ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 196 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม | 111 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน | 277 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Green Office | 113 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี | 125 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 99 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น | 242 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจสุุขภาพนักศึกษา | 118 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 157 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 | 110 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี | 299 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Ayutthaya Tourism For All | 138 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 212 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 175 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 294 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย | 95 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม | 149 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 109 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา | 127 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 213 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 113 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Up Expro | 243 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 165 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 192 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
BCG Market | 141 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 172 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 | 127 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 | 114 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 | 370 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกวดมารยาทไทย | 146 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT | 156 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว | 191 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 122 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 257 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 144 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 162 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 220 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 214 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 177 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 163 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่อาชีพการเพาะเห็ดภูฐาน | 183 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ | 119 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติ สร้างรายได้สู่ชุมชน | 142 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย | 176 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 100 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวท. จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 | 92 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน “Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” | 138 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างเครือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 126 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว