ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ กระทรวง อว. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา | 120 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ ม.ศิลปากร | 107 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (วันที่ ๒) | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑.๒๕๖๕ | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
“กิจกรรมเปิดเทอมใหม่ หัวใจสีฟ้า” คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (วันที่ ๑) | 49 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแนวทางเดียวกันในการทำความเข้าใจ | 51 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทอ.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจประกัน สาขาวิชาการตลาด | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจประกัน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 (ประจำปี 2565) | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมนักศึกษาบริการสังคมเพื่อประชาชน | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการและนำเสนอผลงานนักวิจัย | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข Happy University | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2565 | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.อีสาน | 64 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมงานแถลงข่าวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมการบริหารงานภายในศูนย์พื้นที่ | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานวางแผนผังแม่บทด้านกายภาพ ศูนย์นนทบุรี | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน Crestron Experience Center (CEC), Singapore | 65 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุุในประเทศไทย | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี เข้าพบรองอธิการบดี | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ระบบการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๖ | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผนึกกำลังช่วยเหลือชุมชน “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหนีไฟ | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นวตกร จิตอาสา | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบโล่ขอบคุณสนับสนุนกิจกรรม อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีปิดมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจไปกับ RUS VIRTUAL RUN” | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขัน Start Up Thailand League 2022 | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมสภาคณาจารย์ครั้งที่ 4 | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั้งยืน | 70 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการ U2T ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว