ค่านิยมของมหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 ประกาศค่านิยม
 กิจกรรมส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยม
 ผลการประเมินคุณลักษณะ / พฤติกรรมตามค่านิยม
 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยมมหาวิทยาลัย
 
 รายงานการประชุม
 1791 ครั้ง