-446-6564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ชูทุ่งยอ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : chanchai.c@rmutsb.ac.th
โทรศัพท์ : 081-250-2787

 


4264 ครั้ง