ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี | 859 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ให้เข้าระบบจัดเก็บภาพถ่าย เพื่อ Upload ภาพถ่ายชุดนักศึกษา | 1028 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 19280 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เชิญชวนใช้บริการยืมและอ่านหนังสือใหม่และ E-Book | 533 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จรรยาบรรณควรรู้ | 450 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาและผู้มาใช้บริการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ 1) | 378 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 145 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 683 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ | 305 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ | 313 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Office 365 Education (A3) | 371 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 1641 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน พ.ศ. .... | 365 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว