ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กิจกรรมที่ ๑) | 83 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม เครือข่ายราชมงคล | 91 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 86 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดอาคารบูรณมงคล | 80 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2564 | 230 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2564 | 82 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 172 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 96 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทอ. มอบทุน | 230 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 82 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการเขียนข้อกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (กบม.2) | 216 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ | 147 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษายุคดิจิตัล | 264 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ | 94 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ U2T | 193 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดอบรมเตรียมความพร้อมประกวดมารไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน | 85 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม_001 | 129 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 103 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน | 97 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านกิจการนักศึกษา | 224 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม | 93 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T เกษตร | 212 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ” | 101 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ” | 234 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 106 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” | 283 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน | 115 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมรับฟังรูปแบบการพัฒนาทางแยกต่างระดับกรมทางหลวง | 172 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรช่างตัดผมชาย | 81 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 96 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บรวสวง มรดกโลก | 118 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ | 149 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมงานรับเสด็จ | 216 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ | 76 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
น้อมรำลึก ร. 9 | 151 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เพื่อนพึงภา | 82 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง | 101 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” | 227 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ coach) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 267 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๕ | 95 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 133 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทบทวนกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ | 298 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 147 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2564 | 107 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564 | 67 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค new normal” | 72 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 65 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะบริหารธุรกิจฯ | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวท.เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 69 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ | 65 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว