ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU BSA | 29 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท.รว่มโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรม | 25 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว | 25 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 99 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 116 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 117 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ | 134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 172 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID 19 | 121 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 351 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ | 100 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 | 107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 143 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC | 98 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันบิดามตราฐานการช่างไทย | 153 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 144 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คุณธรรมต้นแบบ | 139 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 190 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน | 275 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Green Office | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี | 124 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 92 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น | 237 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุุขภาพนักศึกษา | 116 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี | 296 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Ayutthaya Tourism For All | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 106 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา | 121 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 210 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 188 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 | 124 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 | 110 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT | 153 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว | 188 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 114 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 141 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว