ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร | 179 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 125 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา | 122 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 220 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร | 102 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO | 108 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 279 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม | 315 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือคณะกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA | 127 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 215 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง | 105 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 312 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ฯ | 120 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมบูรณาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน | 237 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” | 107 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 72 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กิจกรรมที่ ๑) | 77 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม เครือข่ายราชมงคล | 86 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 80 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดอาคารบูรณมงคล | 74 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2564 | 225 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2564 | 75 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 167 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 90 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทอ. มอบทุน | 223 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 77 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการเขียนข้อกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (กบม.2) | 208 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ | 142 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษายุคดิจิตัล | 258 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ | 88 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ U2T | 187 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดอบรมเตรียมความพร้อมประกวดมารไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน | 79 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม_001 | 123 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 98 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน | 91 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านกิจการนักศึกษา | 219 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม | 88 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T เกษตร | 207 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ” | 95 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ” | 229 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 98 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” | 277 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน | 110 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมรับฟังรูปแบบการพัฒนาทางแยกต่างระดับกรมทางหลวง | 165 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรช่างตัดผมชาย | 75 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 90 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บรวสวง มรดกโลก | 111 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
U2T ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ | 144 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว