ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมสืบสานวันวิสาขบูชา | 84 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดตัวโครงการใหม่ อว. สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ | 122 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | 129 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือ ทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย | 151 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ร่วมออกให้บริการชุมชนในถิ่นทุรกันดาร | 168 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 7 และสัมมนาฯ เครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 13 | 118 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัยอย่างมืออาชีพ | 203 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการพัฒนาการศึกษา | 141 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | 113 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมทักษะอาชีพเสริมรายได้ให้กับชุมชน | 127 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเมืองมรดกโลกสะอาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 151 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค | 103 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา | 215 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 | 141 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดแล้ววันแรก เกษตรอยุธยา หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 | 154 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ และกองกลางวาสุกรี ร่วมอาสาพัฒนา "กิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด" | 240 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอาสาพัฒนา เมืองอยุธยาน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 | 330 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาสู่สากล | 180 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 | 131 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "พัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 15" ณ อมรพันธ์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง | 64 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ | 41 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม GPSC เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 26 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
น้อมรำลึกครบรอบ 91 ปี “วันก่อตั้งเกษตรอยุธยา” | 126 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา | 130 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา | 106 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมสร้างจริยธรรมสร้างพลังองค์กรให้โปร่งใส | 159 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ - BEIJING HUATEC หารือการส่งเสริมกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | 138 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | 145 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี “ศิษย์เก่าดีเด่น” รางวัล RUS ALUMNI AWARD | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 36 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ เจ๋ง!!! บูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์มรดกโลกของไทย | 160 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 | 124 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2567 | 119 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม "การพัฒนานักวิจัย ถอดบทเรียน วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย" | 119 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” | 43 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) พัฒนาครูด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อนักเรียนกว่า 9,000 คน | 162 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ | 140 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ มทร.อีสาน โดยสถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนกลุ่มเปราะบางอย่างเท่าเทียมมทร | 127 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ. หารือแนวทางพัฒนาการศึกษาไทย สู่ระดับสากล | 124 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 | 126 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 | 322 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน | 185 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ | 149 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ | 192 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สานต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสู่แรงงานในพื้นที่ | 258 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมานาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | 171 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันประกวดขับร้อง เพลงลูกทุ่งชาย-หญิง ชิงถ้วยประทาน ในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้ง 14 | 183 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 146 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 226 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันประกวดขับร้อง เพลงลูกทุ่งประเภททีม ชิงถ้วยพระราชทาน ในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้ง 14 | 350 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว