ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกกรรมการสรรหา | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมมือปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุม U2T | 74 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย บันทึกข้อตกลง TPA Education | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” | 113 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” | 99 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” | 106 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2564 | 49 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2564 | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบ ซอร์ฟแว | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน | 49 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้ให้ชุมชน | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณบดี 6 คณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี | 51 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 105 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ และ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ | 62 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” | 107 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดี | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ สอวช. และความสนใจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 62 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทอ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การนำเสนอผลงานวิจัย | 122 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project หลักสูตรที่ 3 | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project หลักสูตรที่ 2 | 65 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | 65 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งและปัญหาด้านต้นทุนสูงในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร | 51 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รัฐมนตรี อว ลงพื้นที่บางบาล | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2564 | 63 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2564 | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ | 62 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่นที่ ๑ | 67 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว