ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเครือข่าย 9 ราชมงคล | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รับมอบทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติ | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 2 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 6 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมจัดทำผลสำรวจคอรับชัน | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ทำบุญวันพุธ | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดหารายได้ | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อนนทบุรีวิทยาลัย | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
MOU BSA | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
บท.รว่มโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรม | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว | 1 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 72 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 31 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 87 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 121 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 90 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ | 105 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 147 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID 19 | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 68 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 321 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ | 70 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร | 68 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันบิดามตราฐานการช่างไทย | 129 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คุณธรรมต้นแบบ | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 68 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 168 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Green Office | 87 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว