ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบสูบน้ำ | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start Up Company พัฒนาแนวคิดสู่แผนธุรกิจ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 2/2565 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ. ร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up company บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา Higher Education Sandbox | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2022 | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Big Cleaning Day วัดน้อยนอก | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การนำเสนอโครงการอบรม Advanced Thai-Meister Training Program 2022 | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start up Company | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบูรณาการสร้างรายได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ถวายพระพร | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กลุ่มราชมงคล ผลักดันและจัดทำหลักสูตร Premium Course | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 106 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่จินดา | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนพฤษภาคม 2565 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2565 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่จินดา | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ตรวจกิจกรรม 5 ส. + 3 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างผู้ประกอบการใหม่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนละมุด | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET 2022) | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเข้ารับพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรม Mini-MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรม Mini-MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างผู้ประกอบการใหม่ startup company | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
๙ ราชมงคล ร่วมลงนามความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 4 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี เข้าพบรองอธิการบดี | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ ๔ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีมอบวุฒิบัตรบัตร รุ่นที่ ๓ | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศน์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว.01 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับ การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 32 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ. ลงพื้นที่ โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี 2565 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
๙ ราชมงคล ร่วมผลักดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามความร่วมมือ | 65 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมหารือจัดสมัชชาคุณธรรมเละตลาดนัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ ๓ | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว