ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมองค์ความรู้ ทักษะการบริหารงาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด บรรยายเรื่อง นิติสัมพันธ์ทางกฎหมายปกครองกับการบริหาร งานในสถาบันอุดมศึกษา และยังได้รับเกียรติจากพลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ บรรยายเรื่อง AI and Cybersecurity ในการบริหารองค์กรยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรม อาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/UjBprข้อมูลจาก : ขอบคุณภาพจาก : NCSA Thaiiand เเละภาพ : เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ


210 ครั้ง