ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้” กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการกระทำผิดในงานวิศวกรรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของ ป.ป.ช. | 98 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำหลักสูตร Premium Course สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ 1/2566 | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่นที่ 2 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2566 | 92 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2566 | 99 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 9K9S เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2566 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี2566 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันมาฆบูชา | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖ | 100 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางความร่วมมือไทยไต้หวันพัฒนาด้านการศึกษาสู่ระดับสากล | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สู่การบริหารจัดการนวัตกรรม | 98 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทันสื่อและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับ Mr.Takashi Sakakibara (Chief Operating Officer Director) CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน | 98 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา | 75 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 82 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมบาริสต้ามืออาชีพ | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกล้วย | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดีมอบนโยบาย | 80 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร | 74 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ครั้งที่ 3/2565 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566 | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสวนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคเอกชน และรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พลิกโฉมครั้งใหม่ สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต | 80 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีจุดเทียนเติมใจ จุดไฟเติมฝัน และกิจกรรม Goodbye Senior 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 74 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (BSCM) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ | 80 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี รุ่น 3 | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ | 80 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” ปีการศึกษา 2565 | 72 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว