ข่าวประชาสัมพันธ์

MOUสนับสนุนการทำงาน | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 101 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สป.อว ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน (EEC Model Type A) | 74 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รัฐมนตรี อว. รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน U2T for BCG และ TASSHA | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรม บดินทรนนท์ สร้างงานสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการเขียนหนังสือราชการ | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วางแผนผังแม่บทกายภาพ ศูนย์นนทบุรี | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton2022 | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญตักบาตรวันพุธ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8-2565 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 106 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แลกเปลี่ยนความรู้ (KM) พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับโล่นายกรัฐมนตรี หน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือ MOU | 62 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดโลกนวัตกรรมเกษตรหันตรา | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครืองแต่งกายและชุดกิจกรรม 2565 | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวินัยและดูแลความเรียบร้อยนักศึกษา | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 19 คน | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 101 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 109 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมจิตวันทา บูชาครู | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร แก่ ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ ศูนย์นนทบุรี | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีลิมพระเกียรติคุณ "วันแม่" | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกษตรอาสา 65 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท MOU บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว