ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก | 55 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ติดตามและรายงานผลการพัฒนาตลาดราชมงคล | 63 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | 57 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เปิดเส้นทาง ‘เด็กช่าง’ สู่นักธุรกิจพันล้าน | 51 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 #ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566 | 45 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 | 55 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ ๖๙๙ ปี | 48 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อธิการบดี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดงาน GRAND OPENING OF RUS MARKET | 56 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | 49 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “AIS Business Vision 2023” | 51 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บท. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แผนที่ 5 ด้านบริหารจัดการ | 45 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เข้าพบรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน | 38 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา | 37 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา | 40 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนมีนาคม 2566 | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗ | 43 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ | 41 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้สู่ชุมชน | 48 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล | 44 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง | 40 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต | 35 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แนะนำช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหกรณ์ครูอยุธยา คัพ ครั้งที่ ๑ | 34 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ติดตามผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM) | 37 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 | 35 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 33 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | 41 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระยาบันลือ | 39 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา | 38 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ | 33 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บท. ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจแและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ | 37 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ | 34 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการแนะนำสถานประกอบการสำหรับการออกสหกิจศึกษาและการทำงานให้แก่นักศึกษา | 32 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมงานวันข้าวโพดเทียน อบต.บ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 35 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 35 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้ “เชื่อมตะแกรงฝาท่อ” | 51 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล | 38 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล | 38 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน | 40 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU จัดตลาดนัดความดี | 35 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 37 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ถอดบทเรียนเส้นทางท่องเที่ยวเสน่ห์นครหลวง | 34 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร | 34 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ อบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการ | 35 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน | 34 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 34 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา | 37 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่ิองผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | 34 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว