ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส. | 105 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อนำเสนอรูปแบบ infographic | 49 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการตัดชุดครุยบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 | 236 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิดระบบทะเบียนเป็นการชั่วคราว | 78 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แจ้งเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล | 250 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 | 99 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 529 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 | 267 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว | 552 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 | 221 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 | 364 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 359 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 | 522 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 319 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 | 135 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 | 138 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 | 308 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดสรรของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต | 140 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | 205 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แจ้งปรับปรุงระบบเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต Authentication | 240 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น | 237 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 703 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 989 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 918 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 | 422 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ฟรีค่าสัมัคร ลดค่าเทอม | 2292 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 | 291 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 | 496 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 | 4042 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในถสาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566 | 354 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาและปฏิบัติการสอน พ.ศ. ............ | 188 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ............ | 155 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 | 654 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ของแสดงความยินดี ตำแหน่งที่สูงขึ้น | 414 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 | 430 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 | 255 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 274 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 285 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว