ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) | 96 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาและผู้มาใช้บริการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก | 26 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 184 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 | 333 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล | 147 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทรส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 368 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | 85 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส. | 382 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการตัดชุดครุยบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 | 1241 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ปิดระบบทะเบียนเป็นการชั่วคราว | 111 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แจ้งเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล | 270 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 | 125 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 757 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 | 382 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว | 610 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 | 235 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 | 486 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 471 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 | 618 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 360 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 | 147 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 | 156 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 | 324 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดสรรของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต | 161 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | 214 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แจ้งปรับปรุงระบบเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต Authentication | 254 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น | 246 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 739 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1138 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 950 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 | 445 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ฟรีค่าสัมัคร ลดค่าเทอม | 2464 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 | 301 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 | 503 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 | 4478 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในถสาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566 | 368 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาและปฏิบัติการสอน พ.ศ. ............ | 207 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ............ | 170 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว