ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม | 21 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ ๒ | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามความร่วมมือ ทอ. | 21 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านเลน | 17 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานเกษียญอายุราชการ ประจำปี 2565 | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 17 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักลงทุนมือใหม่ | 17 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันพระราชทานนามราชมงคล | 16 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022-รอบ2 | 22 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พร้อมสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ | 21 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง Cobot | 22 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 22 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธสาขาวิชาการจัดการ | 22 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาเครือข่าย 9 ราชมงคล | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติ | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 17 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี | 24 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 6 | 21 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022 | 21 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดทำผลสำรวจคอรับชัน | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธ | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดหารายได้ | 17 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อนนทบุรีวิทยาลัย | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2565 | 16 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2565 | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 16 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 17 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU BSA | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท.รว่มโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรม | 16 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว | 15 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 87 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 105 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 106 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ | 121 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว