ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมงานรับเสด็จ | 206 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ | 69 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
น้อมรำลึก ร. 9 | 143 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เพื่อนพึงภา | 74 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง | 95 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” | 219 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ coach) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 258 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๕ | 89 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 125 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทบทวนกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ | 289 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 141 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2564 | 100 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564 | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค new normal” | 63 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะบริหารธุรกิจฯ | 62 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวท.เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ.มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิกฯ จัดโครงการเสวนาการคืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี | 45 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ | 68 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 9 มทร. เพื่อสรุประบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เปิดการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming) | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Electrical Engineering | 65 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดกิจกรรมสร้างเยาวชนและชุมชนนักสื่อความหมาย | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
๙ รมส. รุ่นที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
12สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า ฯ | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 63 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กบน.ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 7/2564 | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ครั้งที่ 6/2564 | 51 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 | 77 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการรับอุปกรณ์นักศึกษา และชุดกิจกรรม | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อธิการบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 20 | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การเลือกกรรมการสรรหา | 63 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมมือปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุม U2T | 78 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 62 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย บันทึกข้อตกลง TPA Education | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 | 65 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว