ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกอบด้วย ดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลม
มีรูป ดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมี เลข ๙ และ พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ

ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง มีพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
ที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ


แบบสี พื้นขาว (ไทย)

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (ไทย)

แบบสี พื้นโปร่ง (ไทย)

แบบสี พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบสีพื้นโปร่ง (อังกฤษ)แบบมีข้อความ พื้นขาว (ไทย)

แบบมีข้อความ พื้นโปร่ง (ไทย)

แบบมีข้อความ พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบมีข้อความ พื้นโปร่ง (อังกฤษ)

แบบไม่มีข้อความ พื้นขาว

แบบไม่มีข้อความ พื้นโปร่ง

 
การเปลี่ยนอักษรย่อภาษาอังกฤษจาก RMUTSB เป็น  RUS
 
          เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคม 2558 เป็นวันครบรอบ 1 ทศวรรษ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 1 ทศวรรษ มทร.สุวรรณภูมิ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนอักษรย่อภาษาอังกฤษจาก RMUTSB เป็น RUS โดยผลประชามติจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนตัวอักษรย่อเดิมของมหาวิทยาลัย คือ “RMUTSB” จำนวน 6 ตัวอักษร เหลือเพียง 3 ตัวอักษรคือ “RUS(อ่านออกเสียงว่า อาร์-อัส )  เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ในการออกแบบสื่อ จำง่าย โดยเฉพาะไม่ทิ้งความหมายเดิมคือยังมี ตัวอักษร “R” คือ ราชมงคล (Rajamangala) อันเป็นนามพระราชทาน มีความหมายว่า “มงคลแห่งพระราชา” 
 
          ในการออกแบบตัวอักษรทั้ง 3 คือ RUS จะมีอักษรภาษาไทยกำกับ “ราชมงคลสุวรรณภูมิ” เพื่อให้ประชาคมได้คุ้นเคยกับชื่อย่อมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมี เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นตัวอักษรว่า “แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี” เพื่อกำหนดเป้าหมายภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนในการมุ่งมั่นที่ไปให้ถึงจุดหมายข้างหน้า ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 
          ตัวอักษร RUS ทั้ง 3 ตัว จะมีลักษณะ เอน (Italic) มีความหมายถึง การมุ่งมั่นไปข้างหน้า พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม อัตลักษณ์ของบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี  มีความรู้ รักสู้งาน” มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน  และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน  โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิต ให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
          
R = Rajamangala  
U = University of Technology
S = Suvarnabhumi
 
รูปแบบของสัญลักษณ์
  1. ตัวอักษรทั้งสามตัว  ใช้อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) front  “Tahoma”
  2. ตัวอักษร R   ใช้   สีฟ้าสด หรือ สีน้ำเงินเข้ม (Royal Blue)
  3. ตัวอักษร US ใช้  สีทอง หรือ สีเหลืองอำพัน (Amber) 
             
 
 
 


4243 ครั้ง