สารจากอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน โดยบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการจัดการศึกษาด้วยหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวมและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เป้าหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีของพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมในด้านองค์ความรู้ตลอดไป

 

            มหาวิทยาลัยมีความยินดียิ่งที่ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คำชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ แต่ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำเพื่อแก้ไข เป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง ข้อคิดเห็นของท่านที่เป็นข้อมูลจริง เจตนาบริสุทธิ์ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป ทั้งนี้ โปรดส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยัง pramuk.u@rmutsb.ac.th


1373 ครั้ง