ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 3) | 40 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส.เรื่องผู้ผ่านการสรรหาและเสือกสรร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567 | 159 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | 1295 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2567 | 230 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 762 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 | 313 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | 2273 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 | 195 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แก้ไขกำหนดการสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 | 190 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 810 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | 1404 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 336 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาและผู้มาใช้บริการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก | 159 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567 | 313 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... | 123 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2567 | 212 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 280 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ (ฉบับแก้ไข) เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 425 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 | 295 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 | 339 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) | 247 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC | 81 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครสอนอาจารย์ออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | 97 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 | 178 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) | 273 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 301 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 | 456 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล | 255 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทรส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 427 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | 117 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส. | 452 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กำหนดการตัดชุดครุยบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 | 1674 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ปิดระบบทะเบียนเป็นการชั่วคราว | 203 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แจ้งเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล | 290 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 | 160 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 824 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 | 432 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว | 693 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 | 263 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 | 540 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 517 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 | 639 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 391 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 | 170 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว