ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ “ถวายเทียนพรรษา” สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | 42 ครั้ง เมื่อ 12 ชั่วโมงที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมสถานที่ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมการประชุม (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 5/2567 | 48 ครั้ง เมื่อ 16 ชั่วโมงที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ศูนย์นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ | 9 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ศูนย์นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ | 8 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานเปิดตัวเครือข่าย "Upskill Reskill อว. for EV" สร้างความพร้อมสู่อนาคตยานยนต์ไฟฟ้า | 12 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 14 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
บท. มทร.สุวรรณภูมิ - ฟ้ารังสิต การบัญชี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับปริญญาตรี | 14 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 47 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรเทคนิคการพลิกโฉมองค์กรกับการสร้างสื่อนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Canva รุ่นที่ 1 | 39 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ผู้นำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ SEED Project ปี 4 สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล รอบภูมิภาค ภาคกลาง | 63 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ | 84 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ เตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา" | 53 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปิดหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน | 62 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย | 107 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีไหว้ครู 2567 “ครูคือแสงเทียนส่องทาง ช่วยเป็นแสงสว่าง ให้ลูกศิษย์ก้าวเดิน” | 373 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าหารือและวัดตัวเตรียมตัดชุดผ้าไหมให้กับคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในงานมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 67 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” | 59 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มศักยภาพเสริมทักษะบัณฑิต Hands - on นำองค์ความรู้พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | 72 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงพื้นที่วางรากฐานพัฒนาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน | 77 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศ | 89 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะสร้างองค์ความรู้นักศึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ | 111 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมกระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน | 129 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรม “เติมคนดี ครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม รด.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” | 74 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบ License BIGBOT Pro 15,000 License มูลค่ากว่า 54 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยแห่ง AI | 217 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 83 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษา | 77 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน | 94 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กบอท เอไอ จำกัด พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษ์ AI สู่อนาคต | 169 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 69 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 | 98 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจปิดทอง “องค์พระพุทธเกษตร” | 93 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการทำงานร่วมกับ สพม.พระนครศรีอยุธยา จับมือสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทรัพยากรร่วมกัน | 81 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการประมง | 55 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ รุ่น 2 เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล | 110 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 | 86 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการห้องสมุดสัญจรต้อนรับน้องใหม่ ปี 2567 | 170 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมติดตามการเขียนหนังสือ/ตำรา ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 2 | 131 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ให้กับคณะเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย ในงานมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 158 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1075 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 159 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ให้กับคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในงานมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 154 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 206 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 108 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 106 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ และร่วมสัมมนาวิชาการด้านสุขภาพจิต ระดับชาติ ครั้งที่ 2 | 118 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เติมกึ๋นผู้นำนักศึกษาทะยานสู่โลก AI | 146 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เติมพลังแกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน | 147 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 173 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ | 174 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว